Tuesday, June 24, 2014

KBCs ni USA a , 1 lang na Hpung shawa zup hpawng hpe July 4-7, 2014 lapran hta Beechwood Hill ,Grand Rapids Michigan kaw galaw na

By:
Myu Lat shared Bible.is's photo.

USA hta Hpaw ninghtan Tawn Da Sai KBC Hpung ni 

1882, March 19 ya shani Jiwoi Jiwa ni marai 7, Gauri Krung, Bumwa Mare, Nammawk Hka shi hta Rev.Dr Henery Roberts (USA) a lata hta Hkalup shawng hkam la ai kaw nna ya dai ni gaw Mungkan shara shagu de chyam bra hkawm let Kanu KBC Ginjaw hte ading tawk matut ai gaw 
USA Mung dan kaw du nga ai anhte Kachin myu sha ni mung rai nga ma ai,
Ya ten hta USA hta Karai a chyeju hte KBC Hpung 10 , hpung masha 1000 jan du hkra law htam wa sai
Dai buga ni gaw lawu de na hte maren rai nga ma ai.

1.Indiana KBC (Indianapolis,Indiana)
2.Hanson KBC (Huston,Texas)
3.Texas KBC ( Texas )
4.Michigan KBC ( Grand Rapids, Michigan )
5.Virginia KBC ( Richmond, Virginia )
6.Maryland KBC ( Maryland )
7.Omaha KBC ( Omaha,Nebraska )
8.Washington KBC ( Kent , Washington )
9.North Carolina KBC ( North Carolina )
10.Georgia KBC (Atlanta,Georgia)
USA hta shanu nga ai buga hpung nkau mi gaw partnership ngu ai gabaw hte sha kanawn mazum ai lam galaw na lam chye lu ga ai.

Ndai KBCs ni USA a , 1 lang na Hpung shawa zup hpawng hpe July 4-7, 2014 lapran hta Beechwood Hill ,Grand Rapids Michigan ngu ai shara hta Michigan KBC ni madu tai let , Gawdin, Tadin, Kadin, ginsup ai lam ,HKalup hkam lamang , KBCs USA a Ningbaw /Amu Madu hte dap komiti ni lata san shagrin na lam ,Sasana mgam bungli ni hpe bawng ban, dawdan shagrin na lam, Kanu KBC ginjaw na Sara Kaba ni n gun jaw , Hkaw tsun ai lam law law hpe galaw sa wa na re ai lam ni hpe na chye lu ai, sadu shang lawm na hpe mung myit mada ala nga ai lam hpe chye lu ga ai law.