Tuesday, September 20, 2016

Divide and Conquer


Yup Seng Ing
September , Yangon, Myanmar ·

"Divide and Conquer" ngu ai masa hpe chye Na yang Anhte Wunpawng Myusha ni Kade hkrak Na....???????


lawan dum ga law...