Tuesday, January 29, 2013

ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြလဲ လက္နက္ကိုင္အင္အားတိုးခ်ဲ ့ဖို ့လိုပါတယ္ ဒါမွသာလွ်င္ ရခိုင္ၿပည္နယ္ကိုကာကြယ္နိုင္မယ္


ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ Arakan Army နန္႔ အင္တာဗ်ဴးအစီအစိုင္ ဒုတိယပိုင္း


ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ Arakan Army မွ သတင္းနန္႔ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္ေစာျမကို လက္ဟိရကၡိဳင္ျပည္ ႏိုင္ငံေရးအၿခီအနီ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ သေဘာထားတိနန္႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီဗြီဘီရကၡိဳင္အစီအစိုင္ ၀ိုင္းေတာ္သူ ၿဖိဳက္ေတ မခိုင္စုက ဆက္သြယ္မိန္းျမန္းထားေရ အင္တာဗ်ဴးက႑ကို ေလး၀တီက ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပပီးလုိက္ပါသည္။

မခိုင္စု။ ။ရခိုင္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တိလည္း ရွိပါေရ။ ေယေက့ေလ့ တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔တိပိုင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရစြာတိ မတြိရပါ။ ဇာေၾကာင့္လို႔ သံုးသပ္မိပါလဲ။

ဗိုလ္ေစာေမာင္။ ။ရခိုင္လူအဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအခင္းအက်င္းနန္႔ တျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းအခင္းအက်င္းေစာ္ေရ မတူညီပါ။ ေနာက္တခ်က္က တျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တိ ေအာင္ျမင္မူရနိန္ေစာ္ေရ ဇာပိုင္ေအာင္ျမင္မူမ်ဳိး ဆိုေစာ္ကိုလည္း သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါေရ။ ရခိုင္သမိုင္းက ေတာင္းဆိုနိန္ေစာ္ကေတာ့ေက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မဟုတ္ပါ။ အင္အားခိုင္မာေတာင့္တင္းေရ စည္းကမ္းျပည့္၀ေရ အမိန္႔နာခံမူေကာင္းေရေရ ေခတ္မွီေရ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႀကီး မားမားမတ္မတ္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာဖို႔ေစာ္ကို ေတာင္းဆိုနိန္ေစာ္ပါ။ ယေက ေဒၿဖိဳက္စိုင္ကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ရာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တိ ဟိပါေရ။ ယင္းခ်င့္တိထဲက အဓိကက်ေရအခ်က္က မွန္ကန္ေရ အမ်ဳိးသားေရး ဦးေဆာင္မူကို ပီးႏုိင္ေရ ေျပာင္ေျမာက္ေတ ေဂါင္းေဆာင္မူ ျပႆနာပါ။ ရခိုင့္လူ႕အဖြဲ႔အစည္း၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သဘာ၀ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သဘာ၀ကို ဂဃဏန ထြင္းေဖာက္သိျမင္ၿပီးေက ရခုိင္လူထုတစ္ရပ္လံုးကို မားမားမတ္မတ္နန္႔ ဦးေဆာင္ေခၚယူႏိုင္ေရ ေဂါင္းေဆာင္ေကာင္း လိုအပ္ပါေရ။ ေအနိန္႔အခ်ိန္ခါမွာေတာ့ေက ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး အနိန္နန္႔ ေျပာင္ေျမာက္ေတ ေဂါင္းေဆာင္ ေနာက္က တန္းတန္းမတ္မတ္ မေကြ႕မေကာက္ဘဲနန္႔ အတူတကြ ခ်ီတက္လိုက္ပါဂတ္ရဖို႔ရာ လိုပါဗ်ာလ္။
မခိုင္စု။ ။မၾကာခင္က ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခေရ တိုင္းရင္းသားမ်ား ညီလာခံကို တက္ေရာက္ခေရလုိ႔ သိရပါေရ။ ဇာအေၾကာင္းအရာတိကို ေဆြးေႏြးၿပီးေက ဇာပိုင္ သေဘာတူညီမႈတကို ရရွိခပါလဲ။

ဗိုလ္ေစာေမာင္။ ။ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခေရ အထဲက အဓိကက်ေရ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကိုရာ ေျပာလိုပါေရ။ ပထမအခ်က္ကေရ ေဒနိန္႔အခ်ိန္ခါမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မူေစာ္ အေရးတႀကီး လိုအပ္နိန္ပါေရ။ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားတိ အနိန္နန္႔ ေဒထက္မက အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေက ညီညြတ္မူကို ျပသဖို႔လည္း လိုအပ္နိန္ပါေရ။ အျပစ္ခတ္ရပ္ထားေရ အဖြဲ႔အစည္း၊ အျပစ္ခတ္ မရပ္ထားေရ အဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရနန္႔ ေဆြးေႏြးနိန္ဆဲ အဖြဲ႕အစည္း၊ မေဆြးေႏြးရသိမ့္ေရ အဖြဲ႕အစည္း စသည္အားျဖင့္ အသြင္သ႑န္အမ်ဳိးမ်ဳိးဟိန္႔နိန္ဂတ္ေကလည္း တေဘာတည္း တသံတည္း ျဖစ္နိန္ဖို႔ေစာ္ကို နိန္ၿပီးေက အဓိကထားလို႔ လံႈ႕ေဆာ္ပီးခပါေရ။ ေနာက္တခ်က္က ရခိုင္ျပည္မွာျဖစ္နိန္ေရ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို အမ်ဳိးသားေရးတစ္ရပ္အနိန္နန္႔ ေျဖရွင္းေရးကိစၥပါ၊ ရခိုင္ျပည္ထဲက ပဋိပကၡစစ္ပြဲသည္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ မဟုတ္ေတပိုင္ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းလည္း မဟုတ္ပါ၊ တကယ့္ကို သိမ့္သိမ့္ေမြ႕ေမြ႕ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္းနန္႔ ထိုးေဖာက္နိန္ေရ က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေတ၊ ေအက်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲကို ေျဖရွင္းေရနိန္ရာမွာ ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုးျပႆနာရာ မဟုတ္ဘဲနန္႔ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားအားလံုးက အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာ အနိန္နန္႔ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းဂတ္ဖို႔ေစာ္ကို ေဆြးေႏြးခပါေရ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေဒ ညီလာခံအၿပီးမွာ ထုတ္ျပန္ေရအခ်က္ ၆ ခ်က္ထဲမွာ ေဒကိစၥနန္႔ ပတ္သက္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားေစာ္ မတြိရလို႔ ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခု ျဖစ္ပါေရ။ အရာ ေနာက္တခ်က္ကေရ တိုင္းရင္းသားညီလာခံ ဆိုျငားေသာ္လည္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္လည္းေသာ့ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေစာ္ကို မတြိရျခင္းက စိန္ေခၚမူတစ္ရပ္လို႔ ျမင္ပါေရ။

မခိုင္စု။ ။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတိမွာ အထက္မွာပါတီသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုစီ ဟိတတ္ပါေရေလ။ ေဒ အဂုေပၚေပါက္လာေရ AA ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က သီးသန္႔လြတ္လပ္ေတ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုပါလား။ မဟုတ္လို႔ ဟိေက ဇာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ လက္ေအာက္ခံလည္းဆိုေစာ္ကို ေျပာျပပီးပါ။

ဗိုလ္ေစာေမာင္။ ။တပ္မေတာ္တစ္ရပ္သည္ ပါတီ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဦးေဆာင္မူေအာက္မွာ ဟိန္႔နိန္ရဖုိ႔ ဆိုေစာ္ကေတာ့ေက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံပါေရ။ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စိုင္အတုိင္းဆိုေကေတာ့ေက ပါတီအယင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးမွ တပ္မေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရဖုိ႔ဆိုေရ သေဘာေပါ့ေလ။ ေယျငားေသာ္လည္း ေဒပိုင္ သမားရိုးက်ပံုစံမ်ဳိးတိေစာ္ေရ နိန္ရာတကာမွာ ရက္ျပတ္ေက်းယာ မမွန္ကန္ႏုိင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေရးကို ခ်ည္းကပ္ေတနိန္ရာမွာ ေခါက္ရိုးက်ဳိးနိန္ေရ သေဘာတရားတိ အယူအဆ အေဟာင္းတိေရ အမ်ားက ထင္ထားေရပိုင္ အလုပ္မတြင္ေက်ႏိုင္ေၾကာင္းကို လက္တြိပိုင္းမွာ ပိုလို႔တြိျမင္ရပါေရ။ သို႔ေသာ္ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ကေတာ့ေက ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္ အနိန္နန္႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လို႔ ဟိန္႔နိန္ပါေရ။

မခိုင္စု။ ။ရခိုင္ျပည္နန္႔ ရခိုင္လူထုအက်ဳိးအတြက္ပါေလ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတိ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚနိန္ဖို႔အစား တစ္ခုတည္းေသာ ရခိုင္တပ္မေတာ္ကိုရာ ျပည္သူတိက အလိုဟိနိန္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ခါ ျပည္သူတိ အလိုဟိေရ တစ္ခုတည္းေသာ ရခိုင္တပ္မေတာ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ တျခားရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တိနန္႔ ေပါင္းစည္းလားဖို႔ ဇာပိုင္စီစိုင္ထားပါေလ မသိ။

