Saturday, June 7, 2014

USA hta Hpaw ninghtan Tawn Da Sai KBC Hpung ni


Myu Lat shared his photo.
· 
USA hta Hpaw ninghtan Tawn Da Sai KBC Hpung ni
1882, March 19 ya shani Jiwoi Jiwa ni marai 7, Gauri Krung, Bumwa Mare, Nammawk Hka shi hta Rev.Dr Henery Roberts (USA) a lata hta Hkalup shawng hkam la ai kaw nna ya dai ni gaw Mungkan shara shagu de chyam bra hkawm let Kanu KBC Ginjaw hte ading tawk matut ai gaw USA Mung dan kaw du nga ai anhte Kachin myu sha ni mung rai nga ma ai,Ya ten hta USA hta Karai a chyeju hte KBC Hpung 9 du hkra law htam wa sai, Dai buga ni gaw lawu de na hte maren rai nga ma ai.
1.Indiana KBC (Indianapolis,Indiana)
2.Hanson KBC (Huston,Texas)
3.Texas KBC ( Texas )
4.Michigan KBC ( Grand Rapids, Michigan )
5.Virginia KBC ( Richmond, Virginia )
6.Maryland KBC ( Maryland )
7.Ohmaha KBC ( Ohamaha,Nebraska )
8.Washington KBC ( Kent , Washington )
9.North Carolina KBC ( North Carolina )
USA hta shanu nga ai , Buga Hpung ni law law mung Kanu KBC ginjaw hte ading tawk matut na matu hkyen lajang shajin nga ding yang re ai lam hpe chye lu ga ai.
Ndai KBCs ni USA a , 1 lang na Hpung shawa zup hpawng hpe July 4-7, 2014 lapran hta Beechwood Hill ,Grand Rapids Michigan ngu ai shara hta Michigan KBC ni madu tai let , Gawdin, Tadin, Kadin, ginsup ai lam , Hpung Tau , Hpung Up aya dang ai lam ,HKalup hkam lamang , KBCs USA a Ningbaw /Amu Madu hte dap komiti ni lata san shagrin na lam , Kanu KBC ginjaw na Sara Kaba ni n gun jaw , Hkaw tsun ai lam law law hpe galaw sa wa na re ai lam ni hpe na chye lu ai, sadu shang lawm na hpe mung myit mada ala nga ai lam hpe chye lu ga ai law.