Saturday, September 17, 2016

Dapba 2 npu Namti Dapdung 11 ni tinang ginra bai madu lu na matu gasat poi shang nga..

--
Dapdung 11 ni lai wa sai shaning hta Samhkyeng hte myen hpyen dap ni n gun la ba hte gasat zing la da ai Sahmaw Sutlen yang ginra hpe bai lu madu na matu dai hpawt 17.9.16 am 4:30 kawn ya ten du hkra Dung 11 ginra hte Dung 5 jarit Nhkrut ning htawn chyang hkrang pa post kaw hpyen n gun kaba hte gasat poi shang nga ai hte shara n kau mi hpe bai lu madu la sai lam shiga na lu ai.Ya ten hta Sahmaw 105 dap ni hte Samhkyeng ျပည္​သူစစ္​ ni n gun bai jat taw nga sai lam shiga na lu ai.ya shiga ka ai ten du hkra gap dingyang re.
Shiga-Laga Bum