Thursday, December 12, 2013

BYIN MAI NA KUN? ( DAW III )

2013-Ning. Teng ai. Shawng de Lagaw Lahkam mi daram lahkam dat jang 2013-Ning ngu ai Shaning Dingsa htum mat nna,2014-Ning ngu ai Shaning Nnan de bai du shang wa sana re.

Shaning Dingsa ni lai htum,Shaning Nnan ni kade lang  bai galai lai mat wa tim,N-galai shai hkraw,N-byin mai hkraw hkraw re ai lam langai mi gaw-Munghpawm Myen Mungdan a Mung Masa lam hte Hpyen Masa lam ni rai nga ai. Galoi mung Lagaw Lahkam Nnan de,Ngwi wa na,Pyaw wa na de N-du lu wa hkraw ai hpe mu mada lu nga ai. Myen Hpyen asuya ni Up hkang taw nga ai shaloi tsun ai gaw….“Mung Masha Up Hkang ai shaloi Nanhte Mungchying Sha ni ra ai lam tsun la mu”…nga ai re. Raitim-Lenghtawk Hpyen Labu raw nna- Bu Hkang bu..Nsam galai nna Rapdaw Prat du wa ai shaloi raitim- 2015-Ning a hpang e she…. Bai nga na zawn  rai taw nga sai.

Ya gaw- Byin wa sana re,Pyaw wa sana re…ngu shadu yang… Myu mi de bai “Lau Lau” rai taw nga ai hpe mu mada lu ai. “Ma” ni- Muk gashun sha hkat ai zawn-  “Muk sha na kun?”  “Sha na” “Maw…sha u”…nga ai majaw- Mahkoi Jaw sha kun? ngu nna “La” na hkyen jang- “N-jaw sai”…bai nga mat re ai hte lachyum bung taw nga ai. Dai majaw…N-dai lang “Jaw na”…nga nna bai “N-jaw jang”…”Ma” Muk hpyi taw ai zawn naw hpyi Aput taw na kun?...ngu ai gaw Myit yu shara nan rai nga saga ai. Shanhte N-jaw sha tim (shn) Mungchying Sha ni a Ahkaw Ahkang hpe n-jaw tim..Anhte hkrai, Anhte Lak San Galaw la, Lajang la,Gyin la yang n-mai na i? Dai hpe mung Anhte myit shalawm ra na ga ai.

N-mai tim,Mai tim- Byin mai hkra nan lajang la ra  na Ten gaw ni wa magang sai re. Hpa majaw i?...nga yang..Mungchying Sha ni a Lu ging, lu ang ai Ahkaw Ahkang ni hpe hpyi taw nga ai…“Udi” a Matu gaw tam mu saga ai. Raitim- kaning re Matu rai na re hpe rai n-chye lu nga ga ai. 

Atsawm bai myit sumru yu yang-Myen Hpyen asuya gaw galoi mung Mungdan hpe ngwi pyaw hkra galaw na n-re. Mungdan ngwi pyaw mat jang shanhte a- “Anhte a Mungdan Matsan nga saga ai.Jam jau nga saga ai…Garum la marit”…nga nna Mungkan de “Maw Hpyi Kawk” hpai nna Hpyi sha hkawm na Akwoit mat mat sana re. Grau nna “Democracy”..ngu ai Mung Masa Ga Hkum hpe N-gup kaw na Bawp hte chyi rai hkra tsun nna, “Galai shai taw nga saga ai” “Democracy Mahkrun lam de Yawng taw nga saga ai”…nga ai Ga Nsen ni hte Mungkan hpe matut nna Maw sha, Masu sha taw nga na sha re.

