Tuesday, June 10, 2014

ငါးတန္းႏွင့္ၿပိဳင္ ဘယ္သူႏိုင္


Author: 


(၁) ယခုအစီအစဥ္မွာပါဝင္ ေျဖၾကားဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားသူမ်ားကေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေမးခြန္းမ်ားကို ပထမဆံုး ေျဖၾကားရမည့္သူကေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္က တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေနသည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ခံပါသည္ဟု ေျပာခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ေျဖၾကားရမည့္  ေမးခြန္းမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁)သံုးႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကခ်င္စစ္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က အက်အဆံုးအေရအတြက္ကို အတိအက်ေဖာ္ျပပါ။
(၂) သံုးႏွစ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကခ်င္စစ္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္ဘက္ က ကုန္က်ခဲ့သည့္ စစ္စရိတ္ကို အတိအက်ေဖာ္ျပပါ။
(၃) ကခ်င္စစ္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၫႊန္ၾကားမႈမ်ားက ေအာက္ေျခတပ္မ်ားအထိ ဘာေၾကာင့္ မေရာက္သလဲဆုိသည္ကို ေျဖၾကားပါ။
ေမးခြန္းမ်ားကို ဒုတိယေျဖ ၾကားရမည့္သူကေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းျဖစ္ပါသည္။ သူရဦးေရႊမန္းကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သူျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားမွာ မၾကာခဏ ေဖာ္ျပခံေနရသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ နာယကႀကီးေျဖၾကားရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကို သံုးႏွစ္ၾကာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ရွင္းျပဖို႔ ဖိတ္ေခၚမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို ေျဖၾကားပါ။
(၂) ကခ်င္စစ္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က က်ဆံုးခဲ့သည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ စစ္စရိတ္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေအာင္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕မည့္အခ်ိန္ကို ေျဖၾကားပါ။
(၃) ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဆိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကခ်င္စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ လံုေလာက္သည့္ေမးခြန္းမ်ား မထုတ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုသည္ကို ေျဖၾကားပါ။
တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေျဖၾကားရမည့္သူကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးကေတာ့ ‘‘သန္႔ရွင္းေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ’’ႏွင့္ ‘‘ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး’’တုိ႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့ရွိသူျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးေျဖၾကားရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ထုိးစစ္မ်ားရပ္တန္႔ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ၾကားက ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဘာေၾကာင့္ ဆက္ျဖစ္ေနသည္ကို ေျဖၾကားပါ။
(၂) ကခ်င္မွာျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္စရိတ္က ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မည္မွ်ကုန္က်ေနသည္ကို တြက္ခ်က္ျပပါ။
(၃) သံုးႏွစ္ၾကာ ကခ်င္စစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားမည့္ေန႔ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုေျဖပါ။
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အခြင့္ရလွ်င္ ‘‘ငါးတန္းႏွင့္ၿပိဳင္ ဘယ္သူႏိုင္’’ အစီအစဥ္မွာ ေကအုိင္အို၊ ေကအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အလားတူ ဖိတ္ေခၚေမးခြန္း ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။
(၂)
စာဖတ္သူ ယခုေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္စစ္ပြဲ သုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ ယခုဇြန္လ ၉ ရက္မွာ ရက္ေပါင္း ၁,၀၉၅ ရက္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ တုိက္ပြဲေပါင္း ၂,၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု အခ်ိဳ႕ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ထုိခန္႔မွန္းခ်က္မွန္ကန္လွ်င္ တစ္ရက္ကို ပ်မ္းမွ် တိုက္ပြဲ ႏွစ္ပြဲေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ဆုိရမည္။ သံုးႏွစ္အတြင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တစ္သိန္းနီးနီးခန္႔လည္း စစ္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ သံုးႏွစ္ၾကာ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က ျပည္သူမ်ားကို ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမိအဖမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ားကို တပ္သားမည္မွ် က်ဆံုးခဲ့ၿပီဆိုတာကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ။ ျပည္သူမ်ား၏ ‘‘သိပိုင္ခြင့္’’ကို ေလးစားမႈလံုးဝမရွိခဲ့ပါ။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မေပးခဲ့ပါ။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ၾကဖို႔ တာဝန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ သိရွိပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားမႈ မရွိခဲ့ၾကပါ။
ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ အက်အဆံုး သည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အက်အဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ ကုန္က်စရိတ္သည္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ပါသည္။ က်ဆံုးသြားၾကသူမ်ားႏွင့္ စစ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ အျခားႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးတစ္ခုရွိပါသည္။ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေပၚေပါက္လာသည့္ ‘‘အမုန္းတရား’’ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္ကာလတုိ႔ႏွင့္ ျပန္လည္ဝယ္ယူ၍မရႏုိင္သည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ကြန္ဖရင့္ႀကီးမ်ား၊ အခမ္းအနား အႀကီးအက်ယ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပေနၾကခ်ိန္မွာ ေနအိမ္မ်ားကုိစြန္႔ခြာၿပီး စစ္တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေန၍မျဖစ္ပါ။
တာဝန္ရွိသူမ်ားက အမွန္တရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။
ျပင္သစ္ေတြးေခၚပညာရွင္ ေဗာ္လ္တုိင္းယားက အခုလိုေျပာခဲ့သည္။
‘‘လူမသတ္ဖို႔တားျမစ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူသတ္သမားေတြ အျပစ္ေပးခံၾကရတယ္။ ခရာေတြမႈတ္ၿပီး အစုလုိက္ အၿပံဳလိုက္ လူသတ္ၾကသူေတြကလြဲရင္ေပါ့’’

ရဲမိုး
http://7daydaily.com/story/12765#.U5Z8ZCg_qQO