Tuesday, May 27, 2014

ကခ်င္လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္


May 26, 2014 at 10:51pm
၂၃ရက္၊ ေမလ၊ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္

                            

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုုင္ဂ်ာယာန္ၿမဳိ႕တြင္၂၀၁၄ခုုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၀-၂၂ရက္အတြင္း ကခ်င္လူထုအေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း(၁၇)ဖြဲ႕မ်ား၏စုေပါင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ဤေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လတ္တေလာကခ်င္ေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္ဧၿပီလ လဆန္းပိုင္းမွစ၍ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားေနထိုုင္ရာ ေဒသမ်ားသိုု႕ျမန္မာအစိုုးရစစ္တပ္၏ စစ္အင္အားသံုုးထိုုးစစ္ဆင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႕ ထပ္မံတိုးျမွင့္လာျခင္း၊ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူထုမ်ား၏လူအခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ အထူးစိုးရိမ္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလတြင္ပင္ ျမန္မာ -တရုတ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ  သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္အခ်က္ခ်ာက်ေသာေနရာ  ႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္လံုၿခံဳစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာေဒသမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နည္းစနစ္က်က် ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနပါသည္။

ထိုု႕ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္စစ္မွန္သည့္တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ေအာက္ပါ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

၁။ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအနီးရွိျမန္မာစစ္တပ္မ်ားအားလံုး  ရုတ္သိမ္းေပးရန္။

၂။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကိုုႏိုုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ  ျပည္တြင္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားဆုိုင္ရာ အခြင့္အေရး( IDPsRight)ကို ေလးစားလိုက္နာရန္။

ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို


(က) ျမန္မာစစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္မတရားႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား၊ စစ္နည္းပရိယာယ္သံုးကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္။
(ခ) အသက္၊ အိုးအိမ္ ေဘးကင္းလံုးၿခံဳေရးအတြက္အာမခံခ်က္ရွိေသာ အေျခအေနေရာက္ ရွိမွသာလွ်င္ မိမိေနရပ္ျပန္ေရးကို ႏိုုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေလးစားလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရန္။

၃။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနစဥ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလံုး၀မျပဳလုပ္ရန္။
၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သဘာ၀သံဇာသမ်ားကိုထုတ္ယူ၊ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ လယ္ယာေျမသိမ္းယူျခင္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းမ်ားကိုစစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသ၍ မျပဳလုပ္ရန္။

၅။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အထူးသျဖင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပည္တြင္းစစ္ဋိပကၡျဖစ္ပြားေနစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္။

၆။ႏိုုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလိုအပ္သည့္ေနရာေဒသမ်ားသို႕ ထိေရာက္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

ဆက္သြယ္ရန္ -         ေမရီေတာမ္ +၈၆ ၁၅၃၆ ၈၉၆၅၅၇၆
                   စာဂ်ီ +၉၅ ၉၄၀ ၁၅၃၈၂၄၉
                                kachin.cbos@gmail.com

သေဘာထားထုတ္ျပန္သည့္ ကခ်င္လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
1. All Kachin Students and Youth Union (AKSYU), 2. BRIDGE, 3. CommunityHealth and Development, 4. Htoi Gender and Development Foundation, 5. JLH RamCare (Youth Rescue), 6. Jan Lata Ni Foundation, 7. Kachin Women Association(KWA), 8. Kachin Baptist Convention (KBC), 9. Kachin Development NetworkingGroup (KDNG), 10. Kachin Legal Aid Network Group, 11. Kachin Urban RuralMission (KURM), 12. Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), 13. KachinWomen Union (KWU), 14. Myitkyina Students Union, 15. MungchyingRawt Jat (MRJ), 16. Wunpawng Ninghtoi (WPN), 17. Youth and Drug