Thursday, November 20, 2014

KIA Hpyen Du Wunkat Jawng Ma Marai (23) Myen Tai Hpyen Laknak Hte Asak Si Sum Mat

Dai ni (Nov 19, 2014) ya shani hta KIO ginjaw Laiza makau Woi Chyai Bum ntsa na tinang KIA Hpyen Du Wunkat Jawng kaw wunkat jawng ma ni wunkat la nga ai ten hta Laiza makau Hka Ya Bum kaw du nga ai,

 Myen asuya dap ni da-sang sinant kaba (76mm) hte (2) lang gap bun dat ai majaw wunkat jawng ma marai (21) gaw wunkat la nga ai training pa kaw nan kalang lata asak si sum ap nawng mat nna marai (3) gaw shana de daw 4:00pm ten daram hta tsi rung kaw nsa di mat ai re lam na chye lu ai. Asak ap-nawng si sum mat sai hpyen du jawng ma yawng marai (23) tup rai mat sai lam KIA shiga lawk kawn na chye lu ai.


Dai hta na marai (17) tup gaw hkala nba hkrum mat ai majaw ya yang hpyen Tsi Rung hte Mung Shawa Tsi Rung ni hta tsi tsi hkam la nga ma ai lam shiga na chye lu ai. Asak ap nawng mat wa sai hpyen du jawng ma marai (23) a moi mang ni hpe hpawt ni (Nov 20, 2014) ya shani hpyen htung, Nawku htung hte maren makoi mayang na re lam shiga na chye lu ai.


Dai ni na nhtoi gaw anhte Wunpawng Myu Sha ni a matu Sum Machyi Kaba hkrum ai nhtoi, maroi nni masin nsi ai nhtoi nan rai mali ai law...dai majaw dai ni na nhtoi hpe Wunpawng Myu Sha Ni yawng labau hta ka matsing da, kraw kata hta matsin sumhting da nna anhpu annau ni galaw ra ai amu hpe gwi gwi rip rip galaw sa wa saga ngu saw lajin dat ai rai......


Ya na zawn nhku nshawp ai Myen Tai Hpyen dap ni hpe anhte Wunpawng Buga lamu ga ginra ni hta na lawan gawt shachyut kau lu na matu hte Tsep kawp Awng Padang Dip kau lu na matu Wunpawng amyu sha ji nban yawng nsim nsa aja awa akyu hpyi nga ga ngu saw lajin dat ai law.....