Thursday, March 13, 2014

Myit yu na lam,Tinang nan Tinang gasan san nna Mahtai jawm shapraw yu ga1) Wa ni gaw lamu ga an the ram nlaw ai,Manu dan ai jalung seng mung npru ai,Rai tim Nbungli the laknak kaja pyi lu mari ai, Myen hpyen la ni gaw majoi n gasat gwi ai, Hpa majaw ta?

2) Anhte Kachin Wunpong ni gaw Lamu ga mung grau dam pa ai,Manu dan ai Ja lung seng mung pru nga ai,Hpa majaw lak nak hte gumhpraw grung grung nmai lu a ta?

3) Myen hpyen dap,Myen myu sha  ni gaw Miwa hte Pawng nna Gum hpraw mung lu ai,Laknak mung lu ai,Mung masa amyat mung lu ai.Tai yin tar yawng hpe mung Kam ai hku roi sha lu nga ai Hpa majaw ta?

4) Myen ni Miwa hte pawng nna mai galaw sha ai Anhte Kachin hte taiyintar Myu baw sang nkau gaw hpa majaw nmai galaw sha ai kun?

5) Kachin Wunpong Myusha nkau myi Myen hte pawng ganawn nna lusha na lam hpa baw naw mu nga ma ai kun?

6) Myen Asuya Mung Miwa hte Kanawn nna N gun ja ,Gum hpraw lu nga ai,mung masa ginsup nga ai yawng mung chye nga ai.Myen asuya shi hkrai sha gaw hpa nan nbyin ai,Sumla asuya sha re yawng chye ai, Dai zawn re ai Myen ni kaw na ahkaw ahkang sa hpyi nna hpa baw lu mai a ta?

7) Miwa gaw myen hpe jaw,Dai kaw na Myen ni kachyi kajaw Mahti jaw na ahkaw ahkang hpe lasha na malai gaw ,an hte Kachin Wunpong ni mung Miwa hte lang ta pawng nna N gun ja wa hkra n mai galaw a ni?

8) Lahta na gasa ni hpe lakap nna ,Nkau myi gaw Myit hkrum lam nnlu ai majaw re nga tsun chye nga ai,Myit hkrum lam wa lawlaw lu tim N gun nja ,N gun kya ai Uhpawng gaw Myen ni bai roi sha katut na sha re.N gun ja ai Myusha ni tai hkra hpa baw ra nga ga ai kun?

9) ningbaw N kau myi myit lu ai lam Myen asyu ya gaw sinna dan ni hte ni kahtep pawng hpawm wa sai,Galaishai wa sai,Dai re majaw Myen kata Mung masa party ni hpaw nna buga myusha gaw sharawt lam galaw ga,Mung masa a hpang jahtum mahtai gaw Mung masa party hpaw nna up hkang ai lam re nga tsun chye ma ai.
(a) Dai Myen kata na Mung masa Party ni gaw An hte myu sha ni a matu Kade ram lu galaw ya na?Ahkaw ahkang kade ram lu na?Amahkam,Hkam daga ai lam nga na kun?
(b) Myen a Kata kaw ,U rawng kata kaw Nga ai Mung masa party ni hpe Myen ni gaw Kam ai shaloi hpaw shagun,Myen asuya gaw Kam ai shaloi bai pat kau ya,Muy sha ning baw ni hpe mung Aten ntam ai rim majaw kau ya...Dai hku byin wa yang Gara hku tau hkrau Hkyen da ra na?

10) Kachin Wunpong Myusha ni a shawng lam hpe nang kade ram myit ning shawn yaw shada da sai kun?Duwa na 10 ning laman hpa byin na?30 ning laman hpa byin na?Latsa ning laman a matu Kachin Wunpong myu sha ni a --sumgran --ngang kang ai Myu hte mung dan lam hpe Myit hkrup ai kun?


Hkum ding dek gasan lawlaw san nna tinang lu ai mahtai hpe Ten shagu hkrum zup bawng ban nna shakut sawa yang Awng dang ai mahtai Kaja lu wa na re.
-----------------------------------------------------------
Lawu na Kachinland a laika ngau matut hti yu ga.....
KACHINLAND SHALAWT LA WA MAI NA MAHKRUN DAI NI PRU NGA SAI. 
########################################
By-Kachinland

MUNGDAN A MASA HPE LAM MI HKU BAI MYIT YU AI LAM: RUSSIAN ASUYA GAW UKRAINE NA RUSSIAN HPE MADI SHADAW AI CRIMEA MUNGDAW KAW NGA AI RUSSIAN NI HPE MAKAWP MAGA YA MATU HPYENDAP LABA HTE SHANG WA MASAI. UN HTE WEST MUNGDAN NI SANCTIONS JAHTA AI KAW NNA LAI NNA HPA NMAI GALAW NGA MA AI. KADE NNA YANG CRIMEA MUNGDAW GAW RUSSIA NI LAKSAN UPHKANG MUNGDAW SHATAI YA NA GAW ASAN SHA RAI NGA AI.

MOI RUSSIA NA GARAN PRU WA AI MUNGDAN NI A MANGHKANG GAW, WESTERN snr. EUROPEAN UNION HTE HKAWM NNA, EU MUNGDAN NI A MAYAK SHANHTE HTA GARAN HKAM SHA RA NGA MA AI. DAI MAYAK GAW GUNRAI MANU LUNG AI, BUNGLI TAM YAK AI, LU SHA, NGA MANU KAGA EU MUNGDAN NI HTA NA ZAWN MANU LUNG WA AI MAJAW, RUSSIA MUNGDAN HTE BAI HKAWM WA MAYU AI NI LAW NGA MA AI.

ANHTE KACHIN NI MUNG MIWA ASUYA HTE ATSAWM BAWNGBAN NNA KACHINLAND HPE MACAU HTE HONG KONG ZAWN "ONE COUNTRY, TWO SYSTEMS" HTE MYIT HKAWN AI RAI YANG, MIWA ASUYA HPE KACHIN NI HPE MAKAWP MAGA LA NA MATU SHANA NNA, KACHINLAND SHALAWT LA WA MAI NA MAHKRUN DAI NI PRU NGA SAI.

MYIT YU NA LAM...................!!!!!!!!!!
comment

  • Ah Dim majan n'nan byin hpang ai kaw na mung shawa law law a n'gup hta dai hku nga n'na grai tsun jahkrup nga ma ai re. myen a n'pu kaw sai daw sai hka amyu mat mat wa na malai gaw mai byin ai maga masa hpe alawan daw dan ra wa sai n'hten!!
    11 hours ago · Like · 1
  • Saw Brangnan Ngai tsun mayu ai grai na sai law.Miwa hte chye ganawn yang tinang mung n-gun kaba ai wuhpung mai byin wa lu ai.myen hte ganawn nna hpa akyu nan nnga ai hte n-ga akyu pyi tsun ndang hkra yawm ai.
    10 hours ago · Like · 1
  • Hugawng Kachin kachinnation.blogspot.com hta dai idea hpe 2011 majan nnan byin ai ten kaw na ka bang da a hpe mu na re.kadai mung dai ni du hkra..n galaw woi nga ai.