Sunday, March 13, 2016

တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA အပိုင္း ( ၁ )

16/2/2016

" ညီညြတ္ေရးနဲ့ အသက္ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္
လက္ေရတျပင္တည္း ေဒါင္းလန္းျကီးရဲ့အလယ္ "
ဟူေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာဓေလ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ငယ္စဥ္ကထဲက
နားထဲစြဲခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ့တြင္ ႏွီးေဒါင္းလန္းႏွင့္ဝိုင္းဖြဲ့၍
စားေသာက္ျကေသာ ျမန္မာမိသားစုမ်ားကို ျမန္မာတစ္ေယာက္
ျဖစ္ေသာ က်ေနာ္ မျကံဳေတြ့ခဲ့ မျမင္ဘူးခဲ့ပါ။ သိ့ုေပမ့ဲ တရံေရာ
အခါက မုန္းစီး နားလယ္ေဒသ မုန္းေပၚေလးကြင္း အေပၚရွိ
ဆိုက္ေခါင္ဟုေခၚေသာ ပေလာင္ရြာျကီးတြင္ ပေလာင္မိသားစု
သားအမိ သားအဖ ေလးေယာက္ ႏွီးေဒါင္းလန္းတစ္ခုတြင္
ထမင္း ဟင္းမ်ားထည့္၍ ဝိုင္းဖြဲ့စားေသာက္ေနျကသည္ကို
တအ့ံတျသ ေငးေမာရင္းလက္ေတြ့ ျကံဳခ့ဲဘူးပါသည္။

( က ) တအန္း
ျမန္မာမ်ားက တရုတ္ဟုေခၚေသာ တရုတ္မ်ားက သူတိ့ု့ဘာသာ
စကားျဖင့္ ဟန္လူမ်ိဳးဟုေခၚပါသည္။ ျမန္မာတိ့ုက ရွမ္းဟုေခၚေသာ
ရွမ္းမ်ားက သူတိ့ုဘာသာစကားျဖင့္ တိုင္း လူမ်ိဳးဟုေခၚပါသည္။
အလားတူပင္ ျမန္မာတိ့ုက ပေလာင္ဟုေခၚေသာ ပေလာင္မ်ားက
သူတိ့ုဘာသာစကားျဖင့္ တအန္းလူမ်ိဳးဟုေခၚဆိုျကပါသည္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာသံျဖင့္ အန္းဟူေသာအသံထြက္မွာ မတိ
က်ပါ။ တကယ္ေတာ့ အန္းႏွင့္ ေအာင္းျကားထဲကအသံျဖစ္သည္။
ထိ့ုေျကာင့္ တအာင္း ဟူ၍ လည္းေရးျကပါသည္ ။ သိ့ုေသာ္
က်ေနာ္ အေနနဲ့ ျမန္မာဗ်ည္းသရအတြဲအရ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္
တအန္းဟူ၍ ေရးသားေဖၚျပသြားပါမည္။
( ခ ) ပေလာင္တိ့ုဌာေန
ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတိ့ု အဓိကစုစည္းေနထိုင္ရာေဒသမွာ
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္းျဖစ္သည္ ေတာင္ဘက္တြင္ မိုးမိတ္
မိုးကုတ္ ေက်ာက္မဲ သီေပါ နယ္အစပ္ အေရွ့ဘက္တြင္ လားရွဳိး
မိုင္းရယ္ သိႏီၷ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကြတ္ခိုင္ မူစယ္ နန့္ဖတ္ကာ
အေနာက္ဖက္တြင္ ေရႊလီျမစ္အျကားရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္
ပေလာင္အမ်ားစု စုစည္းေနထိုင္ျကပါသည္။
ထိ့ုျပင္ လားရွဳိး မူစယ္ကားလမ္းႏွင့္တရုတ္နယ္စပ္ျကား အျပင္
ကိုးကန့္ေဒသတြင္လည္း ပေလာင္မ်ားေနထိုင္ျကသည္။ ထိ့ုျပင္
မိုင္းလုံ မိုင္းရွဴး မိုင္းကိုင္ ကေလာ ရပ္ေစာက္ ျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္
လည္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကို ပ့်ံႏွံ့ေနထိုင္ျကသည္။
အထက္တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား
အမ်ားစု စုစည္းေနထိုင္ျကသည္မွာ နမ္ဆန္ မန္တုန္ နမ့္ခမ္း
မူစယ္ ကြတ္ခိုင္ တာမိုးညဲ လားရွဳိး သီေပါ နမၼတူ ေက်ာက္မဲ
မိုးကုတ္ ျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္ ။
နမ့္ဆန္သည္ကား ပေလာင္တိ့ုအတြက္ အခ်က္အျခာ ျမိဳ့ ျဖစ္
