Tuesday, February 5, 2013

“Bum nga Masha rai ga tim

Myitrum Manang ni, “Bum nga Masha rai ga tim ” ngu ai M Ga shagawp shagun dat ai yaw. Mani 9:00AM – 4:00PM du hkra, Shweli kaw Miwa masha kaba ni law law hte bawngban hpawng nchyan galaw la ai lam chye lu ai. February shata garai n htum yang dai zuphpawng bai matut na re da. Majan shiga gaw, January 30 kaw na February 4 du hkra LZ grup-yin hte Hpakant ginra de majan naw hkat nga ai lam ni na chye lu ai. Lajayang na M ni gaw, Shanhte hte ni dik ai Lawayang de ya sha sha jahte tam matse sa sinat gap bang bu ma ai lam na lu ai. Bai, MKA kaw na M hpyenla hpring hpring htaw ai modo 40, 4-2-1013 hta Kanpaiti gate hku yan lai wa masai; Pangwa de man yawng ai masa re nga nna,  mu dat ai Mungmasha ni kaw na shiga ni lu la ai. Dai majaw, M ndai ni gaw ya mung garai n shayawm na masa nga ai. Anhte mung akyu hpyi n shayawm ga lu e….
                                                                                                                                                                                                                                                                               JIC