Thursday, October 8, 2015

Masat (1) Majan Zai Du Daju Tun Tun Nawng Hugawngpa de du

7.10.2015 ya shani 11:30 hta Myen Hpyen Makawp Maga Dap Rung Daju (hkarang) , Masat (1) Majan Zai Du Daju Tun Tun Nawng (moi na Jinghpaw Mung na Tai Hmu) hte kaga du daju 4 daram lawm nna Danai Mare Hkalup Hpung kaw, hpung woi sara ni hpe sa du hkrum shaga ai lam galaw ma ai.
Shi tsun ai hta 'NCA kaw Bawsang Rawt Malan Uhpang 15 kaw na 8 gaw October 15 ya shani ta masat htu na re lam, ngam ai Uhpung 7 naw ngam ai lam, KIO ni n shang lawm na myit n pyaw ai lam, mungdan rawt galu kaba wa na matu gaw simsa ra ahkyak ai lam, shanhte myen asuya ni gaw galoi mung chyinghka hpaw da ya ai lam, nawku hpung ni mung myit hkrum kahkyin gumdin nna simsa lam a matu shakut lawm na lam....
sa du tsun sang lang lai wa sai.
Gen. Tun Tun Nawng hte uhpung ni gaw 6.10.2015 ya shani nbungli hte du nna, 7.10 2015 shani Danai KBC, RC, hte Danai Mare kata na hpunggyi jawng shara (3) kaw hpung woi ni hte laksan shaga hkrum shaga ai re lam chye lu ai.
Mu mada ai lam..
(1). Kachin Mung Shawa gaw Nawku hpung ni hta yawng ngu na daram rai nga ai. KIO gaw nawku hpung ni e madi da na ja taw ai majaw, nawku hpung ni hpe simsa lam ta masat htu ai hta KIO ni lawm lu hkra masa jahpaw tsun garum lawm na matu rai na re...
(2). Masat (1) Zai Du Daju wa nan sa du nga ai re majaw, Hugawng Pa kaw na ya hpaw taw nga ai Dum Bum na Yamut Pat Maw (Dung 14 gingra) de majan man laja lana baw na masing wa gren jahkrat nna, KIO a shang gumhpraw hpe pat kau ya na matu rai na re.
(3). Danai KBC, Catholic, hte Hpunggyi jawng shara (3) hta sa sanglang ai re majaw, mung shawa ni hku nna shanhte a majan baw ai lam gaw ginra simsa lam a matu re ngu kaja ai hku mu ya na matu shawng sa jahpra ai lam mung rai na re.
Anhte a awng padang Yehowa Karai Kasang.. WP amyu sha ni myen hpyen up ai kata la lawan lawt lu ga law..