Friday, November 21, 2014

MANGSHI MYIWA MUNG HTA JW RAMM NI MYEN ASUYA HPE NINGHKAP.Miwa Gumsan Mungdan, Sakhkung Mungdaw, Mangshi kaw sa du hpaji sharin nga ai Myen mung na Jinghpaw Wunpawng Ramma ni hte Miwa mung na Ramma ni hkrum zup nna Wunpawng Yawn Hkyen Masat Ninghtoi hpe November (20) ya shana daw hkying (6:00 PM) kawn (7:30 PM) du hkra galaw lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Ndai lamang hpe Mangshi Dakkasu Jawng Wang hta galaw ai rai nna Dehong Teacher College kaw 2nd Year hta hpaji sharin nga ai Shd. Maran Zau Mai kawn n gun mi a lu rai, Miwa Munghte Myen mung na du nga ai Jinghpaw Wunpawng Ramma ni hpe woi awn zimlum galaw wa sai re lam chye lu ai. Ya ten, Miwa Mung kata na Wunpawng Ramma ni mung Kanu Mungdan a shiga ni hpe grau grau myit lawm wa let, Mungdan n garan ai sha yawng myit mang langai rai wa sai lam hpe na chye lu ai.
Ndai lamang hta sa du ai Ramma ni yawng marai (116) tup rai nna, Myen mung na ramma ni maria (15) re lam hpe na chye lu ai. Lamang hta shawng lawm ai Ramma ni yawng gaw, "ya na zawn myen ni anhte hpe n dai hku galaw ai hpe ja ja ninghkap ai - ninghkap ai, ninghkap ai, ninghkap ai" ngu marawn jahtau let myen hpyen asuya hpe ninghkap lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
LikeBy: JPKS