၏။ ယခင္အခါကထဲ ပေလာင္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား ေဟာ္နန္း
စိုက္ရံုးစိုက္ရာျဖစ္သလို ယခု ၂၀၀၈ ေျခဥ အရ ပေလာင္ကိုယ္
ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ့နယ္ရံုးစိုက္သည္ ။ နမ့္ဆန္ ႏွင့္မန္တုန္တိ့ု
ကို ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ့မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္
ထားသည္။ သိ့ုေသာ္ ယင္းျမိဳ့နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ
နမ့္ခမ္း မူစယ္ ကြတ္ခိုင္ လားရွိဳး သီေပါ ေက်ာက္မဲ မိုးမိတ္
မိုးကုတ္ ျမိဳ့နယ္ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားရြာမ်ား တဆက္စပ္ထဲ
တည္ရွိေနသည္။
( ဂ ) ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား
ဝ ျဖစ္ေစ ရွမ္းျဖစ္ေစ ကခ်င္ျဖစ္ေစ ပေလာင္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္း
သား လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားပါဝင္ဖြဲ့စည္းထားျကသည္။
ေတာင္တန္းေဒသအတြင္း လမ္းပမ္းဆက္သြယ္မွဳ ခက္ခဲျခင္း
မ်ားေျကာင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျကား ကူးလူးဆက္ဆံရန္ ေရွးအခ်ိန္ခါ
က ခက္ခဲသည္ျဖစ္ရာ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ ဘာသာစကား ေလယူ
ေလသိမ္း အနဲငယ္ကြဲျပားမွဳရွိသည္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ တိုင္းလုံ တိုင္းေမာဝ္ တိုင္းေလ 
တိုင္းခုန္ တိုင္းဝမ္ စသျဖင့္ မ်ိဳးနြယ္စုမ်ားကြဲျပားသကဲ့သိ့ု တအန္း
ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း ကတူရ္ ကြမ္ဟယ္ ေတာင္မ
ရူမိုင္း ရူစိင္ ရူေကာ ရူဂြါ ရူခူ ရူပိုး ရူေမာဂ္ ရူေလာင္ ရူလ်ဲင္
ရူေနာ့ ရူဗ်န္င္ ငြန္ေရာက္ မန္နိန္ စသျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစြာရွိ
သည္ ။ မ်ိဳးနြယ္စုမ်ားအျကား ဘာသာစကားအနဲငယ္ကြဲျပား
ေသာ္လည္း ဆက္ဆံေျပာဆိုမရေလာက္သည္အထိေတာ့
မကြဲျပားေခ် ။ ယေန့ေခတ္ ကူးလူးဆက္ဆံမွဳမ်ားလာေလ ဘုံ
တူညီေသာ ဘာသာစကားထြက္လာသလို ပေလာင္စာကိုလည္း ု
အသုံးျပဳလာနိုင္ျပီဟုဆိုသည္။
မည္သိ့ုပင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကြဲျပားသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း 
ပေလာင္အမ်ိဳးသားတိ့ု ၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မွဳမွာ တပုံစံထဲ
ျဖစ္ျပီး ပေလာင္ အမ်ိဳးသမီးတိ့ု၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မွဳ မ်ိဳးႏြယ္စု
အလိုက္ အနဲငယ္ကြဲျပားျကသည္။ ဟာသေႏွာ၍ ေျပာရမည္
ဆိုလ်င္ ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးတိ့ုသည္ အျခားလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကဲ့သိ့ုပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဖက္ရွင္အျမင္ရွိသည္ဟု ဆိုရ
ေပမည္ ။
( ဃ ) လူဦးေရ စီးပြါးေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
တိက်ေသာ စာရင္းအင္းမ်ားမေတြ့ရွိပါ ။ ၂၀၁၄ ကေကာက္ခံ
