Thursday, February 7, 2013

MYITKYINA NJANG DUNG NA RAWT MALAN NINGHTOI

By Jpks

53 lang na rawt malan nhtoi chyeju shakawn nawku hpawng hpe 5.2.2013 ya shani 10:00 AM ten Njang Dung Buga Nawku jawng hta galaw la lu ai lam chye lu ai. Wunpawng Mungdan Shanglawt hpung a ningbaw kaba Lanyaw Zawng Hra a 53 ning hpring rawt malan mungga hpe Hpungtau Laha Hkawng Lum hti dan nna rawt malan byin wa ai lam hpe Rev. Dr. Lahtaw Gum Se tsun sanglang ai hta “Myen mungdan shanglawt gaw Panglung ga sadi jawm tawn da ai kaw na byin pru wa ai mung hpawm mungdan re. Jinghpaw mung, Sam mung, Hkang mung, Kaya mung, Myen mung ni rapdaw langai hta wa gumhpawn da ai munghpawm re. Mungdan shada da jawm gahkyin da ai munghpawm myen mungdan hku shanglawt jawm la da ai masa re. Raitim Myen wa gaw munghpawm hku nre sha, mung langai hte langai hpe gayau kau ai hku nna up hkang mat wa ai. “Mung” ngu ai hpe “mungdaw” hku shamying lang mat wa ai. Dai lam hpe mu mada ai Jinghpaw Wunpawng dakkasu jawngma ni myit kahpra mat ai. Dai ten kaw nna tinang a ahkaw ahkang bai lu la wa na matu rawt malan na lam byin hpang wa sai hku re.
Hpung up sara Zau Tu gaw Jinghpaw Du salang 52 hpe Yangon de woi sa wa nna English Governor wa kaw Home Rule sa hpyi ai, tinang dinghku tinang up, tinang a mare tinang up, tinang a mung tinang up, rai na matu re. Nye a nta, nye a shatgawk, nye a madu jan, nye a kashu kasha hpe htingbu wa nmai shang sa shalau up sha ai. Tinang nan up hparan na matu re. Kaga wa sa up yang a tsawm sha tsun nna gau shapraw ra ai. Atsawm sha tsun nna nlu gau shapraw jang gaw laknak lang nna gasat ra ai madang de du wa ai re.
Anhte Jinghpaw Wunpawng myu sha ni gaw Yesu Hkristu hpe lu la sai majaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung kaw nna gumchying gumsa uphkang masa hpe tara shang dum kau sai re. Raitim Myen amyu masha ni gaw daini du hkra gumchying gumsa uphkang masa rai nga ai hkawhkam tingyang naw shagreng nga ding yang re.
Anhte a rawt galu kaba wa na lam hta mungkan hpaji chye ra ai raitim, tengman ai lam hta galu kaba wa na matu gaw nawku hpung ahkyak ai. Karai Kasang a mungga hta galu kaba wa ra ai.