Myen Hpyen asuya ni a Matsat shabat re ai Myit kraw kata lam hpe atsawn pu pu le le n-chye ai Maigan ni gaw..“Rai na n-hten?/Teng na n-hten?” ..nga nna- Dollar Sen Sen,Wan Wan garum taw nga ma ai. Myen Hpyen Du ni gaw- Dai Gumhpraw ni hpe shanhte a Sumbu hta hte magawn bang nna,Myit hta lagu Mani taw nga ma ai re.-“Anhte Masu ai kam sha taw nga ma ai”…nga “Salat” n-pru ai Gumhpraw shang lam kaba lu tawn masai re.    Dai hta n-ga…Shanhte a Lawhpa myit gaw, Shawng Lam Kaw Si mat sai Myen Hpyen La ni hpe “Hkrat sum ai jahpan” kaw n-bang ai, Kanu kawa Makyin Jinghku ni hpe n-shana ai…dai Hpyen Ma ni a Shata shabrai Rashin Malu Masha ni kaw na hkawt Dapdung Hpyen Du ni Htuk sha taw nga ma ai lam chye lu ai. Si mat ai wa kaw na pyi naw alai sha,akrawk sha ai nga sai kaw nna gaw..Chyahtum chyalai rai mat sai. Dai ram Matsat shabat,Myit Htuk Myit yuk ai ni hte naw matut kanawn taw na kun?...ngu ai gaw grai nan sung sung myit yu ra ai lam kaba langai mi rai nga sai.    Myen a Ga hpe kam nna Dollar Sen Sen,Wan Wan sumpum jaw taw ai ni hpe mung  Mau hpa she re. Myen ni gara hku “Wu” da ma ai kun? Myen ni “Wu” da ai n-rai yang mung- Baw Nu hta Hkyi rawng ai “Katsu  Mungdan” ni re she angu mayu sai. Hpa majaw i?..nga yang shanhte shing rai garum magang Myen Hpyen Gwi Si ni N-gun rawng magang, Mungchying Sha ni hpe  Roi magang sha rai nga ai. Dai majaw Myen Hpyen asuya hpe garum ai Mungdan ni hpe mung Anhte a “Hpyen/Enemy” hku nna Masat tawn da kau ra sana re. Dai zawn Maigan Mung ni garum na matu, “Kam” na matu- Madi shadaw tsun garum ya taw nga ai gaw “Ngapaw Ma- Awng San Suu Kyi” rai nga ai. Dai majaw ASSK mung Anhte Mungchying Sha ni a “Hpyen” sha re. Dai hpe n-mai malap na ga ai.

Gara Prat raitim- Munghpawm Myen Mungdan a Mung Masa, Hpyen Masa lam gaw Maru Marang, N-ru N-ra, Kabawng Kachyawng,Adawt Adat,Ga li Ga law, Gasat Gala naw byin taw nga na sha re. Myen Mung a “Dinghku Majan” gaw Mungkan hta galu dik ai jahpan kaw lawm taw nga sai. Galoi galai shai wa lu na kun? Galoi Ngwi pyaw wa lu na kun? Byin gaw naw- “Byin Mai Na Kun?”…ngu ai Ga San ni “Hpungtang” gashaw Ngoi Kachyaw taw nga ai re.

Byin mai na lam nau gaw nnga tim- “Na” tu ai majaw “Na” kau dat ai Shiga langai mi hpe loi mi bai Maram dinglik yu ga. Dai gaw hpa baw rai ta?...nga yang-

“Mung Masa Bawngban ai lam hta Mungchying Sha ni hpyi shawn na Lam ni hpe tau hkrau myit sawn nna- Up Hkang ai lam ni hpe Tinang a Mungdaw hte Tinang a Myu Sha ni nan Up Hkang lu na Ahkang Aya (Authority) ni hpe bai N-htang ap ya na”…nga nna Wungyi U Awng Min November (30) ya Shani Yangon University Diamond Jubilee Gawk Nu kaw tsun lai  mat wa ai lam chye lu ai. (Ref: Eleven Media,01- December,2013)