ခ့ဲေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ လည္း ယခုတိုင္မထုတ္ျပန္ေသးပါ။
လဝက ဝန္ျကီး ဦးခင္ရီ ယခုရက္ပိုင္းေျပာျကားခ်က္အရ တိုင္း
ရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ိဳးမကဘဲ ၃ ဆေလာက္ပိုမ်ားသည္ဟုဆို
ေနေပရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ထပ္မံ
ခြဲျခားေဖၚျပသည့္ စာရင္းဇယားတစ္ခု ထြက္လာဘြယ္ရွိသည္ဟု
ဆိုရေပမည္။
မည္သိ့ုျဖစ္ေစ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတိ့ုက ပေလာင္မ်ိဳးစုဝင္
အားလုံး လူဦးေရ ၅ သိန္း မွ ၇ သိန္းထိရွိနိုင္သည္ဟု ခန့္မွန္း
တြက္ခ်က္ ေျပာဆိုျကပါသည္။
နမ့္ဆန္ မန္တုန္ တဝိုက္ရွိ ပေလာင္မ်ား၏ အဓိကစီးပြါးေရး
မွာ လဘက္ ျဖစ္သည္ ။ အျခားေဒသမ်ားရွိ ပေလာင္မ်ား၏ 
အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းမွာ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
ျဖစ္သည္ ။
ျမန္မာပါးစပ္ရာဇဝင္တခုအရ အေလာင္းစည္သူမင္းတိုင္း
ခန္းလွည့္လည္စဥ္က ပေလာင္လူမ်ိဳးတိ့ုစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရန္
လဘက္မ်ိဳးေစ့ကို ေပးသနားခ့ဲသည္ဟုဆို၏ ။ လက္ေတြ့က်က်
ျပန္လည္ စဥ္စားျကည့္ရလ်င္ ေျမျပန့္တြင္ မျဖစ္ထြန္းေသာ 
အပင္မ်ိဳးကို ေျမျပန့္ဘုရင္တစ္ေယာက္က မည္ကဲ့သိ့ုရွာေပးမည္
နည္း ။ ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရာ မရွိေခ်။ ျဖစ္နိုင္ဘြယ္ရာ ယူနန္ျပည္နယ္
ေတာင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ လဘက္စိုက္ပ်ိဳးေရး ပ့်ံႏွံ ေရာက္ရွိ
လာသည္ဆိုက ယုတၲိတန္ေပဦးမည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ပေလာင္ေက်းရြာမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာ
ေတာင္ထိပ္မ်ားတြင္ရွိျကျပီး ယင္းေတာင္ကိုအေျချပဳ၍ လဘက္ခင္းမ်ား ေတာင္ယာမ်ားစိုက္ပ်ိဳး၍ အသက္ေမြးဝမ္း
ေျကာင္းျပဳျကသည္ ။ နမ့္ခမ္းအနီးေပၚလာလိုက္ေသးေသာ
ျပင္လုံရတနာေျမ ဆိုသည္မွာ ေရႊလီျမစ္ေဘး ေတာင္ထိပ္တြင္
ရွိေသာ ျပင္လုံ ပေလာင္ေက်းရြာအနီး၌ ျဖစ္သည္။ ေခတၲသာ
တူးေဖၚနိုင္ခ့ဲျပီး ေဒသခံ ပေလာင္တိ့ု မည္သည့္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း
မွဳမွ မရလိုက္ျကပါ။
ပေလာင္တိုင္းရင္းသားတိ့ုသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ျကသည္။
ျမင့္မားေတာင္ထိပ္ရွိ ပေလာင္ရြာျကီးမ်ားတြင္ ဟီးေနေအာင္
ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းျကီးမ်ားကိုေတြ့ရွိ
နိုင္သည္ ။ ဘာသာေရးကိုင္းရွဳိင္းျကသည္။ မိမိအိမ္သိ့ုလာ
ေရာက္သည့္ဧည့္သည္မ်ားအား ေဖၚေရြ ျပဴငွါစြာျဖင့္ ဧည့္ဝတ္
ေက်ျပြန္တတ္ျကသည္။
သိ့ုႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ရိုသား
ျဖဴစင္ေသာ ဘာသာေရးကိုင္းရွဳိင္းေသာ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား
တိ့ုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသက္ေမြးဝမ္းေျကာင္းျဖင့္ ဘဝကို ရုန္းကန္
ျဖတ္သန္းေနျကေပသည္။ သိ့ုေသာ္ သူတိ့ုနယ္ေျမကား လက္ရွိ
