Saturday, March 16, 2013

Shiga


De, 16/3/2013
                 Mana gaw Yanggung na SS lam hkawm lung wa ai ni a ningshawng hku nna, mahkawn ka shalat yungwi ninghkring U Ye Lwin hte jawngma dap ningbaw Akugyi Ne Myu Zin hte yawng marai 7 du taw masai. Myin Chan SS ni gaw daihpawt nja nhpra yu mat wa masai. MKA kaw du taw ai SS lam hkawm ni yan lung wa mara ai lam shiga na lu ai. Mana de gaw Dr. Lahpai Awng Li woi awn ai MIT Inggalik Chyum Dakkasu jawngma 16 mung du taw ma ai. Shanhte gaw kadai nau n du gawan ai shawnglam de she gawan hkawm na re lam shiga na lu ai. Daini gaw KC- 0298 Du Up Lahpai Hkun Seng, Asak (81) ning a makoi mayang nhtoi mung re. 14.3.2013 bat (4) ya 9:20 pm hta wundoi mat wa nu ai.
JIC