Friday, November 21, 2014

သမိုင္းနဲ႔ေသြးဆိုတာ ေမ့ပစ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး မွတ္ထားရမယ့္အရာေတြ ဒီတစ္သက္ေတာ့ အသဲထဲအေသြးထဲကို စြဲစြဲမွတ္ယူသြားရလိမ့္မယ္။Rvwang dvci ri Zømwang pilarií svng nønt zá vdu we zidvng høq wa nønt zá ra e. Kvt dø í we tvra ri taq mvshá dødø laq mvl ì, nøng maq nø tiq dvci tiq mong vsvng í sha rvt vram vrá vdu yvng tiq nønt wá shi ra e.  
Kvt KIA taq bøn bøi tvra svng móng døng tvng nønt mvboy lvm ie. Nøngmaq vsvngrì pmr í lvm nøng maq kachin mongdvn pmr í lvm júrxt dvzaq shi ra lé. 
Kvt dø wang we nø ang mvtú vl e. Rvwang ce ri tiq maq ka mvi mvi tá shi rvt søn vdu we ie.  
Ang zidvng svng laq shá ì. Ne zøq laq mvwá shaì. Oqa
ကခ်င္ျပည္ စစ္ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ေခ်ာင္းတိုက္ခံရတာဟာ KIO KIA ကို တိုက္ခံရတာမဟုတ္ဘူး။ ကခ်င္တစ္မ်ဳိးသားလုံးကိုထိခိုက္ ေစတယ္ နာၾကည္းမူေတြေပါက္ပြားေစတယ္။ ပိုမိုစည္းလုံးေစတယ္။ ဒါပင္မက တိုင္းရင္းသားတိုင္းကိုထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုတာ ဗမာေတြသေဘာေပါက္ၾကပါ။
ငါတို႔ရဲ႕ေသြးဟာ ေၾကာက္မယ္လုံးဝ မထင္နဲ႔မွားသြားမယ္ မင္းတို႔ၾကမ္းေလ ငါတို႔ ေသြးစည္းေလ ဒါကိုမွတ္ပါ။ ပါးရိုက္ခံရရင္ နားကိုက္တတ္တယ္။
ေသြးေၾကြးကို မင္းတို႔ျပန္ဆပ္ရမယ္ ဗမာေတြ။ ရာဇဝင္ သမိုင္းဝင္ ေန႔တစ္ေန႔ကို ေကာင္းေကာင္းဖန္တီးလိုက္တ့ဲ မင္းတို႔ဗမာ ေတြဆီကေန အေၾကြးရလိမ့္မယ္။ သမိုင္းနဲ႔ေသြးဆိုတာ ေမ့ပစ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး မွတ္ထားရမယ့္အရာေတြ ဒီတစ္သက္ေတာ့ အသဲထဲအေသြးထဲကို စြဲစြဲမွတ္ယူသြားရလိမ့္မယ္။

ငါတို႔ ညီအကိုေတြ ဆိုတ့ဲစကား ငါလုံးဝ မၾကားခ်င္ဘူး ဘယ္ဗမာမွ ငါ post မွာ အဲလိုမေရးရ။
ရန္သူဟာ ရန္သူပဲ။

ရန္သူဟာ ရန္သူပဲ။
( ရဝမ္ညီကိုေတြကို သီးသန္႔အားေပးခ်င္တယ္)