ဗိုလ္ေစာေမာင္။ ။ေအပိုင္အနိန္အထားတိကေရ တျခားေသာတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းတိမွာေလ့ ဟိန္႔ဂတ္ေစာ္ကို တြိရပါေရ။ အဓိကဦးတည္ရဖို႔ေစာ္ကေရ တိုင္းျပည္နန္႔လူမ်ဳိး ရခိုင္ျပည္နန္႔ရခိုင္လူထုအေပၚမွာ ကိုယ့္ရို႕ေရ ဇာေလာက္ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ဖို႔လည္း ဆိုေေစာ္ကို တည္ေဆာက္ရပါဖို႔။ ေပါင္းစည္းေရးဆိုေရ နိန္ရာမွာ အယင္အယင္ကာလတိ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ႀကံဳဖူးခေရ ေပါင္းစည္းေရး သၤခန္းစာတိကိုလည္း မိန္႔ေပ်ာက္ပစ္လို႔မရပါ။ ေဒနိန္ရာမွာ ေပါင္းစည္းေရးထက္ ညီညြတ္ေရးသည္ရာ အဓိကက်ေရလို႔ ရခိုင္တပ္မေတာ္အနိန္နန္႔ ျမင္ပါေရ။ ရခိုင့္လက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တိ အမ်ားအျပားျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမဟိန္႔လို႔ ျမင္ပါေရ။ ဟိန္႔လာစရာ အေၾကာင္းလည္း မဟိန္႔ပါ။ ျပည္သူလူထုအားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တနိန္ေရ အင္အားက်စ္လစ္ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရ တစ္ခုတည္းေသာ ရခိုင္တပ္မေတာ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္နိန္ပါေရ။မခိုင္စု။ ။ဟုတ္ပါယင့္ ေနာက္ဆံုးအနိန္နန္႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ရကၡိဳင္ျပည္သူျပည္သားတိကို စကားလက္ေဆာင္ပါးဖို႔ ဟိေက ပါးႏိုင္ပါေရ။

ဗိုလ္ေစာေမာင္။ ။နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ေက သမိုင္းအျမင္မွန္ဟိဖို႔ကိစၥပါ။ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အနိန္နန္႔ ရာဇာ၀င္သမိုင္းတိထဲမွာဘဲ နစ္မြန္းမနိန္ဖို႔ အေရးႀကီးပါေရ။ ရခိုင္ရို႕၏ အမွန္တကယ္ ဟိန္႔နိန္ခေရ စစ္သမိုင္းကိုလည္း ေလ့လာဖို႔ အေရးႀကီးပါေရ။ ေနာက္တခ်က္ကေရ အတိတ္တခ်ိန္ခါက သမိုင္းမွာ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားခေရ ဆိုေက့လည္း ေဒနိန္႔အခ်ိန္ခါမွာ ကိုယ့္ရို႕တိ ဇာျဖစ္နိန္ဂတ္ေတ ဆိုေစာ္ကိုလည္း ယ်ထာဘုတက်က် ဆင္ျခင္တြီးေတာဂတ္ဖို႔ လိုအပ္ေတ။ ေနာက္တခ်က္ကေရ ရခိုင္မွန္ေက စစ္ေရးအျမင္ဟိန္႔ရပါဖို႔။ အတိတ္ကာလက မိမိရို႕ အဖိုးအဖီအဇူအဇာရို႕သည္ အီးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရ ႏုိင္ငံေတာ္တိကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ချခင္းသည္ ရခိုင္သူရခိုင္သား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ မွန္ကန္ေရ မွ်တေရ စစ္ေရးအျမင္ ဟိန္႔ခၿပီးေက စစ္မူတာ၀န္တိကိုလည္း မခိုမကပ္ဘဲနန္႔ ထမ္းေဆာင္ခလို႔ ဆိုေစာ္ကို သမိုင္းမွတ္တမ္းတိမွာလည္း တြိဂတ္ရပါလိမ့္ေမ။ ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္ေစာ္ကေရ အထူးသျဖင့္ ေအနိန္႔ေခတ္ လူငယ္တိအနိန္နန္႔ သမိုင္းပီးတာ၀န္ကို မေရွာင္လႊဲကတ္ပါေက့။ ေအနိန္႔ ရခိုင္ျပည္မွာ ႀကံဳတြိနိန္ဂတ္ရေရ အခက္အခဲတိသည္ အယင္အယင္ မိမိရို႕အဖိုးအေဘာင္တိေရ တာ၀န္မယူႏုိင္ခဂတ္လို႔ တာ၀န္ကို ေရွာင္လႊဲခဂတ္လို႔ သမိုင္းပီးတာ၀န္တိကို မထမ္းေဆာင္ခ်င္ခဂတ္အတြက္နန္႔ မိမိလက္ထက္မွာ ဘင္းဂ်ီက်နိန္ေရလို႔ ယူဆလို႔ရပါေရ။ ယင္းတြက္နန္႔ အမ်ဳိးသားေရးသတိ၊ အမ်ဳိးသားေရးအသိ ႏွစ္ခုနန္႔ မိမိရို႕တာ၀န္ကို မိမိရို႕ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ဂတ္ပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါေရ။

မခိုင္စု။ ။အဂုပိုင္ ေျဖၾကားပီးေရ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က သတင္းနန္႔ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို DVB ရကၡိဳင္အစီအစိုင္က ေက်းဇူး အထူးတင္ဟိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါေရ။

ဗိုလ္ေစာေမာင္။ ။ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အနိန္နန္႔လည္း အဂုပိုင္ ေျဖၾကားခြင့္ရေရ ဒီဗြီဘီ ရခိုင္အစီအစိုင္ကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါေရ။