Wednesday, January 30, 2013

Hkala hkrum ai myu tsaw share ninghkrin hpe tsi rung kaw gawan

Updated 9 hours ago · Taken in Mangshi, Yunnan, China
Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha Hpung Ningbaw, Duwa Bawmwang Laraw kaw nna hkala nba sawng nna Miwa hkran tsi rung hta tsi tsi hkam la nga ai myu tsaw share ninghkrin ni hpe wa gawan gatsan nga yang. (Jan 2013)