Wednesday, March 27, 2013

Moi Burma Parliamentary Democracy prat na Jinghpaw wunpawng ning baw ni (sawk tam daw - I- )

Duwa Lahpai Zau Lawm, Jinghpaw Mung a Ningbaw (1953-1956) ====================================

Duwa Lahpai Zau Lawm, Jinghpaw Mung a Ningbaw (1953-1956)
====================================

Duwa Lahpai Zau Lawn gaw manmaw Ginwang Zinlum mare na panghuk Duwa a kasha re. No. 2 mungkan majan n du shi a aten hta tsang 10 hte sara tai sanpoi hpe awng dang la ngut ai hpang manmaw mare A.B.M jawng kaw jawng up sara kaba lit hpe gun hpai ai. Duwa Zau Lawn gaw Jinghpaw Wunpawng sha ni hta na shawng nnan Mung Masa myi hpaw ai Ningbaw Ningla re. Mungkan majan byin wa na aten hta Jawng Up bungli galaw let Manmaw mare makau grupyin hkan mung maden Englik ni hpe ninghkap na matu hte amyu sha ni lawt lu let Wunpawng Mungdan gawgap na matu mung masa myit jasu ya ai bungli woi awn galaw ai. Wunpawng amyu sha ni hpe lawt mayu ai myit masin bang ya ai shawng nnan na ningbaw langai mi re. Japan majan prat hta Duwa Lahpai Zau Lawn gaw Japan ni hpe ninghkap ai lam hpe woi galaw ai. Japan ni hpe rawt malan ninghkap na matu masha n-gun, malu masha mahkawng let woi awn sa wa sai.

Japan majan ngut ai hpang Wunpawng amyu sha ni a matu ap nawng let mung masa shamu shamawt ai lam hta ning shawng tai let Myitkyina, Manmaw hte Sam mung hta shanu nga ai Jinghpaw Wunpawng sha ni kahkyin gumdin na matu grai shakut lai wa sai. 1946 ning January 14-15 ya shani Myitkyina e galaw ai Japan ni 8 hpe dang manga lu ai Padang Dip manau byin tai awng dang hkra woi galaw let Wunpawng ginra shara shagu na mung chying sha 5,000 ram du zup ai. Ndai padang manau poi gaw shawng nnan na lang mung masa lam hte seng nna Wunpawng ni du zup ai lam rai nga ai. Ndai poi hta Duwa Lahpai Zau Lawn gaw tingyang up hku woi awn sai. Ndai wuhpawng gaw Wunpawng amyu sha ni lawt lu na matu n-gun ban ya ai hte kahkyin gumdin hpang ai poi kaba rai sai. Awng San wa hte shawng nna hkrum zup let zuphpawng hpawng ai hta Duwa Lahpai Zau Lawn hte Sama Duwa gaw grai ahkyak ai Jinghpaw Salang yan re Panglung ga sadi hta Jinghpaw salang langai hku nna ta masat htu lawm sai. Myen mung shanglawt lu ai hte shawng ningnan na Jinghpaw mung a lit hpe woi awn let Jinghpaw Mungdaw hpe madang dep prat hpe hkan shachyut lam woi lai wa sai. 1948 ning March hta Kachin national Congress (K.N.C) woi awn hpaw hpang let Ningbaw tai lai wa sai. Sama Duwa hte Duwa Lahpai Zau Lawn yan a mung masa shingjawng lam a majaw Wunpawng sha ni mung masa lam hta grau nna myi hpaw wa sai. Sama Duwa Sinwa Naw hpe Sam, Myen, ni grau ra sharawng nna Duwa Lahpai Zau Lawn hpe Jinghpaw Wunpawng sha ni grau ra sharawng madi shadaw ma ai. Ndai zawn Sama Duwa Sinwa Naw hte Duwa Lahpai Zau Lawn gaw shawng nnan na Jinghpaw Wunpawng sha ni a mung masa ninghkring ni rai ma ai. 1953-1956 shaning July shata du hkra Jinghpaw mungdaw a Ningbaw tai lai wa sai. 1948-1960 Ne Win wa a Ing Tsawk Asuya prat hta Jinghpaw ningtau ningbaw bai galaw sai. Duwa Lahpai Zau Lawn gaw Hpimaw, Gawlam, Kanghpang lamu ga hpe Miwa ni hpe jaw ya kau ai lam hpe kachyi mi pyi myit n hkrum lawm ai. Bukdah nawku htung hpe Myen mungdan a nawku htung shatai ai lam hta mung grai ninghkap myit n hkrum lawm ai.

Laknak lang Wunpawng Mungdan gawgap ai lam hpe n ra sharawng ai sha Wunpawng amyu sha ni tinang a gam maka hpe tinang hparan lu ai ahkaw ahkang hte tara, Upadi kata hta simsa nga pyaw na hpe ra sharawng ai. Duwa Lahpai Zau Lawn gaw jawng Up Sara re ai majaw ali ama grai lu ai. Ga tsun shaga ai lam hta grai ram ai. Jinghpaw Wunpawng mung masa lam hta grai gumhkawng ai wa re. Mung masa magam bungli hta kangka let tinang a matu tingnyang myit kachyi mi pyi n rawng ai sha myu sha yawng a matu shakut lai wa sai. Myit masa san seng nna a san brang lang tsun chye ai wa re. Magam bungli masan saw a hkra grai lam woi awn hparan chye ai. Mungdan a ahkaw ahkang hpe tinang akyu a matu jai lang ai lam n nga ai sha mungdan mung shawa a ntsa grai sadi dung ai ningbaw rai nga ai law.

(Ginru Ginsa Blog)
http://ginruginsa.blogspot.com/search/label/Ningbaw%20Ningla