Tuesday, June 10, 2014

F . U . A gumhpawn Dap ni shamu shamawt

Bang Ngu mare masha ni Kong Hka de 300 daram gan hprawng du ....
F . U . A gumhpawn Dap ni gaw ndai laman Bang Ngu mare kaw sa gan du hpring kabrat mat ma ai majaw, mare masha ni gaw majan kaba mi byin wa na sai kun nga, hkrit kajawng mat ma nna, Konghka mare de hprawng sa ai re nga shiga na chye lu ai. Ya ten gaw, mare masha ni Hkaibang yi mam nli gat hkai ten re majaw, 2 maga na hpyen hpung ni hpe seng ang ai Ginra madu ni hku nna sinat n shangoi ya na matu hpyi lajin ai majaw, hpa n ra ai sha bai htingnut mat ai lam matut nna shiga na lu ai. Dai majaw ya matut nna hpyen yen yen sa wa ai Bang Ngu mare masha ni hpe mung hpa n hkrit ra na re, nta de bai nhtang wa mu ngu tsun shana da sai lam shiga na lu ai.