Friday, September 9, 2016

Duwa Howa Hkun Bawm a manu dan ai laika ngau ni shing gyin madun dat lu ai