   Thamada Theing Sein wa mung-  “Jaw ai Mung Masa Hkrang ni hte Mungchying Sha ni a Ra sharawng ai lam ni hpe Bawngban jahkrup na matu ngang ngang kang kang Dawdan tawn da sai lam December (1) Ya Shani Radio Shiga hta tsun lai mat wa sai. Myen asuya ni a November Shata laman galaw sa mat wa sai Mung Masa lam ni, Simsa lam hte seng ai lam ni hpe Mung Shawa hpe Radio kaw nna sang lang tsun shana dan ai hta- 2011- Ning August (18) Ya kaw  nna, Simsa lam hpe N-pawt hpang Saw shaga lai wa sai lam,Saw shaga ai shawng nnan Daw de n-kam ai lam, n-tsen ai lam ni grai nga lai mat wa tim Gap Jahkring hte Simsa lam Magam Bungli ni hpe Numdawn hte Numdawn matut galaw lai mat wa lu ai lam sang lang dan ai lam chye lu ai. 

Matut nna Thamada Theing Seing tsun ai gaw-“Ngam taw  ai N-tsen ai lam ni,N-kam ai lam ni, Myit tsang ai lam ni hpe shagrit shayawm kau nna, Jaw ai, Teng ai Mung Masa Mahkrun lam ni hte Mungchying Sha ni a Ra Sharawng ai lam ni hpe Bawngban jahkrup sa mat wa na lam ni hpe Pri nyem hkra galaw na matu ngang ngang kang kang  Dawdan da ngut sai lam hte  Kahtap nna tsun mayu ai lam gaw- N-dai lang Simsa lam Bawngban na matu Saw shaga ai lam gaw Teng sha wa Myit kraw kata hta na Tsawra Myit hpe N-pawt da nna Mung Masa Mahkrun lam hpe Bawngban jahkrup sa mat wa na ga ai”....nga nna tsun ai.

Dai zawn- Mung Masa lam hku nna Bawngban sa mat wa lu na matu, Myen Mungting Gap Jahkring ai lam,Mung Masa hte seng nna Myit hkrum ai Dawdan ai Lam ni hpe  Numdawn hte Numdawn galaw sa mat wa na ra ai…. nga nna mung Thamada Theing Sein tsun lai mat wa  sai.

Simsa lam hte seng nna Laiza e galaw lai mat wa sai Mungchying Sha ni a Conference gaw Simsa lam Gawde ai Mabyin hta Ahkyak ai Labau Shang Hkrum zup ai lam langai mung re ai lam Radio Mungga hta Thein Sein wa tsun shalawm lai mat wa sai. Dai hta n-ga… Lai wa sai November Shata laman hta Mungdan kata na Party ni hte Laknak Hpai Mungchying Sha ni a lapran hkrum zup Bawngban ai lam ni hpe mung Hkap tau la ai…nga nna tsun ai.

Matut nna Kayin Mungdaw- “Hpa An” Bawngban Hpawng hta raitim- Ting gyeng Myit Jasat, Jahtum Dinglai ai Myit Jasat ni hpe Koi gam nna Bawngban lu na hte Dai kaw nna- Simsa Lam Magam Bungli ni hpe Tsang hte Tsang  galaw sa mat wa lu na re ngu myit mada tawn da ai lam ni hpe mung Theing Sein wa kahtap nna tsun shana lai mat wa sai re.  (Ref: Eleven Media, 01-December,2013)

N-dai lahta de na Awng Min hte Theing Sein wa tsun ai “Ga” ni gaw- Kam mai na kun? N-kam mai na kun? Shanhte tsun ai hte maren kaja wa Kraw kata na “Ga” ni re i? Mai kam na i? N-mai kam na i? Lai wa sai Ten ni hta Theing Sein tsun ai hte Kaja wa byin taw ai lam ni gaw- “Wa Shakap” hkum gazik “Gwi Shakap” du hkra pyi shai taw nga ai yawng hkra chye chyalu rai ga ai. Myen Hpyen Dap ni mahtang she Theing Sein a “Ga” hpe n-hkan madat ai zawn zawn. Le zawn zawn, Htaw zawn zawn nga nna Anhte Mungchying Sha ni hkrai  katut sha taw ai baw chyu byin lai wa sai re. Theing Sein wa gaw Anhte hpe Abawk Masawp, Myen Hpyen Dap ni gaw Anhte hpe Shagyeng shakat. Dai hku sha rai nga ai.

