Tuesday, May 28, 2013

Jinghpaw Dimogresi Ginrun Pati a kyu hpyi garum dat ai lam

Madu gaw anhte myu ni a ningbaw
Kachin Alliance for Democracy (KAD)
 Kachin Alliance Party for Democracy (KAPD)
Jinghpaw Dimogresi Ginrun Pati a kyu hpyi garum dat ai lam
Nhtoi: 28/5/2013
                Karai Kasang gaw anhte myu ni a ningbaw, Karai Kasang gaw anhte wunpawng sha ni hpe shaman chyeju jaw u ga law. Dai ni gaw anhte Jinghpaw Wunpawng sha ni a mung masa asak ning pawt rai nga ai KIO/KIA dat kasa salang ni hte Myen salang dat kasa ni a mung masa bawng ban jahkrup na ninghtoi rai nga ai. KIO/KIA gaw Jinghpaw Wunpawng sha ni a matu Karai Kasang shamying ya ai shing teng mying nan rai nga ai. Dai hte maren KIO/KIA dai ni du hkra grin nga ai lam gaw Jinghpaw Wunpawng Salang ni a atsam hte nrai, Karai kasang bausin ai shingnip hta hpung shingkang rawng nga ai KIO/KIA she rai law. Dai ni anhte myu sha yawng a sai salum rai nga ai, KIO/KIA gaw myu sha hte mung dan lam hpe daw dan hparan shaga htinglet na rai nga ai. Anhte Kachin Alliance for Democracy (KAD),  Kachin Alliance Party for Democracy (KAPD) hku nna daini na zuphpawng a ntsa Karai Kasang bausin ya, shaman ya, lam woi ya u ga ngu nna akyu hpyi garum dat ga ai law.
Karai Kasang gaw anhte myu sha ni hpe galoi mung bausin up hkang ya nga u ga
Akyu hpyi let
Kachin Alliance Party for Democracy (KAPD)
Central Committee
Email: kapdwunpawng@yahoo.com