Saturday, May 3, 2014

May shata praw : Hpyen masa shiga ni

May 3,2014 ya shani 7:00am ten ram hta Manmaw Myo Thit, Kung Law de na Myen tai hpyen Modo (11) hta hpyen n-gun (150) ram Htaw nna Manmaw de lai yu wa sai lam shiga na chye lu ai. Lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba de n-gun jat na matu re lam na chye lu ai. 

May 3,2014 ya shani manap 4:30am ten ram hta Lahta Sam Mung Muse makawu (105) Mile kaw nna Myen tai hpyenla hpring hpring htaw ai Modo (2) Mung Baw maga de lai lung wa sai lam shiga na chye lu ai.

May 3,2014 ya shani hta shana de daw 4:50pm ten ram hta Lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba ginra Mung Baw Shwi Zin Wan Bum maga hku nna Myen asuya dap hpyen gasat Jet nbungli (1) bai pyen lung wa nna KIA Dap Dung (36, 38) ginra ni de wa pyen gayin du nna bai n'htang yu mat wa sai lam shiga na chye lu ai.

May 3, 2014 ya shani 10:30am ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra Man Wing kaw nga ai Myen Dap Nu (88) npu na hpyen hpung n-gun (50) daram gaw Lagat Yang Hpyen Yen dabang de du shang wa nna (1) Salang Hpau Yam Yaw, (2) Salang Sum Hka Brang Htoi, (3) Salang Lahtaw La Tawng, (4) Salang Maji Bawk Naw, (5) Salang Hpau Jung Mayam Naw Mai, (6) Salang maru La Awng, (7) Salang Wa Je Tu Mai, (8) Salang Shadau Gam, (9) Sahadang Shadau Naw Grawng, (10) Salang Maji Gam, (11) Salang Nhkum La Mai, (12) Salang Ahwang, (13) Salang Kun Hum, (14) Hpung Tau Zinghtung Hka Htung, ndai hpyen yen mung masha ni hpe 11:30am ten ram hta Man Wing de woi mat wa sai lam shiga na chye lu ai.Hpa majaw woi mat wa ai hpe tup hkrak nchye lu tim Lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba ginra de hpyen n-gun jat sa wa ai lam kaw KIA ni nhkap gap na matu mung masha ni hpe ninggang shatai na matu rai na re nga nna KIA salang langai tsun shana wa ai.

May 2, 2014 ya shani 7:00am ten ram hta Manmaw Ginwang Zin Lum Ninghtawn Byeng Wai kaw nna Myen tai hpyen ni gunra (36) hte Yaw Yung de malu masha ration htaw lahka nga ai lam shiga na chye lu ai.

By: http://myutsawkasa.blogbaker.com
-----------------------------------------------------
MYEN NI BAWM KATUT SI HKALA AI LAWM
Published on Saturday, 03 May 2014 12:41
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sam Mung Daju KIA Dap Ba (3) up hkang ginra rai nga ai Manwin Gyi hte Man Mawn lapran hkau na pa hku shamu shamawt hkawm nga ai myen hpyen hpung ni gaw May praw (3) ya jahpawt hkying (11:00 AM) ten ram hta removed bawm hte gasat katut ai majaw si hkala ai lam nga lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Ndai zawn myen hpyen hpung ni bawm hte gasat katut ai majaw Manwin Gyi hpung gyi jawng kaw dap jung nga ai myen hpyen ni gaw gajawng nna hkrup mara sinat ni gap ayai dat ai majaw hkau na pa makau kaw ginsum galaw let hpyen yen hkawm nga ai Kawng Ling Ding Hkru Mare na Asak (60) ning ram re Slg. Maran Gam hpe sinat pala wa hkra ai majaw hkala hkrum lai wa sai lam mung na chye lu ai. Ya yang Namhkam Tsi rung kaw tsi tsi hkam ka nga ai re. Bai myen hpyen ni gaw bawm kapaw gatut ai hkau na pa makau na Sam myu sha Slg. Aik Chyung a nta hpe sa gasawk nna Phone, gumhpraw hte manu dan ai arung arai la mat wa ya ai lam hpe mung na chye lu ai.
Jinghpaw Kasa
-------------------
Hpyen masha marai 14 hpe myen hpyenla ni rim la
May (3) ya shani hkying (2:00 PM) aten ram hta myen hpyen hpung ni gaw Lagat Yang hpyen yen dabang de du sa wa nna hpyen yen dabang na la ni marai (14) hpe rim woi mat wa ai lam chye lu ai. Ndai zawn rim moi mat wa ai hta Hpungtau Zahkung Yaw Htung mung lawm mat wa ai lam na chye lu ai. Nu num ni sharin hpawng sa taw ai majaw hpyen yen dabang hta ngam nga ai Wa La ni hpe sa rim woi mat wa ai re lam, ndai zawn sa rim woi mat wa ai myen dap ni gaw Manwin Gyi Mare kaw dap jung shamu shamawt nga ai tatma (88) npu na ni re lam hpe mung na chye lu ai. Myen hpyen du ni gaw hpyen yen dabang hpe, ndai gaw hpyen yen dabang nre, pyen dap she re ngu nna ya na zawn hpyen yen masha ni hpe rim woi lam, zingri ai lam ni galaw ai re lam hpe mung na chye lu ai.
By Jinghpaw masa