Ya kalang mi bai…Theing Sein Baw Krin wa gaw…N-dai December Hpang jahtum na Bat hta kayin Mungdaw- Hpa An kaw hkrum jang …..N-chyan de du ai Tsun shaga lam ni,Tinggyeng Ra sharawng ai lam ni hpe sha N-tsun ai..Yawng hkra rap ra ai hku,Pri nyem ai hku jawm tsun,jawm Bawngban ga.. bai nga sai. “Na” tu,Myi tu nna she”Na” kau dat, chye kau dat tim- 95% gaw “Gawut” taw ai “Talking” she rai na re.      Awng Min wa mung bai tsun sai. “Madu Up Hkang Mungdaw” jaw na….da. Byin Mai Na Kun? Hpa majaw dai hku tsun wa ai rai ta? Teng sha nga yang dai “Ga” hpe UNFC/NCCT ni hte hkrum ai shaloi tsun ra ai re. Hpa majaw Dai Ga hpe November (30) Ya,Yangon University Diamond Jubilee Hall e Mung Shawa Uhpung ni hte hkrum ai shaloi tsun a ta? Soi Sam nga tsun ai n-dai Ga hpe Laknak Hpai Mungchying Sha ni Na nna,“Hpa An” hkrum Zup Hpawng hta Mungchying Sha ni Loi mi shagrit nna tsun Bawng mu ga..ngu ai Gumwai  i?

Gara hku mi nga nga.. N-dai Shiga hpe gaw Atsawm Manat tek tawn nna NCCT ni hku nna “Hpa An” Zuphpawng hta Awng Min ni hpe San shagrin la ra na ga ai. Dai “Ga” na ai majaw kabu ai. Dai hpe shagrin nna matut Bawngban sa mat wa ga…ngu ai zawn re-Mahkrun Lam ni hpaw la yang Kaja ai maga de Negotiation hpe woi Dun mat wa lu na re ngu Kam ai.

Ahkyak ai gaw- Shanhte Re ai mi tsun tsun,N-re mi tsun tsun Shanhte a “Ga” hte Shanhte hpe bai N-htang gyit hkang lu na gaw Ahkyak dik rai nga ai. Tsun ai hku galaw yang galaw. N-galaw jang gaw tsun ai wa a Sari hkrat na lam sha rai nga ai. Shi n-teng man ai lam,Sadi N-dung ai lam Shi a “Ga” hte shi hpe bai N-htang “Baila Kadawng na lam” byin hkra (shn) Shanhte tsun ai lam ni hpe bai La kap nna woi shagrin la kau ai baw Ladat lang chye ra na ga ai. 

Hpa majaw Awng Min hte Theing Sein n-dai Ga tsun wa ma ta? Teng sha nga yang shan lahkawng gaw “SumLa” she re. Ka/Lung kaw nna shan a N-gup shap nna tsun ai lam ni hkrai rai nga ai. Ka/Lung a Ahkaw Ahkang n-lu ai Awng Min hte Theing Sein shan ra ai hku,kam ai hku tsun na hkum gazik- “Kahti” na pyi Ka/Lung a Ahkaw Ahkang n-lu ai n-mai “Kahti” nga ma ai. Rai yang…shan kaw na hpa majaw n-dai N-sen ni pru wa ai rai ta? Anhte Mungchying Sha ni hpe Akoit gayet hkyen ai Lagaw lahkam rai kun? Myit yu shara rai nga sai.

