Saturday, December 7, 2013

သန္းေခါင္စာရင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား – ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)


သန္းေခါင္စာရင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား – ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

စာရင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕မွာလည္း တိုင္းရင္းသား မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွျဖင့္ စာရင္းအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ရိွသူတို႕က စိစစ္ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ ရျခင္းမ်ား လည္း ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။
 ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံထားရမည့္ လူဦးေရ ဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ရက္ ေနတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ပညာေပးေၾကာ္ျငာတြင္ ““အခ်က္အလက္မ်ား မမွန္ကန္ပါက နစ္နာသူမွာျပည္သူသာ”” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုပါရိွသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အလုပ္တုိ႕တြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ လူဦးေရစာရင္း အခ်က္အလက္ ခိုင္မာမႈရိွေရး သည္လည္း ပါ၀င္ေပသည္။ သို႕မွသာ ႏိုင္ငံအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ မွန္ကန္တိက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၀ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စနစ္တက် သန္းေခါင္ စာရင္းမ်ားျပဳစုခဲ့ရာ ၁၈၉၁၊ ၁၉၀၁၊ ၁၉၁၁၊ ၁၉၂၁၊ ၁၉၃၁ တို႕တြင္ ေကာက္ယူ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဂၤလိပ္တို႔ အေစာဆုံး ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ႏွစ္မွာ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေကာက္ယူခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။  သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံ စာလည္း စာရင္းေကာက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ပုံႏွိပ္ထြက္ေပၚ လာေလ့ရိွသည္။ သို႕ေသာ္ အိႏိ္ၵယ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ခဲ့စဥ္တြင္ အိႏိ္ၵယ သန္းေခါင္စာရင္း အတြင္း၌ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လူဦးေရ စာရင္းအျပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ အားကိုးရသည့္ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ား အားလုံးပါ၀င္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ ထက္တိုင္ သမိုင္းတန္ဖိုးမ်ားစြာ ရိွခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ …
ထိုစာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္သည့္ အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အခ်ဳိ႕သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေကာက္ယူသည့္ သန္းေခါင္ စာရင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ထည့္သြင္းျခင္း မခံရသျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သြားသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ လူမ်ဳိးက ရိွေနေသာ္လည္း စာရင္းမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည့္ လူမ်ဳိးငယ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုႀကီးမ်ား၏ ဖုံးကြယ္မႈ ခံရသည္မ်ားလည္း ပါပုံရသည္။ အခ်ဳိ႕ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးမ်ားက  ၎တို႕ႏွင့္ ဘာသာစကား အုပ္စုမတူသည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုအခ်ဳိ႕ ကိုပင္ ၎တို႕ အုပ္စုထဲသို႕ ထည့္သြင္းေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္း အာဏာပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႕ ေတာင္းဆိုကာ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူမ်ဳိးစုႀကီး၏ လူဦးေရ အင္အားကို တိုးပြားေအာင္ လုပ္ယူမႈမ်ားလည္း သမိုင္းတြင္ ရိွခဲ့ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က သမိုင္းေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေဖေမာင္တင္က ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း မတိုင္မီ မွတ္ပုံတင္ အရာရိွခ်ဳပ္ထံ ေရးသားေပးပို႕ သည့္စာတြင္ ““သန္းေခါင္စာရင္း ဌာနဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ား အထူးသျဖင့္ နယ္ဆင္း၍ လက္ေတြ႕ အမႈထမ္းေနေသာ အရာရိွငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႕ တာ၀န္ ၀တၲရားအရ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ႏိုင္ငံေရး သေဘာအရ မိမိတို႕လိုလားသည့္ အတိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ နယ္အရာရိွငယ္ မ်ားအား ဖိႏွိပ္ဖြယ္ရာ ရိွသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေျမႇာ္ေခၚေတြးဆမိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႕ မည္သည့္ အခါမွ် မလုပ္သင့္ေပ။—အစိုးရသည္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သန္းေခါင္စာရင္း အရာရိွမ်ားအနက္ ရာထူးအငယ္ဆုံး အရာရိွတိုင္ေအာင္ အတိအက် ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား ေပးပို႕သင့္သည္။ ယင္းညႊန္ၾကားစာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း အရာရိွငယ္ တို႕အား မိမိတို႕၏ တာ၀န္ ၀တၲရားအရ မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားရာတြင္ မွန္ကန္မႈ ကိုသာလွ်င္ အဓိကထားၿပီး ေၾကာက္ရြ႕ံ တြန္႕ဆုတ္ျခင္း မရိွေစရ၊ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း မရိွေစရဟူ၍ ၫႊန္ၾကားေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕က ေမွ်ာ္လင့္ ေပသည္””ဟူ၍ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း ေခတ္မ်ားတြင္လည္း ထိုသို႕ ေသာ ျပႆနာမ်ဳိး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကို လူေတြ႕ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား အရသိရေပ သည္။ ယေန႕တိုင္ေအာင္လည္း ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာကို လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ က်င့္သုံးသည္ဟု ေအာ္ေနသည့္ၾကားမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးႀကီးက တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးငယ္မ်ားအေပၚ ကိုယ့္ျပည္နယ္အတြင္း ဖိႏွိပ္ ရန္ႀကိဳးပမ္း မႈမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္လည္း ၾကားေနျမင္ ေနရေပသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအတြက္ ခိုင္မာတိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေစရန္ ေကာက္ယူမႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြင္း အခ်င္းခ်င္း အသာစီး ရရန္အတြက္ လႈပ္ရွားလာႏိုင္သည့္ အခ်က္ကိုလည္း သတိရိွရန္ လိုေပသည္။ ထို႕အတူ တိက်သည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ အေျခခံေသာ အခ်က္အလက္ စာရင္းသြင္း အသုံးျပဳ မႈေၾကာင့္ နစ္နာႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားလည္း ရိွၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဘယ္ႏွမ်ဳိးဟု တိတိက်က် သတ္မွတ္ရမည့္ ျပႆနာ စတင္ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ဟု ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ မသဲမကြဲ သာေျပာဆို ေရးသား ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅မ်ဳိး ရိွသည္ဟု ေရးသားခဲ့ရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ဟူ သည့္အသုံးအႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳခိုင္းလာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၇၃ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့စဥ္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕ထုတ္ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္း စာတြင္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၄၃မ်ဳိး စာရင္းကို သန္းေခါင္စာရင္း အတြက္ျပဳစုထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လူမ်ဳိး အမည္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါရိွလာသည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႕တြင္ ဗဟို သန္းေခါင္ စာရင္း၏ လူမ်ဳိးစုစာရင္း ထုတ္ျပန္သည့္အခါ ၁၀၈မ်ဳိး ျဖစ္သြားသည္ကို ေလ့လာမိသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅မ်ဳိးဟု သတ္မွတ္ စာရင္းကတြင္ က်ယ္လာခဲ့ျပန္ သည္။ ထိုသို႕ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူမ်ဳိးစု အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မခံရဘဲ လူမ်ဳိး စာရင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရသည္မ်ား ရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ စာရင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕မွာလည္း တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွျဖင့္ စာရင္းအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ရိွသူတို႕က