Tuesday, November 25, 2014

MAI JA YANG FEDERAL LAW ACADEMY JAWNG KAW DUKABA MANAM TAWNG KAWN W.P GINRU GINSA LABAU HTE SENG NNA LAK JET SA JAW


KIA Dap Ba (3) ginra Mai Ja Yang muklum Federal Law Academy jawng hta Miwa Gumsan Mungdan, Sakhkung Mungdaw Party Rapdaw Dinggrin Salang Usa Dukaba Manam Tawng (sh) Sara Kaba Htoi Man kaw nna Wunpawng Htunghking hte seng ai lam ni, Wunpawng ginru ginsa Labau hte seng ai lam ni hpe sa sharin ya ai lam chye lu ai.
Sara Kaba Htoi Man hpe Jinghpaw Wunpawng Laili Laika hte Htunghking Hpung Dakkasu ni Munghpawm Myanmar (JLH) jawng ma ni hte Mai Ja Yang Federal Law Academy jawng kaw nna saw shaga da ai rai nna, jawng ma marai (100) jan sharin hkam la ai lam chye lu ai.
Sara Kaba Htoi Man gaw Miwa Gumsan Mungdan kata na, n law amyu ni a ginru ginsa labau ninghkring kaba langai re hpe Miwa asuya kaw nna tara shang masat masa hkrum ai wa re mung lam chye lu ai. Bai nna ya ten hta Jinghpaw Wunpawng ginru ginsa labau sawk sagawn komiti Ningbaw lit hpe gun hpai nga ding yang mung re lam chye lu ai.
EEDY