Lam langai mi Na lu ai gaw- U Than Shwe hte Myen Hpyen Dap Ningbaw Ningla ni a lapran N-ru N-ra,Ga li Ga law re ai lam Shiga na lu ai. Dai zawn N-ru N-ra byin ai lam gaw Rapdaw Salang U Shwe Mann hku nna Sumprat dawk ya ai majaw re..nga nna,Naypyidaw e nga ai-Than Shwe a Kasha/Num Sha ni… Myit n-gut,Ka-un taw nga ma ai lam chye lu ai.

“Gying” kya,..Gam Maka nyem taw nga ai U Than Shwe gaw,N-dai Ten hta Hpyen Ningbaw Ningla ni hte”Ga” gashai hkat nna Hpyen Dap kata e U Than Shwe a Sumla ni Raw jahkrat kau ya ai kaw du hkra Sari hkrat taw nga ai lam Na lu ai. Myen Mung Shawa a lapran hta mung U Than Shwe hte shi a Dum N-ta masha ni hpe Mungdan hpe Dut sha ai wa,Mungdan hpe jahten ai wa, Hpyen Dap hpe Shingdu kaw nna Sumri Jum tek nna,N-tara ai hku lu tawn ai  Shi a Ja Gumhpraw Sut gan ni hpe Makawp Maga na matu shakut taw nga ai wa…nga nna Lata Layung madi,Mara shagun taw nga masai re.N-dai Ten hta Than Shwe gaw “Gying” kya,Gam Maka grit nun taw ai Ten re majaw Madu Jan Daw Kyaing Kyaing hte “Yadaya Che”ai Bungli ni hte Shani/Shana,N-rau n-htau Bungli kyin taw nga ai lam chye lu ai.

Than Shwe a kasha/Num Sha ni hte Naypyidaw Council Ningbaw U Theing Nyunt ni pawng nna.. U Shwe Mann hte shi a Dum N-ta masha ni galaw taw nga ai Magam Bungli ni hpe Mara tam,Matai htang na matu shakut taw nga ai lam chye lu ai.    (Naypyidaw kaw na shagun ya ai “Machyi Shim” Shiga).

“Naypyidaw Hpyen Ginjaw Rung e Than Shwe a Sumla ni hpe Raw jahkrat taw nga”

Dai hta n-ga…..“Letpan Kha” Poi galaw na Ahkaw ahkang jaw ai lam hte seng nna,U Than Shwe hte Ka/Chuk Min Awng Hlaing yan Manghkang byin ai lam chye lu ai.

U Than Shwe gaw Min Awng Hlaing hpe Mara shagun nna Shi hpe sa jahkrum na matu Order jahkrat ai hpe,U Awng Thaung hte U Tin Aye yan U Than Shwe kaw sa du Hpyi Nyem shazim kau ai lam hte, Min Awng Hlaing mung- galaw ging galaw ang ai hpe galaw ai lam re majaw,Shi a n-tsa e “Dip wa jang” gaw-Ka/Chuk kaw nna gara Ten raitim Hkring mat na/Pru mat na…nga nna tsun ai lam Naypyidaw Hpyen Rung hkan Shiga mawng taw ai lam chye lu ai.

Moi- Naypyidaw Hpyen Dap Ginjaw Taingmoe/N-dai Ten Kakoiye Wungyi hte Tsit Htauk Chuk rai nga ai BoChuk Wai Lwin mung U Than Swe a Man e Ka/Chuk hte rau Tsap na nga nna tsun ai lam Shiga ni brawng pru wa sai. Du Chuk/Nyi Kut (Nyinaing Kutkeye) hte K-Ht-Ts Lit hkam ni Mabyin  hpe Maran taw nga ai Ten hta Taing Moe,Tatma Moe ni gaw Ka/Chuk maga de Tsap na nga ai “Ga N-sen” ni gumhkawng taw ai lam  chye lu ai.

