Saturday, May 18, 2013

Aten/ Time;;;;;??

De/
       Myitrum Manang ni, Panglung garai n lu shagun ai yaw. Shanglawt Tsing a sumla hte ATEN Poem shagun dat ai. 13.5.2013 gaw, Shanglawt Tsing a 64 ning hpring shangai nhtoi re. Lai wa sai 40 ning jan e gaw, grai tsawm ai mahkawn re da. Ya gaw, Moi na mahkawn she rai mat sai. ATEN Poem hpe hkamsha yu ga i.
                              
                                     JIC
 

Aten