ကာလတြင္ မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္ေသး။ စစ္မီးေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိ
ေနေပသည္။
( င ) စာေပ ယဥ္ေက်းမွဳ

တအန္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီကို ၁၉၇၃ မွ ယေန့အထိ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ဖြဲ့စည္းထားျပီး စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳလုပ္ငန္း မ်ားကို ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိရာ
ျမိဳ့နယ္တိုင္းတြင္ တက္ျကြစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟုဆို၏။
တအန္းလူမ်ိဳးတို့၏ ဘုံစာအျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ တအန္းစာေပ
ကို မ်ိဳးႏြယ္စု အားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပဳစုနိုင္ခ့ဲျပီး
အသုံးျပဳခ့ဲသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ျပီဟုဆိုပါသည္။
တအန္းစာေပတြင္ ဗ်ည္း ၃၄ လုံးရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တအန္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ့အစည္းမ်ားလည္း
ေပၚထြက္လာသည္ကိုေတြ့ရသည္။
( စ ) နမ့္ဆန္ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြား
အစဥ္အလာအရ ပေလာင္ေဒသ ပေလာင္လူမ်ိဳးတိ့ုကို နမ့္ဆန္
ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြား သီေပါေစာ္ဘြား
သႏၷီေစာ္ဘြားတိ့ု၏ အလယ္၌ နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏နယ္
ရွိသည္။ ျမန္မာဘုရင္လက္ထက္မွာေရာ အဂၤလိပ္သိမ္းပိုက္
အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလမွာေရာ နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏ အုပ္
ခ်ဳပ္မွဳ ကို အျခားရွမ္းျပည္ေစာဘြားမ်ားက့ဲသိ့ုပင္ အသိမွတ္
ျပဳ ဆက္ဆံခ့ဲျကသည္။
နမ္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြား၏ လက္ေအာက္တြင္ ျမိဳ့စား
ပူကန္ေခၚ ဒိုင္နယ္မွဴး ပူက်ယ္ေခၚ ရြာသူျကီးမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္
ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္
လာခဲ့ျကသည္။ နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏ ပိုင္နက္တြင္
နမၼတူေဘာ္တြင္းလည္းပါသည္ျဖစ္ရာ ေဘာ္တြင္းကုမၸဏီမွ
ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားအား အခြန္ဆက္သရသည္ဟုဆိုပါသည္။
ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရအျပီး ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန့္ခ်ိန္
ေနာက္ဆုံး နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားမွာ ၁၆ ဦးေျမာက္ေစာ္ဘြား
ျဖစ္သူ စဝ္ခြန္ပန္းစိန္ျဖစ္သည္။ ယေန့တိုင္ တရားခံမေပၚနိုင္ေသး
သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ့ စိမ္းလဲကန္သာ ၅ ေလာင္းျပိဳင္လူသတ္လုယက္
မွဳတြင္ ပါဝင္သြားသူမ်ားမွာ စဝ္ခြန္ပန္းစိန္၏သားလင္မယားျဖစ္
ျကသည္ဟုဆိုပါသည္။
တအန္း ပေလာင္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေစာ္ဘြားျဖစ္သူ
