Friday, February 1, 2013

Tara n shang

Myitrum Manang ni, “Tara n shang ” ngu ai, M Ga shagawp re yaw. 30.1.2-13 shana gaw shana tup myawk ngoi ai nga ma ai. Gara kaw na gara de gap ai kun n chye ai. Mani hte mana gaw grai zim ai. Lajayang e shara la tim, M num ni garai n wa nga ma ai da. M ni a masing gaw, moi Kala jarit Nam-yun, Pangsau de majan gasat ai hpang, Shanhte ma mat ai hpyen jarik arang shakaw la ai hku nna, Putau e hpyendap jung la mat ai zawn, ya mung, Lajayang grup-yin Nalung lawm rai, grai dam hkra hpyen-dap kaba galaw kau na masing nga malu ai nga nna, tsun shajang nga ma ai. LZ e gaw Kalaw dap ni transfer na re nga, galoi mung n mai byin u ga i. Kyu jawm hpyi ga.
                                                                                                                                                                                                                                           JIC