Tuesday, May 27, 2014

Kyu HPyi Htamhtau

                                                                                                                                 JIC
                                                                
                                                Ningbaw gaw Kachin,
                                                UNFC shagrin;
                                                Hti n dang hkrumra zuphpawng,
                                                Chiangmai e law malawng.
                                                                Hkrum hpawng shagu sumtsan mu,
                                                                Yawng myit hkrum sai mahtai lu;
                                                                Bai bra aten masin kawp,
                                                                Htun bang mat ai dai lapawp.
                                                Kangka sadi n dung ai,
                                                Shi bai ahpyawp kau hkraihkrai;
                                                Ajagumhpraw aten ma,
                                                Hpyanghpyang sai wa malala.
                                                                UNFC amyit hkrum,
                                                                Panglai htawk dang kau na dum;
                                                                Tsadan dai hpe nachying hkrit,
                                                                Jahten sharun tingnyang htit.
                                                Hpunau woihkyi shawng myit shut,
                                                Gumdin lam hpe woi ginlut;
                                                Kachin shi hkrai ngam nu ga,
                                                Manang ni hpe woi anya.
                                                                Tsadanwa hpe woi kamhpa,
                                                                Na prauprau hkra zinlum da;
                                                                Kachin hpe jawm adawt na,
                                                                Tai hpe shagang shakang ya.
                                                I kyu hpyi ai ding-yang rai,
                                                Minit sekkant n hprai ai;
                                                Awng Padang wa Hkye Madu,
                                                Nang chyu lit la ya sanu.
                                                                I hpe myiman hkum gayin,
                                                                I hpyi ai ga hkum na jin;
                                                                Shadan shadawng Hpngshingkang,
                                                                Kachin hpe she Nang jai lang............

                                                                                                                                                                Shanglawt Tsing
                                                                                                                         26.5.2014(8:00Am)