Wednesday, May 29, 2013

Myitkyina Simsa Lam Bawngban Hpawng A Mahtai

mkazp8.jpgMay 28-29, 2013 lahkawng ya laman KIO datkasa ni hte myen asuya simsa lam tam datkasa ni bawngban ai hta myen asuya maga na KIO hpe (ceasefire) gap hkat jahkring na matu laja lana shadut wa ai lam na chye lu ai. Myen asuya maga na tsun ai hta: KIO ni tang shawn ai hte maren Mung Masa Bawngban sa wa na ngu ai hpe myit hkrum ya sai rai tim mung masa bawngban na matu gap hkat shawng jahkring ra ai, gap hkat jahkring sen htu saga nga nna atik anank shadut wa ai lam na chye lu ai.

Mungkan UN hte Miwa ni a man e mung masa ahkaw ahkang la mayu ai re hpe asan sha mu mada lu nga ai, UN hte Miwa ni a man e KIO gaw gap hkat nkam jahkring ai, simsa lam hpe nra sharawng ai re nga nna dingsa KIO hpe mara rim na matu maw lanyet kaba hte KIO hpe mahkam hkam ai re ngu maram lu nga ai.

KIO hku nna gaw Mi Shwili zuphpawng kaw myit hkrum da sai hte maren "gap hkat njahkring ai sha hpyen majan hpe shayawm mat wa na hte hpyen majan hte manghkang maram masam hpung hpe hpaw sa mat wa na, dai hpang hpyen majan gaungwi zim mat wa na, hpyen majan zim mat jang mung masa bawngban sa wa na" ngu ai masa hpe ngang ngang tek jum let sa wa na re lam na chye lu ai. Mung masa bawngban ai shaloi mung "amyu kaji bawsang yawng shang lawm ai bawngban hpawng hpe rau kalang ta galaw sa wa na" ngu ai lam re. 

Gap hkat jahkring (ceasefire) sen htu dat ai hte myen asuya a mung masa gaw manu mana tsaw mat wa ai sha n-ga mungkan man e mung myipan arawng lu ai hte Teing Seng wa mung Noel Prize lu, KIO a mung masa gaw mi na ta raw bai htingnut mat, tat sum kau sai shara ni hpe mung bai nmai gasat la mat, rai mat na hpe mu mada lu nga ai. Ya gap hkat jahkring tawn sai SSA dingdung hte SSA dingda lahkawng yen hpe pyi myen dap ni hpa n-gawn ai sha shagyip shagyeng rai htim gasat ai hpe yu yang myen gaw tara nlang sadi ndung kam ai hku galaw nga ai re hpe mu mada lu nga ai. Dai majaw ya yang KIO hte Myen Asuya dap ni gap hkat jahkring mai ai nmai ai gaw Myit ngring ai mana wa pyi chye na re.

By/Myutsaw kasa blog