Monday, November 18, 2013

Tsawra hkungga ai, hkawp myitrum manang ni hpang de hkyak hkyak kyu hpyi na lam shana dat ai.


                        16.11.2013 shani kaw na Dung 12, Shwegu Ginwang  de majan kaba byin maw sai majaw, NamLimpa mungmasha ni Marai 2000 daram Manwing maga de lagaw lam nawt sit  nhtawm, n kung  n kang gumgai dingla ni  hte Ma ni gaw, shani tup htawlagyi hte Manje de nawt sit du wa masai. KIA gaw Mungmasha ni safe  byin ai hte 17. Ya shana de kaw na gasat  ninghkap bang wa ai gaw, ndai laika ka nga ai ten e mung  naw gasat chyi nga ai lam na lu ai.Manwing maga de lagaw lam nut ai Hpyen-yen  ni  gaw, nam  maling mala hkan kawsi hpanggara shoi chyum hkrum masai ngu maram  lu ai. Hkyak  hkyak kyu jawm hpyi na lam matut  shana wa na re.
                                                            Amyusha Lam hta masin machyi la ai;
                                                                                                            Shanglawt Tsing