Tuesday, November 4, 2014

ပထမဦးဆံုး ျမန္မာ ပံုႏွိပ္စာလံုး တီထြင္ျပဳလုပ္ေပးသူ ႏွင္႔ ျမန္မာ ျပည္ ကက္သလစ္ သမိုင္း တေစ႔တေစာင္း


===
ဆရာေတာ္ႀကီး (Percoto) ပဲရ္ေကာ့တိုး။
ထိုေနာက္ေလးႏွစ္အေတာအတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္၌ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးမွ်မရွိ။ သကၠရာဇ္ (၁၇၆၀)ခုႏွစ္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး လက္ထက္က်မွဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr, Donati) ဖါသာရ္ ေဒၚနားတီႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂါလီးဆီအား၏တူ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (Fr, Gallizia) ဖါသာရ္ ဂါလီဇီအားတို႔ႏွစ္ပါးၾကြ
ေရာက္လာၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဒၚနားတီမွာ လအနည္းငယ္ၾကာ
ေသာအခါ အင္းဝ၌ပံ်လြန္ေတာ္မူေလသည္။ ဖါသာရ္ ေဒၚနားတီျပန္လြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီအားသည္ အင္းဝသို႔ေရာက္ရာ၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းသည္ သူ႔အားေကာင္းမြန္စြာလက္ခံ၍၊
ေနျပည္ေတာ္တြင္ တရားေဒသနာေတာ္ေဟာေျပာခြင့္ကိုပါေပးေလသည္။ အထက္ေဖၚျပပါ ဘုရင္ ဂ်ီ ရြာမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာေအာင္ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကင္းကြာေနရသျဖင့္၊ အခ်ဳိ႕
တို႔သည္ ဘာသာပ်က္အျဖစ္သို႔ေရာက္ၾကေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလီဇီအားသည္ ထိုသူတို႔
ျပန္လာ၍ ဘာသာတရားအတိုင္းက်င့္ေဆာင္ၾကရန္ မိမိက်န္းမာေရးကိုအမႈမထားဘဲမနား မေနႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သျဖင့္၊ ျမန္မာျပည္ေရာက္ၿပီးသံုးႏွစ္ၾကာလွ်င္၊မင္းေနျပည္ေတာ္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူေလသည္။ ဤဘုန္းေတာ္ႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မမူမီ လအနည္းငယ္ေလာက္မွာ
ျမန္မာျပည္ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ခန္႔ထားျခင္းခံရေသာ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ့တိုးႏွင့္ (Fr, Avenati) ဖါသာရ္ အာေဗနာတီတို႔ေရာက္လာၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီအား ပ်ံလြန္ေတာ္မူ၍ ႏွစ္လမွ်ၾကာေသာအခါ၊ ဖါသာရ္ အာေဗနာတီ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူျပန္သျဖင့္၊ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ့တိုးတစ္ပါးသာက်န္ရွိေတာ့ေလသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ၾကံဳရေသာ္လည္း ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ့တိုးသည္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရဲရင့္ခိုင္မာေသာစိတ္စြဲႏွင့္သူ၏ဠာနခ်ဳပ္ ကို ေခ်ာင္းဦးမွ မံုလွရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း၍၊ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ေကြ်းေမြးျပဳစုကာ၊ စာေပသင္ ၾကားေပးေလသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ ေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားႏွင့္မူကား ပတ္ဝန္းက်င္ ရွိသာသနာရြာမ်ားကိုလွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလသည္။ သူေရးသားထားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္တြင္ ထိုအ ခ်ိန္အခါက ဘုရင္ဂ်ီရြာေပါင္း(၁၃)ရြာရွိ၍၊ ထိုရြာမ်ားမွ ေစတနာထက္သန္သူတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနေက်ာင္းမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပ ထားေလသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ့တိုးသည္ျမန္မာစာကိုေကာင္းစြာကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည့္ အျပင္၊ ပါဠိဘာသာကိုလည္းတတ္ကြ်မ္းသျဖင့္၊ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္းစြာနား လည္၍ ခက္ရာခက္ဆစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ေလသည္။ ထိုမွ်မက၊ ဘုရားစကား
စာအုပ္၊ ေမတၱာစာအုပ္၊ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းဖတ္ရေသာဆံုးမၾသဝါဒမ်ား၊ ဧဝံေဂလိ က်မ္းစာအုပ္မ်ား၊ တိုဘိယ အတၳဳပၸတၱိ၊ သံမာေတဦးက်မ္း၊ သံေပါလူ၏ဆံုးမၾသဝါဒက်မ္းမ်ားႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာစာအုပ္မ်ားကိုေရးသားထားခဲ့ေလသည္။ ၎ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ (၅)ႏွစ္တိုင္ တိုင္ တစ္ပါးတည္းမ်ားစြာေဝးကြာေသာ သာသနာရြာမ်ားသို႔လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရင္း သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခ့ဲေလသည္။ သကၠရာဇ္(၁၇၆၇)ခုႏွစ္တိုင္ေရာက္မွ သာသနာ
ျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီးအသစ္ေလးပါးေရာက္ရွိလာေလ သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ သူ႔ကိုဆရာေတာ္အျဖစ္ တင္ေျမွက္ေၾကာင္း အမိန္႔စာခၽြန္ေတာ္ကိုလည္းရရွိေလသည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ားမ ၾကာမွီအတြင္း ဆင္ျဖဴ႕ရွင္မင္းတရားအယုဒၶယၿမိဳ႕ကိုတိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္စဥ္က၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး (Brigot) ဘရိေဂါ့တ္ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ့တိုးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဆရာေတာ္သိကၡာ ကိုေပးေလသည္။ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးအသစ္ ေလးပါးအနက္(Fr, Gerard Cortonovio) ဖါသာရ္ ေဂ်ရာရ္ဒ္ ေကာရ္တိုေနာ္ဗိစ္ႏွင့္ (Fr, Carpani) ဖါသာရ္ ကာရ္ပါနီ ႏွစ္ပါးတို႔ မွာ ရန္ကုန္ေနရစ္ၿပီး Fr, Re) ဖါသာရ္ ေရးႏွင့္(Fr, Miconi( ဖါသာရ္ မိေကာနီ ႏွစ္ပါးတို႔သည္ကား၊ အင္းဝသို႔သြား၍ သာသ နာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ၾကရာ၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍တိုးတက္ေအာင္ျမင္ လာေလသည္။ သို႔ေသာ္ထိုသို႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းကို မရႈစိမ့္ေသာ ေပၚတူဂီအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအသစ္မ်ားအားညွင္းပန္းၾကေလသည္။ ေပၚတူဂီတို႔၏ အထူးမုန္းထားျခင္းခံရေသာ ဖါသာရ္ ကာရ္ပါနီမွာ၊ အဆိပ္ခပ္၍ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္းမွတစ္ႀကိမ္၊ ဒါးလက္နက္ျဖင့္လုပ္ၾကံ
ျခင္းမွတစ္ႀကိမ္၊ အံ့ၾသဖြယ္စြာ လြတ္ေျမာက္ခ့ဲေလသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အျဖစ္အပ်က္အလံုးစံုကို သာသနာဠာန ခ်ဳပ္သို႔ အစီရင္ခံရန္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သူေရးသားထားေသာ ဘုရားစကားစာအုပ္ကိုပံုႏိွပ္ရန္၊ ဖါသာရ္ ကာရ္ပါနီအား သကၠရာဇ္(၁၇၇၄)ခုႏွစ္တြင္ ေရာ္မားသို႔ေစလႊတ္လိုက္ေလသည္။
၎ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာအကၡရာ စာလံုးမ်ားကို သြန္းလုပ္၍ပံုႏိွပ္ယူေဆာင္ခ့ဲေလသည္။ ထိုအခ်ိန္စ၍ ပထမဦးစြာျမန္မာစာပံုႏွိပ္စာအုပ္ စတင္ေပၚထြက္လာေလသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ့တိုးမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္သြားလာေရးအလြန္ခက္ခဲေသာအခါျဖစ္၍၊ သာသနာအုပ္စု အရပ္ရပ္တို႔သို႔ လွည့္လည္သြားလာရာ၌ ဒုကၡမ်ားစြာေတြ႕ၾကံဳရေလသည္။ မုန္လွရြာတြင္ ဗုဒၶဘာ သာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီး၌ ဓမၼဆရာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းျပဳ လုပ္ရန္ ရည္မွန္းေဆာက္လုပ္ထားေသာ၊ ပထမဦးေက်ာင္းမွာ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသျဖင့္၊ ေနာက္
ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါမွ အျခားေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆာက္လုပ္ရေလသည္။ သကၠရာဇ္(၁၇၆၆)ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ မိမိသာသနာအုပ္စုမ်ားကို ေနာက္ဆံုးလွည့္ လည္ ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္သည္မွာ(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ေသာႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အင္းဝင္ၿမိဳ႕၌ပ်ံလြန္ေတာ္မူ၍၊ ထိုၿမိဳ႕မွာပင္ ျမွဳပ္ႏွံသၿဂိဳလ္ျခင္းခံရေလသည္။ ဤဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ့တိုးကို အသင္းေတာ္က တေန႔သ၌ ရဟႏာၱအျဖစ္တင္ေျမွာက္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ ရွိေလသည္။
By Facebook/

Luksing Kzong