Saturday, November 23, 2013

Namlimpa news Updates

By: Khon ja

ဦးမင္းေအာင္လႈိင္၏ “တပ္မေတာ္သည္ KMSS မွ နမ္႕လင္းပါေဒသသို႔ ရိကၡာပို႕ရန္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ လံုျခံဳေရးေပးရန္ ေတာင္းဆိုသျဖင္႕ လံုျခံဳေရးေပးရန္ လိုက္သြားရမွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္” ဟူေသာ အဆိုမွာ လံုး၀ မွားယြင္းပါသည္။ မည္သူမွ် မေတာင္းဆိုပါ။

Statement of Min Aung Hlaing that "Tatmadaw was reqested by KMSS to provide security on the trip to send food supply to the IDPs in Nam Lim Pa, and was attacked by the KIA" is a LIE...

KMSS မွ ရိကၡာပို႕ရန္ ခြင့္ေတာင္းျခင္းကို ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕ရွိ ဗ်ဴဟာမွဴးႏွင့္ GI မွ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ခြင့္ျပဳျပီး ခရီးစဥ္ စတင္ခဲ႕ရာ ဟန္ထက္ေက်းရြာတြင္ ထိုင္ေနေသာ ေရွ႕တန္းမွဴးမွ KMSS အဖြဲ႕အား တားဆီးျပီး “မိမိတို႕ တပ္အတြက္ ရိကၡာသယ္မည္႔ စစ္ကားမ်ားကို လိုက္ခြင့္ျပဳမွ၊ သို႕မဟုတ္ တပ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာကို သယ္ေဆာင္သြားေပးပါမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ႕သျဖင့္ KMSS အဖြဲ႕မွ ျပန္လွည္႔သြားခဲ႕သည္။

၄င္းညေနတြင္ KMSS အဖြဲ႕အား ေနာက္တေန႕ ထပ္သြားရန္၊ အေနွာက္အယွက္ျပဳေတာ႕မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၁၅ ႏို၀င္ဘာလေန႕တြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗ်ဴဟာမွဴးမွ အေၾကာင္း ၾကားသျဖင့္ KMSS Team သည္ ဗန္းေမာ္မွ နမ္႕လင္းပါသို႕ မိုင္းေခါင္ လမ္းေၾကာင္းမွ သြားပို႕ခဲ႕ၾကသည္။ နမ္႕လင္းပါရြာသို ၁၆ ႏို၀င္ဘာေန႕တြင္ ေရာက္ရွိျပီး ၂ နာရီအၾကာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ရြာထဲသို႕ ၀င္ေရာက္လာျပီး ေဘာ္ဒါေဆာင္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖမ္းခ်ဳပ္ျပီးမွ ေသနတ္စေဖာက္ခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ KMSS ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တပ္မေတာ္ လိုက္လာျခင္း ကို မသိခဲ႕ၾကပါ။

မေန႕က နမ္႔လင္းပါေက်းရြာ၊ မန္စီျမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ပြဲ ျပန္ျဖစ္ပြားသည္
Fighting in Nam Lim Pa village Mansi Township yesterday 22nd November 2013

တိုက္ပြဲျဖစ္သည္႔ နမ္႕လင္းပါ၊ မုန္းဒိန္ပါ၊ မိုင္းေခါင္ ေက်းရြာမ်ားမွ မည္သည္႕ ဒုကၡသည္စခန္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႕ မေရာက္လာေသးေသာ ၊ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ေနေသာ ရြာသားမ်ား ၂၀၀ ေယာက္ေက်ာ္ ရွိေနေသးသည္။
Still no communication with more than 200 villagers from the conflict affected villages: Nam Lim Pa, Mung Ding Pa, Maing Hkawng. They have not join with family members or any camps.

ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ World Food Program မွ နမ္႕ခမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႕ ေရာက္လာ၍ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၄င္းတို႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း Strategy Change ကို လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားေၾကာင္း သိရသည္။ WFP သည္ ေဒသရွိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ KMSS, KBC, Metta အစရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ မရွိေတာ႕ဘဲ ဒုကၡသည္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ ပံ႕ပိုးမည္။ ပံ႕ပိုးမႈ အမ်ဳိးအစားကို စားနပ္ရိကၡာအျဖစ္မဟုတ္ဘဲ ေငြသားအျဖစ္ ပံ႕ပိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္၊
Information received from local people that World Food Program-WFP visited the IDP camps in Nam Hkam township, Northern Shan State and informed its strategy change that WFP will support IDPs directly without coordination with existing local organisations such as KMSS, KBC and Metta.

ထိုကိစၥမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။
၁) ထိုေငြေၾကးကို မည္သူ မည္သို႕ စီမံခန္႕ခြဲရမည္ကို ပညာေပးထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲသူမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ပါက ၄င္းတို႕အေပၚ violations မ်ဳိးစံုျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရွိပါသည္။
၂) IDP စခန္းမ်ားမွာ ေစ်းႏွင့္ မနီးပါ၊ ပစၥည္းမ်ားမ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္႕ ေစ်းကြက္ႏွင့္လည္း ေ၀းပါသည္။ လက္ရွိေစ်းကြက္မ်ားမွာ ေဒသခံ ရြာခံမ်ား သံုးစြဲလည္ပတ္မႈအတြက္သာ လံုေလာက္ပါသည္။ IDP မ်ား စားသံုးရန္ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ ေဒသရွိ ေစ်းမွ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူပါက ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း၊ အျခားမွ ၀ယ္ယူမည္ ဆိုပါက IDP မ်ားတြင္ ခရီးသြားႏိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္း မရွိၾကပါ။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးစရိတ္မ်ား ျမွင့္တက္ျခင္းသာ ျဖစ္လာမည္။
၃) ေဒသတြင္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ စီမံခန္႕ခြဲ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို မေလးစားရာေရာက္သည္႔အျဖင့္ ျပႆနာမ်ားစြာကို လာေရာက္ဖန္တီးေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

There are many dangerous issues in that model.
1) Without awareness on how to management the money, the women who are likely to be recipients will be more vulnerable to abuse. Vulnerability of the women in the conflict zone is different from the women in other places.
2) The camps are far from the markets. Competing for food in local market will make the price grows up, conflict with host community, insufficient food access, and waste of money on transportation and traveling it they try to buy from other places.
3) It also means WFP is not respecting local organisations who are managing IDPs on the ground. The IDPs do not have travel documents which will make them in trouble. WFP is not helping the Camp management team but creating bigger issue/problems.