ခြန္ပန္းစိန္သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး ဦးေဆာင္လွဳပ္ရွား
ရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရး
ျကိဳးပမ္းမွဳအား တဖက္တလမ္းမွ အားျဖည့္ေပးခ့ဲသည္ဟု
ဆိုပါသည္။
နမ့္ဆန္ေတာင္ပိုင္ေစာဘြား၏ ေဟာ္နန္းမွာ ယေန့တိုင္ရွိေန
ေသးျပီး နမ့္ဆန္ ေဒသ ္ဦစီးရံုးျပဳလုပ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။
တကယ္ေတာ့ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားေဟာ္နန္းဆိုသည္မွာ တအန္း
ပေလာင္အတြက္ သာမန္အေဆာက္အဦးတစ္လုံး မဟုတ္ေပ။ 
တအန္းပေလာင္တိ့ု၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကို ေဖၚျပေသာ
အေဆာက္အဦးျဖစ္၍ ထိမ္းသိမ္းသင့္ေပသည္။ နဝတ တက္ခါစ
ကလည္း က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားေဟာ္နန္းကိုဖ်က္၍ ယခုေတာ့
ဟိုတယ္ေဆာက္လိုက္သည္ဟုျကားရသည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတိ့ု၏ ရင္ထဲသိ့ု ဆူးတစ္ေခ်ာင္း စူးဝင္ေစခ့ဲ
ပါသည္။ ျမန္မာတိ့ု၏ မႏၲေလးနန္ေတာ္ေဟာင္းကိုျဖိဳခ်ျပီး
ဟိုတယ္ေဆာက္မည္ဆိုက ျမန္မာတိ့ုခံနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ 
မႏၲေလးနန္းေတာ္ ျမိဳ့ရိုးျကီးသည္ ျမန္မာတိ့ု၏ အမ်ိဳးသားေရး
လကၡဏာကိုေဖၚျပသည္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားတိ့ု၏
ေဟာ္နန္းမ်ားသည္လည္း သူတိ့ု၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာကို
ေဖၚျပေနသည္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာ သတိျပဳျကရန္လိုအပ္သည္။
( ဆ ) ျမိဳ့ေပၚ ပေလာင္နိုင္ငံေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား
ပထမဆုံး ပေလာင္နိုင္ငံေရးအဖြဲ့အစည္းကို ၁၉၄၆ တြင္
စတင္ဖြဲ့စည္းခ့ဲျပီး ပါလိီမန္ ဒီမိုကေရစီ တေခတ္လုံး လွဳပ္ရွား
ခ့ဲေသာ္လည္း ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ဖ်က္သိမ္း ခံလိုက္ရသည္။
၁၉၈၈ အေရးအခင္းျပီးေနာက္ပိုင္း ပေလာင္အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ခ့ဲျပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္
ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲရာ နမ့္ဆန္ နွင့္ ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္တိ့ုတြင္
အနိုင္ရရွိခ့ဲျကသည္။ သိ့ုေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္
ပြဲရလဒ္အား စစ္အစိုးရက အသိမွတ္ မျပဳရံုမက ပါတီလည္း ဖ်က္
သိမ္းခံလိုက္ရသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္နက္စြန့္ခ့ဲသူ ယခင္ PSLO/
PSLA ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ဖြဲ့ထားသည့္ TNP ေခၚ တအန္း
အမ်ိဳးသားပါတီက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲရာ အမတ္ေနရာ ၆ ေန
ရာ အနိုင္ရခ့ဲသည္။ နမ့္ဆန္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေဒသဦးစီးအျကီးအကဲမွာ TNP မွ ဦးေမာင္ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung