Sunday, October 2, 2016

NLD ရဲ႕ မိခင္က ေဖေဖ့တပ္မေတာ္ေျပာေတာ႕
သား သား မီးမီး တို႕က ေမာင္ႏွ္မ ဆိုျပီး ေျပာၾကျပန္တယ္။
အစိုးရ ေျဖပါ... ကခ်င္ကို ဘာလို႕ လိုက္တိုက္ေနသလဲ ဆိုေတာ႕...
အဲဒီ ၀မး္မနာ သားသမီးေတြကဘဲ...
အစိုးရနဲ႕ ဘာဆိုင္လဲ.... စစ္တပ္ကို ေျပာ... တဲ႕.