Thursday, May 1, 2014

Dai ni na majan shiga ( Myen du 1 hte myen hpyen la ni arum ara si hkrum ai lam chye lu)


003.jpgApril 30,2014 ya shani hta KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (9) na myu tsaw share ninghkring ni hte mying nchye lu shi ai Myen asuya dap ni Nam Hpakka Makau kaw kalang, Nam Um lai Mung Baw Hka kau kaw kalang gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi (2) hta myen asuya dap maga na du "Bho" (1) si nna marai (7) ram hkala hrum mat ai lam shiga na chye lu ai.