စိစစ္ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ ရျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။ တိုင္းရင္းသား ၁၀၈မ်ဳိး စာရင္းမွ လူမ်ဳိး (၇) မ်ဳိးမွာ ယခုေနာက္ပိုင္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ ၁၃၅မ်ဳိး စာရင္းတြင္ ပါ၀င္မလာ ေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အတူ ပအိုး၀္ကို ယခင္က ရွမ္းအုပ္စု ထဲတြင္ တစ္စု၊ ပအိုး၀္(ေတာင္သူ)ကို ကရင္အုပ္စုထဲတြင္ တစ္စုထားရိွရာမွ ေပါင္းလိုက္မည္လား၊ ခဲြထားမည္လား ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာပင္။ ယခင္ တိုင္းရင္းသား ၁၄၃မ်ဳိး စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေတာင္သား လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ေနာက္ပိုင္း (၁၃၅)မ်ဳိး စာရင္းထဲတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
တစ္ခ်ိန္က ကိုလိုနီေခတ္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ေနရသည့္ လူမ်ဳိးစုအခ်ဳိ႕သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ပါမလာသကဲ့သို႕ အခ်ဳိ႕မွာ နီးစပ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၀ါးမ်ဳိျခင္းကို ခံသြား ရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရိွ ဖြန္လူမ်ဳိး မ်ားသည္ ကခ်င္ေဒသတြင္း ရွမ္းတို႕ႏွင့္ ေရာေႏွာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ဘာသာစကားပါ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုလူမ်ဳိးစုသည္ ဗမာတို႕ဆင္းသက္လာပုံကို ေကာက္ေၾကာင္း လိုက္ႏိုင္သည့္ အဓိ ကလူမ်ဳိးစုဟု ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ ထားခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခါ ရွမ္းစကားေျပာသည့္ ေနရာတြင္ ေရာေႏွာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ မ်ဳိးဆက္ ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ဘာသာစကား ေရာေႏွာလာမႈေၾကာင့္ သုေတသန လုပ္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ထ႐ံု လူမ်ဳိးစုသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါး ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ ယခုအခါ ထ႐ံုလူမ်ဳိး ဦးေရမွာ ၂၀ ေလာက္သာ ရိွေတာ့သကဲ့သို႕ ဖြန္လူမ်ဳိးမ်ားမွာလည္း ၁၀၀ ေလာက္ပင္ မရိွႏိုင္ဟု ယူဆရသည္။ ထိုလူမ်ဳိးမ်ား ကေတာ့ ၁၃၅ မ်ဳိးကို အေျခခံထားလွ်င္ ဆက္လက္ ပါေနဦးမည္ျဖစ္ ေပသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမည္မွ်ႏွင့္ စာရင္းသြင္း တြက္ခ်က္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္ထည့္ သြင္းရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ သုံးျခင္းေၾကာင့္ အေရးပါ လာေပသည္။ ေရွးယခင္ ကကဲ့သို႕ စာရင္းေကာက္ယူလွ်င္ လူမ်ဳိး ကိစၥသည္ စာရင္းတြင္ မပါသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ေတြ႕ရိွပါက ထပ္တိုး စာရင္းျဖင့္ ထည့္သြင္း ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သည္ ပ႐ိုဂရမ္ အေျချပဳကာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံသူက ေကာက္ခံ ေပးရမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းသြင္း ျဖည့္စြက္မႈမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာကုဒ္ စနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ တိက် ေသာပုံစံျဖင့္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအတိ အက် စာရင္းထားရိွမွ အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္း၍ ရမည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရိွ သူ၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္းမ်ားအရ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅မ်ဳိး ကို အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစု အမည္မ်ားကို လည္း သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အတိအက် ေရးရမည္ျဖစ္ရာ ထိုစနစ္ သုံးသည္ႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ျဖင့္ စာရင္းသြင္း ရမည္ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား အေခၚအေ၀ၚမ်ား မေသမခ်ာ ေျဖမိ လွ်င္ကုဒ္သြင္းသည့္ အခါမွားယြင္း ႏိုင္သျဖင့္ နစ္နာမႈ ရိွလာေပမည္။
