Sunday, May 11, 2014

Shawng lam Myu tsaw ning hkring a kyu hpyi ga

Majan pa shawng lam ,myu hte mung dan makawp maga dap de na Myu tsaw share shagan Ning hkring ni a kyu hpyi ga Gadun myi na la lu majaw n shung si she kabrawng na na ram hkam sha ai.....

Hpan Wa ning sang,
chye wa ning chyang,
Teng man san seng ai ,
Yeho wa ,
Chyalai n gun rawng ai Karai wa e
 Ya an hte jum magra da ai,an hte tsap nga ai ,An hte Jinghpaw Wunpawng myu hte seng ai Lamu ,Ga ,an hte a gin ra ,Ji woi ni lu da ya ai ,Karai shaman ya ai dai lup dai hpang ga,
 nsum tat u ga law..shaman ya mi....nga nna, Ga hpe lata hte magra jum let kyu hpyi jahtau padang dip majan gasat nga ai lam na lu ai,,,,

Myit rum manang hpu, nau na,nuwa ni e dai ni nang gade ga de du hkawm tim ndai zawn kyu hpyi karum na hkum malap yaw...

shawng lam majan pa na ni htet dat ma ai ..hkum malap yaw---