Dai ni (November-22,2013) Ya shani- Nayapyidaw Taing Hpyen Ginjaw Rung Gawk ni hte Hpyen Du ni a Line N-ta ni, Agyi/Hpyen La ni a Line N-ta ni hta U Than Shwe a Sumla ni hpe Raw jahkrat ai lam,Gang je nna Maza Pung kaw kabai bang kau ai lam ni galaw ma ai lam chye lu ai.

“Gying” kya taw nga ai lam hpe “Yedaya” Laja lana galaw taw nga ai U Than Shwe hpe Ninghkap ai hku nna- “Yedaya” bai galaw htang ai re lam,Naypyidaw Taing Hpyen Dap Ginjaw kata hkan tsun gazik taw nga ma ai.

U Than Shwe a Sumla ni hpe Raw jahkrat kau ya ai lam,Gang je kabai kau ya ai lam ni Naypyidaw Taing Hpyen Dap Ginjaw e galaw taw nga ai lam ni hpe kaga Taing Hpyen Dap Ginjaw ni hte Tatma Hpyen Dap Ginjaw ni, Dapdung Hpyen Dap ni de mung Shiga ni chyam bra mat wa sai.

Hpawt de (November-23) Ya shani e mung, Kaga Taing Hpyen Dap Ginjaw ni,Tatma Ginjaw ni,Dapdung ni hta mung U Than Shwe a Sumla ni hpe Raw jahkrat ai lam,Gangje kabai kau ai lam,Sumpum Wan nat ai lam ni galaw na matu lagu gahte matut mahkai hkat ma ai lam chye lu ai.

U Than Shwe gaw Hpyen La Jet ai Bochuk Ningbaw kaba langai mi n-re ai lam,Shi a Dum N-ta masha ni mung “Tinang hta Rank grau kaba ai wa hpe Hkungga ra ai”…nga ai Hpyen Dap a “Lai” hpe Ahkaw ahkang la nna N-pu na Hpyen Ma ni hpe Shangun Ma,N-chyang Mayam zawn kanawn mazum,Dang sha, Dip sha ai lam chye lu ai.

U Than Shwe hte Madu Jan Daw Kyaing Kyaing  yan Nu/Wa ni a Gumhpraw law malawng bang lawm ai U Tay Za mying hkam nna galaw taw nga ai (AGB Bank) kaw e…… Mung Shawa ni Ap tawn da ai Gumhpraw ni hpe mung- Naypyidaw hte kaga Ginwang hkan na Gumhpraw ni hpe Ap tawn da ai ni bai n-htang shaw la taw nga ma ai lam chye lu ai.

U Than Shwe a Hku Hkau dik ai Bungli gun Manang Naypyidaw Council kaw na U Theing Nyunt gaw- “Aba Chuk”(Than Shwe) hpe Ga Htan jang Nanhte “Gwi” byin na”…nga nna Shagyeng Shakat nga tsun ai lam chye lu ai.

Ginwang ni hkan nga ai AGD Gumhpraw Dum hkan na Ap tawn da ai Gumhpraw ni bai n-htang shaw la kau ai lam ni gaw- U Tay Za hku nna Du Kaba Gun Maw hpe Saw shaga nna jahkrum ai hte mung ang sha-a rai taw nga ai hpe mu mada lu ai. U Tay Za gaw- Du Kabu Gun Maw hpe Shi a Magam Bungli ni hta rau sha Pawng nna “Arang” shang lawm na lam saw shaga tawn ai lam chye lu ai.

Tinang a Makawp Maga Dap hte Tinang  kaga san rai nga taw  ai U Than Shwe/Daw Kyaing Kyaing hte Kasha(Num Sha) ni hku nna Ka/Chuk Min Awng Hlaing hpe lawan dik ai hku Masha galai kau na nga nna Tsun Dakren taw nga ai lam chye lu ai.

(N-dai Shiga ni gaw Naypyidaw kaw na shagun dat ai re).