ဥပမာ အားျဖင့္လူမ်ဳိး ၁၃၅မ်ဳိးႏွင့္ ထည့္သြင္း စာရင္းေကာက္လွ်င္ ရွမ္းလူမ်ဳိးစု ၃၀ေက်ာ္ စာရင္းတြင္ ရွမ္းနီ (သို႕မဟုတ္) ရွမ္းဗမာ လူမ်ဳိးကို မေတြ႕ရေပ။ ရွမ္းနီတို႕၏ ေရွးအက်ဆုံး အမည္မွာ တိုင္းလ်ံ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္က သတင္းစာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လူမ်ဳိးစု စာရင္းတြင္ ရွမ္းဗမာလူမ်ဳိးဟု ပါေသာ္လည္း ၁၃၅မ်ိဳးတြင္ ရွမ္းနီ (သို႕မဟုတ္) ရွမ္းဗမာတို႕ကို တိုင္းလ်မ္ အမည္ျဖင့္ ပါရိွလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအမည္သည္ လူသုံးနည္းပါးသည့္ အမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႕ ယခုအခါ ေျပာဆိုေနၾကသည္မွာ ရွမ္းနီ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းဗမာဟူ၍ လည္း ေကာင္းေခၚဆိုၾကသည္။ တိုင္းလ်ံဟု ေခၚဆိုသူ အနည္းအက်ဥ္း ရိွသည္။ ၁၃၅ မ်ဳိး စာရင္းတြင္ တိုင္းလြယ္၊ တိုင္းလုံ၊ တိုင္းလ်မ္ဟူသည့္ လူမ်ဳိး အမည္မ်ားပါ ၀င္ၿပီး တိုင္းရင္းသားတို႕ အတြင္း နားရည္ ၀ေနသည့္ ရွမ္းနီ (သို႕မဟုတ္) ရွမ္းဗမာ ဟူသည့္အမည္မ်ဳိး မပါ၀င္ေခ်။ တိုင္းလြယ္၊ တိုင္းလုံ၊ တိုင္းလ်မ္ ဟူသည့္ အမည္မ်ားသည္ အသံမတိမ္းမယိမ္း တူသျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး အုပ္စုတစ္ခု အတြင္းသို႕ မွားယြင္း ေရးသြင္း ႏိုင္ေပသည္။ တိုင္းလ်ံေခၚ ရွမ္းနီလူမ်ဳိးစုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး လူမ်ဳိးစုႀကီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ရွမ္းနယ္တြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႕ကုိယ္ သူတို႕ရွမ္း ဗမာဟု အေခၚမ်ားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္သည့္အခါသည္ လူမ်ဳိးအမည္မွာ တိုင္းရင္းသားစာရင္း တြင္မရိွဟုဆိုကာ သန္းေခါင္စာရင္း အရာရိွကရွမ္း (သို႕မဟုတ္) ဗမာစာရင္းထဲသို႕ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎င္းတို႕၏ တင္ျပခ်က္အရ သိရိွရသည္။ ယခုေကာက္ယူမည့္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ကို အေျခခံေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ေကာက္ယူသူက သတ္မွတ္စာရင္း တြင္ပါသည့္ အမည္ စာရင္းအတိုင္းသာ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားသူက ရွမ္းနီ (သို႕မ ဟုတ္) ရွမ္းဗမာဟု မိမိတို႕ကိုယ္ကိုယ္ ေခၚေနက်အတိုင္း ေျဖလိုက္သည္ႏွင့္ ၎တို႕အား တာ၀န္ ေပးထားသည့္ စာရင္း ဇယားတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူမ်ဳိးအမည္ မဟုတ္ဟု စာရင္းေကာက္သူက ယူဆ လိုက္လွ်င္ သင့္ေတာ္ရာ စာရင္းမ်ားသို႕ ထည့္သြင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕ ထည့္သြင္း လိုက္သည္ႏွင့္ မိမိတို႕ တိုင္းရင္းသား လူဦးေရ စာရင္းမွ ေလ်ာ့ပါးသြားမည္ဟု ယူဆရန္ရိွေပသည္။ ထိုသို႕ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ သာမန္အားျဖင့္ မသိသာ လွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ မ်ားစြာအေရးပါသည့္ အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနေပသည္။
ထို႕အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခမီလူမ်ဳိး ရိွသကဲ့သို႕ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ခမီလူမ်ဳိး ရိွေပသည္။ သမိုင္း ေၾကာင္းအရ အတြင္းက်က် ေလ့လာသည့္အခါ မ်ဳိးႏြယ္စုႏွစ္စုမွာ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရိွေပသည္။ ခရီးေ၀းသြားသျဖင့္ ကြာျခားလာသည္မ်ား ရိွေသာ္လည္း သုေတသနျပဳခ်က္အရ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္း သား ၁၃၅မ်ဳိး စာရင္းတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစုအတြင္း ကခမီကို ခမီဟု သုံးထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိွသည့္ခမီကို ခမြီးဟု သုံးထားသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႕ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ႏွစ္မ်ဳိးလုံးက သူတို႕ကိုယ္ သူတို႕ေခၚသည့္အခါ ခမီ (သို႕မဟုတ္) ခမီးဟုပင္ ေခၚၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ခမီကခမီ (သို႕မဟုတ္) ခမီးေခၚျခင္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ တြင္ထိခိုက္မႈ မရိွေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္းရိွ ခမီကခမီ (သို႕မဟုတ္) ခမီးဟု ေျဖဆိုျခင္းသည္ ထိခိုက္မႈရိွႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။သူတို႕ကုိယ္သူတို႕ မည္သူ ကမွ်ခမြီးဟု အသံထြက္ေလ့ မရိွဟု သိရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၿမိဳခမီဟု သူတို႕ ကိုယ္သူတို႕ ေျပာေလ့ရိွသည္။ တိက်သည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ပုံစံအတိုင္း ေရးသြားလွ်င္ ခမီဆိုသည္ႏွင့္ ခ်င္းအုပ္စု စာရင္းထဲ သို႕ေရာက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳခမီဟု သုံးလွ်င္လည္း ၿမိဳလူမ်ဳိးစု ထဲသို႕လည္းေကာင္း၊ ခမီလူမ်ဳိးစု