Wednesday, March 13, 2013

စာခ်ဴပ္ေပၚမွာတည္ၿမဲႏွိင္ၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။

ဗမာတပ္မေတာ္သည္လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း
တည္ေထာင္ထားေသာတပ္မေတာ္၊လြပ္လပ္ေ၇း၇ယူေပးခဲ့ေသာတပ္မေတာ္၊စသည္ၿဖင့္ဂုဏ္ယူလ်က္
ရွိၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရာမွာတိုင္းရင္းသားမ်ားကို
ေတာ့သပုန္၊ေသာင္းက်န္းသူ၊အဖ်က္သမားစသည္ ၿဖင့္ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္
။ေခတ္ အဆက္ဆက္မွာၿဖစ္ပ်က္ခ့ဲေသာတိုက္ပဲြမွာ၄င္း၊ယခုလတ္တေလာ ၿဖစ္ပ်က္ခ့ဲေသာ KIA စစ္ပြဲမွာေသာ္ ၄င္း၊သုံးသပ္ၾကည့္ရာမွာ KIA  ကသာအစီုးရအသြင္ေဆာင္ၿပီး၊ဗမာ့တပ္မေတာ္ကေတာ့၊သပုန္၊ေသာင္း
က်န္းသူ၊အဖ်က္သမားမ်ားၿဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ 

 ဥပမာ…….၂၀၁၁ဇြန္()ရက္ေလာက္မွာ
တပ္မေတာ္မွဒုတပ္ၾကပ္ခ်မ္းယိမ္းအားဖမ္းမိကာ KIA ဖက္မွလည္းဗိုလ္ကိုကိုဝင္းနွင့္အေပါင္းအပါ()
ေယာက္ကိုဖမ္းမိသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။၄င္းသုံ့ပန္းမ်ားကိုအၿပန္အလွန္လဲလည္ရန္သေဘာတူၾက
ေၾကာင္းသိရသည္။ထိုသို႔လဲလည္ရာတြင ္KIA ဖက္မွဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္လုံးဝမရွိဘဲေကာင္းေကာင္း
မြန္မြန္ၿပန္အပ္ႏိွင္ၿပီး၊တပ္မေတာ္ဖက္မွဒုတပ္ၾကပ္ခ်မ္းယိမ္းကိုေတာ့ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ႏွင့္ၿပည့္နက္
ေနေသာခ်မ္းယိမ္း၏အေလာင္းကိုသာၿပန္အပ္နွိင္သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

 ေနာက္ၿပီးေဒၚရြယ္ဂ်ာလဲ
ယေန့ထိေသလားရွင္လားမသ၊ိတပ္မေတာ္မွဖမ္းသြားေၾကာင္းသိရပါသည္။
ထိုသို႔တပ္မေတာ္သည္နွိင္ငံေတာ္မွေပးထားေသာအာဏာ၊လက္နက္၊ဝတ္စုံေတြကိုအသုံး
ခ်ၿပီး၊လူမဆန္စြာၿငင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿခင္း၊ေတြ႔သမ်ွလူဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ၿခင္း၊မဒိန္းက်င့္ၿခင္း၊လုယွက္ ၿခင္း၊လူေနရပ္ရြာထဲသို႔လက္နက္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္းမဲ့ပစ္ထည့္ၿခင္း၊ရြာမီးရိွ႔ၿခင္းစသည္ၿဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး
အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာ(၁၇)နွစ္လုံးလုံးအပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး
စာခ်ဳပ္ကိုလဲတပ္မေတာ္မွစတင္ခ်ဴးေဖါက္သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ုဳပ္ကာလ
တေလ်ာက္လုးံမွာဟန္ၾကီးပန္ၾကီးေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာေဆာင္ပုဒ္အမ်ားထဲကတခုမွာတိုင္းရင္းသားမ်ား
မၿပဳိကြဲေရး၊ဒို႔အေရးဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကိုယေန႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔တပ္မေတာ္သားေတြဘဲၿပန္လည္ခ်ဴးေဖါက္
ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ေနရပါသည္။

 KIA ေတြဖက္ေတာ့ေထြေထြထူးထူးလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴးေဖါက္မူမ်ားမ
ၾကားရပါ၊အစိုးရဖက္မွစြတ္ဆြဲလာေသာတံတားဖ်က္ၿခင္း၊မူိင္းခြဲၿခင္း၊ရဲစခန္းတိုက္ခုိက္ၾကသည္ဟုၾကား
သိရပါသည္။ကြ်န္ေတာ္မ်ားနားလည္သည္မွာစစ္ရဲ့သေဘာသဘာဝအရ၊စစ္ၿဖစ္လာခ်ိန္မွာတဖက္ႏွင့္တဖက္မဟာဗ်ဴဟာအရ၊ရိကၡာ၊ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုနားလည္ရပါသည္။ရဲစခန္း
ဝင္တိုက္သည္ဆိုရာမွာလည္း၊ဝင္္္္္တိုက္သြားၾကသည့္ KIAေတြမွာအေၿဖမရွိႏွိင္ပါ၊ဘာေၾကာင့္ဝင္တိုက္
ၾကတာလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္ေပၚမွာသာရွိပါလိမၼည္။ယခုလဲေရၽႊလီမွာတေက်ာ့ၿပန္အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး စာခ်ဴပ္ထပ္ၿပီးခ်ဴပ္ဆိုႏွိင္ေရးၾကိုးပမ္းေနေၾကာင္းၾကားသိရ ပါသၿဖင့္ဝမ္းသာရပါသည္။

ယခုခ်ဴပ္ဆိုမည့္
စာခ်ဴပ္ေပၚမွာတည္ၿမဲႏွိင္ၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။ 
 
ထြန္းေတာက္