Hawdeka Khalaylay-                                         From- Aung Lynn Htut

(BoMoe Aung Lynn Htut gaw- Moi shawng de American Mungdan a Myen Mung Hkringmang rai nna,Ya Aten e American Mungdan e Shingbyi nga nna Hpyen asuya hpe Gumlang taw nga ai wa re. Myen Hpyen Dap Kai Chyan/Intelligence kaw na hkring sa mat wa ai wa mung rai nga ai).    N-dai lam ni yawng  hkra hpe bai Maram yu ai shaloi- Naypyidaw Hpyen Dap Ginjaw kaw nan N-ru N-ra,Ga li Ga law byin taw nga nna Than Shwe wa gaw Shingnawm de du mat wa nga sai hpe mu mada lu ai. Rai yang Min Awng Hlaing hte Kaga Myen Hpyen Du ni Than Shwe hpe Ninghkap nna Mung Shawa  hpang maga de lawm wa na kun? Gara hku mung n-mai myit mada nga ai.    Hpa majaw i? nga yang…Min Aung Hlaing hte Kaga Hpyen Du ni- Ya sha naw shara lu hpang ai re majaw “Grai naw Lasi nga ma ai”. Shanhte Hpum wa hkra,Tit wa hkra shanhte lu tawn ai Arnar Power hte Mungdan a N-hprang Sut rai ni grai naw akrawk dut sha ra ai n-rai ni? Than Shwe hpe Lahkat kabai kau nna,shanhte Akoit grai naw gayet sha ra nga malu ai. Myen Hpyen Dap ni dai hku Mungdan hpe Shup sha,Pyip sha taw ai shaning(60) ning jan mat wa sai.  Ne Win wa sharin da ya ai Hpaji ni gaw galoi htum sana n-re hte Mung shawa ni mung kan gaw tit tit,Garep N-ra hkrai hkrai rai “Myen Etiyopiya” tai mat nna,Myen mungdan ting mung “N-hpu the Hput rai..U Hka chyu sha Ka-ak ai Mungdan” tai mat wa na hpe shingran pyi mu taw nga nngai. Anhte a Jinghpaw Mungdaw Mungdan de dai hku n-byin na matu grai myit yu,Masing Masa jahkrit nna Makawp Maga sa mat wa ra na ga ai.

N-dai Ten…. Myen Hpyen Dap kata kaw sha Manghkang pru taw ai re ni? N-rai nga ai. Naypyidaw Rapdaw e mung Theing Sein hte ASSK Myit mala hka mat wa sai lam na lu ai. Theing Sein gaw Hpyen Dap maga naw Tsap nna, ASSK hte Thuya Shwe mann gaw Mung Masha hpang maga tsap nna  “Ga” shaga wa ai lam hpe mu mada lu ai. Mungchying Sha ni hpe Madu Up Hkang Mungdaw jaw ra sai lam hpe Thuya Shwe Mann shawng tsun hpang ai lam rai nga ai. Dai gaw Mungchying Sha ni hpe Masu nna Organize galaw ai lam langai mi mung byin mai nga ai.

Rai yang…Ya, Awng Min wa- Mungchying Sha ni hpe “Madu Up Hkang Mungdaw jaw na”..nga nna tsun wa ai hte, Theing Seing wa “Mungchying Sha ni a hpyi shawn ai lam ni hpe byin lu hkra shakut nna galaw sa mat wa na”…nga nna tsun ai gaw- Kadai mahtang Mung Shawa hte Laknak Hpai ai Mungchying Sha ni hpang maga Tsap nna tsun ai “Ga” rai ta? Teng sha tsun ai Lam hte Abawk masawp nna Amyat htuk mat wa na Bawhpan lahkawng hpe chye garan ginhka ra na ga ai. Kadai mahtang- “Jet ai Federal Munghpawm Mungdan Nnan” hpe woi Gawde sa wa lu na rai ta? Shanyam Gawut nna tsun ai rai kun? Teng sha rai kun? Byin mai na kun? Ga San hte Myit yu shara ni grai naw law la nga mali ai law.

By-Bum  Chyangau.

(Chyeju Kaba Sai).