ထဲသို႕ လည္းေကာင္း စာရင္းေကာက္သူ၏ စိတ္ခံစားခ်က္ အေပၚမူတည္ကာ ေရာက္ရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္စာရင္း ေကာက္ယူသူ၏ ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ စဥ္းစားၪာဏ္သည္ အခရာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စာရင္းေကာက္သူက ရခိုင္ျပည္နယ္ ထဲတြင္ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ခမီဟု ေျဖေျဖ၊ ခမီးဟုေျဖေျဖ၊ ခမြီးကို ဆိုလိုေၾကာင္း သိေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံ ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခမီလူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္တို႕က စည္းရုံးေဟာေျပာကာ သန္းေခါင္စာရင္းလာ ေကာက္လွ်င္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအမည္ ကိုမိမိ တို႕ ေခၚေနက် အတိုင္း မေျဖဘဲ ခမြီးဟု ေျဖရန္ေျပာထားျခင္း ေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မွ သာလွ်င္ အေျဖမွန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕မဟုတ္ပါက ခမီဟုေျဖသည္ႏွင့္ ခ်င္းအုပ္စုရိွခမီမ်ားတြင္ လူဦးေရ မ်ားတိုးပြား ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အုပ္စုရိွ ခမီလူမ်ဳိးစုတြင္ လူဦးေရ နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ကိစၥေပၚေပါက္လာသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ နစ္နာမႈရိွႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႕ နစ္နာမည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားမွာ အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္ လာႏိုင္သည္။
အမွန္အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အမည္စာရင္းတြင္ အျခားေဒသအေခၚ အမည္ကဲြမ်ားရိွပါက ထိုအခ်က္ကို ေလ့လာသုေတသန ျပဳကာ ထိုအမည္ကဲြမ်ားကို မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေပး ထားႏိုင္လွ်င္ ထိုျပႆနာအတြက္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႕မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ေကာင္း ေစာင့္ေနသူမ်ား အတြက္ ဖန္တီး ရယူႏိုင္သည့္ လုပ္ကြက္ တစ္ခုျဖစ္ ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျဖစ္လာ ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳေဆာင္ ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္မရိွေတာ့ေခ်။ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္သည့္ အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ လူဦးေရ အရိွစာရင္းကို ရရိွနိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအလုိက္ လူဦးေရသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား အမွားအယြင္း ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတို႕ အေနျဖင့္မိမိတို႕ တိုင္းရင္းသားလူဦးေရကို မနစ္နာ ေစလိုလွ်င္ ထိုျပႆနာမ်ားအား မည္သို႕ ေျဖရွင္းၾကမည္ဆိုသည္ကို မိမိတို႕ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အတြင္းႀကိဳ တင္ညိႇႏိႈင္းစီစဥ္ ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ေခတ္မီ တိုးတက္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ စနစ္သစ္က ေခတ္မမီ မတိုးတက္သည့္ အခ်က္အလက္ ေဟာင္းမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အမည္ စာရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္က အေျဖမွားလွ်င္ စာရင္းမွားသို႕ ေရာက္ကာ နစ္နာၾကရမည္ ျဖစ္သည္ကို တိုင္းရင္းသားတိုင္း သိရိွထားရန္ လိုေပသည္။ ထို႕အတူစာရင္း ေကာက္ယူမည့္ လုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ယူၾကမည့္ သူမ်ား၏ ျပည့္၀သည့္ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ ေစတနာပါမႈသည္လည္း အေရးပါ မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႕က လူမ်ဳိးစဲြ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခု ရိွေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စာရြက္ပါ အတိုင္း တိက်စြာ အခ်က္အလက္ ျဖည့္သြင္းၾက မည္ဆိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႕ ေသာအေမးမွား၊ အေျဖမွားမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရလွ်င္ ““အခ်က္အလက္မ်ား မမွန္ကန္ပါက နစ္နာသူမွာ ျပည္သူသာ”” ဟူသည့္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ျပည္သူတို႕သာ နစ္နာ ၾကမည္္လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သျဖင့္ ႀကိဳတင္စဥ္းစား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)