Thursday, December 5, 2013

Myen hte mung masa shing jawng ai lam hta, ladat jaw jaw hte gamu hkat ra ai lam UNFC ningtau amu madu (2) tsun


Date: 3/12/2013
By: KPMRN

UNFC hte KPMRN san htai galaw ai lam hta myen hte mung masa shing jawng ai lam hta ladat jaw jaw hte hkrang shaw nna shing jawng nga ra ai lam UNFC ningtau amu madu (2) Salang kaba Hkun Ukker tsun
KP: Lai wa sai shata htum wa maga de Thailand mung dan Chiang Mai mare kaba kaw UNFC hte kata na mung masa party nkau mi hkrum hta madung hku nna Federal Army (shn) mung hpawm shim lam hpyen dap hpe hpaw na matu grau nna madung tsun dat ai lam hpe mu mada lu ai, FA galaw na matu hpa majaw dai ram tin wa ra ai masa nga ai kun?
Slg. UKker: Shinggan Midea ni hkan shabra ai lam hta FA hpe galaw na matu madung shabra da ai lam hpe mu lu ai. Anhte UNFC ni hku nna ndai lam hpe jahta ai lam gaw ya yang byin pru nga ai Myen mung dan a mung masa hpe yu dat ai shaloi jet ai federal mung hpawm hpyen dap FA hpaw shabawn ai lam hta federal jet jet hte seng ai gaw da tara hte nshut nshai hkra hpaw shabawn ai FA rai ra ai ngu ai hpe madum jum nna tsun ai, tsun mayu ai gaw ya nga ai Myen hpyen dap gaw anhte myu baw sang ni yawng jawm myit hkrum nna hpaw da ai nre, bai nna hpyen masa hta rapra ai tara tsep kawp n-nga ai hpyen dap re, dai majaw anhte UNFC a FA ngu ai lachyum gaw Federal jet ai hpyen dap hte rit kawp tara hte rapra ai lam hte hpring tsup ai FA gaw gap na. Bai nna dai zawn gaw gap ai hta rai tim, Du Up daju jum kaw nna hpyen la madang du hkra myu baw sang ni yawng rapra masa hku hpaw shabawn ai hpyen dap hpe tsun ai lam rai nga ai.
 KP: matut na san mayu  ai lam gaw UNFC dat kasa ni hku nna NLD ningbaw ni hte sa hkrum ai lam hta madung hku nna 2008 ning gaw da tara hpe gram lajang na (shn) ningnan bai ka lajang na ngu ai hpe tsun da ai hpe mu ai, ndai kaw san mayu ai ningnan bai ka ra ai rai yang mung ka ra ai ngu asan tsun ai lam n-nga ai sha gram na (shn) ningnan ka na ngu ai hpe tsun ai, ningnan ka na ngu asan tsun yang mayak hpa baw nga ai kun?
Slg. UKker: teng teng gaw mung masa maga hku htai ga nga yang, 2008 ning gaw da tara hpe gram na ngu tsun ai mung nshut ai, (shn) ningnan bai ka na ngu ai mung nshut ai, hpa majaw nga yang, nkau mi tsun ai gaw 2008 ning hpe gram na aten shing nrai, ningnan bai ka na matu aten naw jau ai mung nga ai. UNFC hku nna gaw gara hku mi rai rai ningnan langai ka na, shim ai hku ka na mai gan kaw na majoi hpaji kung ai ni hpe saw shaga na ka na re.
KP: UNFC hte UNA ni gaw gaw da tara hpe ning nan san san ka lajang na matu grau nna n-gun dat na matu myit ai, ndai lam hpe ya hkyak hkyak power lu taw nga ai asuya ni hku na gade ram hkap la chye na ya na kun?
Slg. UKker: Myen asuya hpe gaw anhte yawng chye da chyalu rai nga ai, shi gaw Myen sha shara shagu hta power nga mayu ai, dai re majaw shanhte a na hta anhte hpa baw hpe galaw ra ai, ganing zawn re hkrang hpe she ra sharawng ai ngu ai hpe galoi mung dum bang ya ra nga ai, masing jahkrat lam madun ya ra ai.
By:

 Jame Alex