Wednesday, June 18, 2014

Louisiana Wunpong shayi ngai chyu rai tim ram ai shing nang yu ti sham sai

American Mungdan Louisiana state kaw na Music hta ning tawn ai wunpong shayi a gumhkawng ai lam sumla hkrung yu yu ga

The Louisiana Academy of Performing Arts,2014 Spring concert .