Friday, November 22, 2013

KRC Malaysia, hpung masha ni hpang de shana dat ga ai.

De, 
KRC, hpung masha ni hpang de shana dat ga ai.
Lawu na link gaw RSC case number lu sai ni a matu ti nang a Resettlement process gara hku re sai ngu ai hpe ka da ai link re. Ndai link kaw log in galaw na matu password gaw RSC kaw laika email ka nna mai san la ai. Shingre yang, tinang a case number hte pssword hte ti nang a profile hpe mai yu ai. Resettlement process hpe ma mai yu la ai.
Chyeju Kaba Sai. 
https://casi.rescue.org/accounts/login/?next=/
CaSI
casi.rescue.org