Thursday, November 20, 2014

SAI MYIPRWI

By JPKS
Goi… Wunpawng labau  lungpa,  N tsawm dik la maka,
Shinggyim ahkaw ahkang kata, Machyi hkrum sha sumhpa,
Sat nat roi rip hkrum sha, Wunpawng mungkan chyam bra,
Chyu pala wan tsi mya mya, Ka-ak Kahka Langda,
Goi e kaning she wa, Myen hpyen sawa gasat gala.
Aga… Rawt malan majan  myu sha, myu tsaw salum kaba,
Laiza Hpyen Du Jawngma,  Share shagan ali ama,
Sai hka Nammukdara, Nawnghkyeng Panglai zawn mya,
Myu sha malai hkungga, du daw sai hkaw yawng hkra,
Maroi nni la nga, baw gum shagrau hkungga.
Oh…Annau ni hpe tsawra, sin dun sumri Karai Wa,
Daini annau ni wa, hkrap ngu jahtau wu wa,
Matsan dum lama dun la, Wunpawng Mungdan du hkra,
Padang lam gaw Yehowa, Ga shagawp 21: 31 tsun da,
Sai myiprwi si deng latsa, galoi hkoi wai lu na.
Bumwa Hkri Ma (Fuji Majoi)