Friday, September 16, 2016

Miwa Balik Ni Myen Hpyenla Lu Rim


Myu Tsaw Kasa
--14/9/2016 ya shana Miwa Mung Yinjiang mare Manau wang kaw myen ni masha (2) sat da ai majaw Miwa Balik ni hku nna Yinjiang grupyin na Myen ni hpe hkan rim jep dat yu yang 15/9/2016 ya shani myen hpyenla majing marai (20) hpe lu rim la ai re lam na chye lu ai. Lai wa sai praw 3-14/9/2816 ya laman Myen hpyen ni gaw Miwa mung Ruili Jegau hku nna mung masha hkying lang let Miwa mung de lai bang nga ai re lam, yaw shada lam gaw kIO ginjaw hpe Miwa hkran hku nna htim gasat lu na matu hkyen shajin ai re lam na chye lu ai.