Tuesday, February 12, 2013

ျပည္ ေထာင္ စု ေန႕

 Hugawng ginwang dai hpa ning htawn Nbawn ga na
magwi rem brang Kumsau Zau Awng a
munghpawm ga shagawp kadun mi.

ေထာင္ ထဲမွာ စုတဲ့ ျပည္ ေထာင္ စု။

ျပည္ ေထာင္ စု ၊ Law Bum Lu

နိုင္ငံေတာ္၊ Nga n pyaw

နိုင္ငံေရး၊ Roi ai re

ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ...Na n nu baw


da yaw----yawng gaw nbang sai sorry