Saturday, November 29, 2014

Kachin Alliance shiga: New york UN daju kaw e n gun madun sawa na lamNew york UN rung daju hte Myen asuya a dat kasa rung hta masha n gun madun ai lamang galaw na re lam chye lu ai.

Laimat  wa sai November 19 ya 2014 shani Wunpawng mungdan Shanglawt asu ya ,Laiza muklum woichyai bum Hpyen hpaji sharin nga ai ginra e Myen hpyen dap kawn
maja laknak kaba gap bun ai majaw du jawng ma 23 hkrat sum mat wa sai lam hte seng nna,UN mungkan wunpawng rung hku nna ahkyak la ya na lam,
n gun sa madun lamang galaw samat wa na re lam chye lu  ai.

Myen mungdan nga Amyu baw sang ni yawng hte pawng hpawm let n gun madun ai lamang galaw na re lam mung chye lu ai.

American mung dan hte Cannada mungdan kata shanu nga ai Jinghpaw wunpawng myu sha ni yawng shang lawm sawa na lam Kachin Alliance kawn saw shaga nga ai lam shana dat lu nngai law...N htoi : December 6,2014
Ten : 1:00 pm

Shara :

(1) United Nation Headquarter,New York

(2) Permanent Mission Of the Union of Myanmar,New york,

Woi awn na : Kachin Alliance Hte Ethnic Nationalities and Friends Of Burma,

Matut Mahkai mai ai hpa awn ni:

Slg : Sara Dr.Naw Mai maran
Shayi: Ja seng Mai La hkyen
Contact : 215 359 6679
Email : contact@kachinalliance.org
Mail to: Kachin Alliance ,PO Box 25097,Philadelphia,PA 19147