Tuesday, January 29, 2013

hkyak hkyak shiga kahtet shang wa ai

De/
         Myitrum Manang ni, Ya hkyak hkyak shiga kahtet shang wa ai. M ni Liaison de Hpyen man bai yawng wa masai;  Shweli Myenmung hkran e shat kyet si nga ai M hpyenla ni hpe Miwa ni shat sa jaw sha ma ai; uniform n lang ai M ni law law, Nabang Miwahkran (Laiza hte yep ) kaw  Miwa hpyenla ni hte gayau gaya rai, nga jawng masai lam ni na lu ai. Annau ni yawng daini hkyak hkyak akyu bai hpyi jahtau ga ngu larau ladau chyan shana dat ai.
                                                                                                                                                                            
        JIC