Thursday, November 27, 2014

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ မူၾကမ္းႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ားအားလံုး /မူ၀ါဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မူၾကမ္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားနွင့္  ေတာင္သူအက်ဳိးျပဳကိုယ္စား 

(၂၇﴿ ရက္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ (၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ  လယ္ယာေျမ ႏွင့္ ဥယ်ဥ္ျခံေျမမ်ား နွစ္နာေသာေတာင္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားကြန္ယက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဧ။္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) အေပၚ သုံးသပ္ဆန္းစစ္ အႀကံေပး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမယာခြဲေ၀အသုံးခ်မႈစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ဳိးသားေျမအသုံး ခ်မႈ မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲသည့္အဆင့္ဆင့္တြင္ ျပည္သူလူထု၊ အမွန္တကယ္နစ္နာေသာေတာင္သူ လယ္သမား၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္၊ အမိ်ဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ျပည္သူ႕ဖက္ကရပ္တည္ေပး ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေရးဆြဲထားေသာ မူ၀ါဒမူၾကမ္း  မဟုတ္ေသာေၾကာင့္  လက္ခံ ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။  

ဤအမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) သည္ ျပည္သူလူထု၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အက်ဳိးျပဳမႈ အလြန္နည္းပါးေနၿပိီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိသာ ဦးစားေပးထားေၾကာင္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ တြန္း အား ေပးၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာျပသာနာမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားလာေစမည္။ ထို႔အျပင္ လူ တစု၏ အကိ်ဳးစီးပြားႏွင့္ ေကာင္းစားေရးအတြက္ကိုသာ အားေပးကာကြယ္ေပးေသာ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ 

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က သိမ္းဆည္းထားေသာေျမႏွင့္လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္သည္ ဤမူ၀ါဒ တြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။ 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မွဳႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတည္ေဆာက္မွဳကို ပိုမိုေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေစသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဤအမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) ကုိျပည္သူလူထုၾကား ခ်ျပမည့္အစီအစဥ္သည္ ေနျပည္ ေတာ္ အပါအ၀င္ ၁၇ ေနရာသာျဖစ္ၿပီး အခိ်န္ကာလသည္ (၁၅)ရက္ အတြင္း၌ တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ (ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္) ျပဳလုပ္ျခင္းသည္  တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို လစ္လွဴရွဳေနသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ကိုေလွ်ာ့ခ်မည္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသည္ အထက္ကခန္႔းထားေသာေၾကာင့္ လက္ခံနိုင္ျခင္းမရိွပါ။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ေျမယာအသံုးခ်မွဳမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည္ ဟုေဖၚျပထားေသာ္ လည္း တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို အာမခံထားျခင္းမရွိေခ်။ 

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံခ်မွတ္ထားေသာ အမိ်ဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား စီမံခန္႔ခြဲရန္ လုိက္နာသင့္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း မ၀င္ သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစံႏွဳန္းႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမွဳမရွိေခ်။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမိ်ဳးသမီးကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ပါ၀င္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ  ေျမအသံုးခ်မွဳမူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) အသစ္ကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲ ရန္လိုအပ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ - 
ေဘာက္ဂ်ာ - +၉၅ (၀) ၉၄၇၀၂၆၀၉၀ (သို႔) +၉၅ (၀) ၉၄၀၀၀၂၂၄၇၅
ကိုေက်ာ္သီဟေအး ဝ၉၄ဝဝဝ၂၁၃၆၃
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္တာ ဝ၉၄၄ဝဝဝဝ၇၈၇
ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး ဝ၉၄ဝဝဝ၂၃၂၂၂
ဟူးေကာင့္ေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ဦးလေဂၚတန္ဂြန္း
မိုးေကာင္းေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ 
ေမာ္ေဖါင္းေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးလဖိုင္ေနာ္ေအာန္ ဝ၉၂၅၄၂၃ဝ၇၂၇
မိုးညွင္းေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
ဖားကန္႔ေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးလဆိုင္း ဝ၉၂၅၆၄၂၇၇၃၈
နမၼတီးေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးေဇာ္ဂ်တ္ ဝ၉၂၅၆၄၁၄၃၃၄

ဝိုင္းေမာ္ေတာင္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ဦးလြမ္းဇယ္