Monday, September 30, 2013

You will exactly see how the Kachin people love our Kachin Independence Organization (KIO) as our lives ..

You will exactly see how the Kachin people love our Kachin Independence Organization (KIO) as our lives .... ကခ်င္လူထုေတြဘယ္ေလာက္ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုခ်စ္သလဲဆိုတာ လႈပ္ရွားမႈအေသးစိတ္ကိုဒီမွာေတြ႔
ရမွာျဖစ္ပါတယ္.... ( Jinghpaw myu sha ni a teng tinang amyu mungdan a ntsa kade daram tsaw ra nga ai... KIO ni hpe kade daram tsaw ra ai ngu ai hpe ndai shamu shamawt lam hpe atsawm yu yu ga )

By: 叶方方