Sunday, May 18, 2014

SARAWUN HTE GA'LAJANG LA RA SAI

SARAWUN HTE GA'LAJANG LA RA SAI
Ndai ten hta myen mungdan a mungmasa manghkang gaw, Ma shangai ten lai mat nna machyi gadau taw nga ai Ma’hkum kanu langai hte bung nga sai. Ma hkum kanu a kraw lawang kata kaw na HKRI’TUNG MA (Jet ai Federal Munghpawm) gaw mungkan de atsawm sha shangai pru sa wa mayu tim yumaya shingra tara masa hku shangai pru sa wa nmai sai re majaw lawan ladan hkyak hkyak majan masing (Emergency Operations Plan) hpe laknak lang Rawt Malan Wuhpung ni yawng shajin tawn ra sai, Myen mungdan ting kalangta gap je pru wa na matu dawdan ra sai.
Myen mungdan ting majan wanhkut mawng taw nga jang she mungkan kaw na mungmasa Doctor ni hte GA’LAJANG nna mungkan a man e tara shang shangai pru sa wa lu na re. GA’LAJANG NNA SHANGAI LA AI LAM HPANG HKRAT MAT JANG KAN KATA KAW NA MA GAW SI RAWNG MAT CHYE AI.
Tsun mayu ai lachyum gaw myen asuya hku nna Pang Long Agreement hpe tara shang nhkap la shi ai ten hta mungdan ting gap hkat jahkring sign shawng htu kau jang gaw myen asuya hte shaning (100) ning mungmasa jahta tim jet ai munghpawm shangai pru wa lu sana nre.
Hpa majaw nga yang mungkan a man e myen mungdan shangai pru wa ai gaw Pang Long Agreement hte shangai pru wa ai re, Dai majaw Jet Ai Federal Munghpawm hpe mung Pang Long Agreement hte bai shangai shapraw la ra ai.
Ahkyak madung gaw mungdan ting gap hkat jahkring sign nhtu shi ai ten hta mungdan ting majan wanhkut shamawng dat ra ai. Lama na mungdan ting gap hkat jahkring sign htu ngut ai hpang myen asuya hte laknak lang Rawt Malan Wuhpung ni mungmasa gade bawngban jahkrup tim Pang Long Agreement hpe asak jahkrung la lu na masa tsepkawp nnga ai. Gade daram jahta bawngban tim Pang Long Agreemet hpe myen asuya ni hkap la na masa nnga ai. Pang Long Agreement hpe asak jahkrung lu na matu gaw myen mungdan ting majan wan hkut shawng shamawng tawn nna mungkan kaw na mungdan kaba, mungmasa doctors ni shang tsun lawm yang sha mai byin na masa nga ai.
Dai re majaw NCCT hku nna myen asuya hpe gwi gwi ja ja tsun tawn ra ai lam langai mi nga ai. Matut nna myen asuya hpyendap hku nna gara laknak lang rawt malan hpung hpe mi rai rai htim ganaw shang chyinglau ai lam bai matut galaw wa jang gaw Mungdaw madang hte Munghpawm madang gap hkat jahkring sign htu tawn ngut sai ni yawng tara nshang mat sana re ngu nna gwi gwi ja ja tsun tawn ra sai. Ndai lam hpe myen asuya hte sign htu hkat tawn ra sai ten re.
Dai shaloi she, shanhte myen hpyendap ni htim ganaw shang chyinglau wa nna Anhte Rawt Malan Wuhpung ni mungdan ting majan wanhkut shamawng dat tim Anhte hta mara nnga sai. Anhte laknak lang Rawt Malan Wuhpung ni myen hpyendap hpe nau yu kaba taw ai majaw myen hpyendap ni anhte hpe grau roi sha wa ai re. Kaja wa teng sha tsun ga nga yang myen hpyendap gaw hkrang sha nga sai re. Laknak Lang Rawt Malan Wuhpung ni yawng kalangta mungdan ting shara shagu sinat lu shangoi dat na sha ahkyak dik sai ten re. Tengtup awng padang pandung du lu na sha rai sai.
Sau Nan Du
Jinghpaw kasa web