Saturday, March 12, 2016

အပိုင္း (၂) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ စစ္သည္မ်ား ၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း


==========================
( ဤစာကို Facebook name - Mg Mg Soe ေဆာင္းပါးမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

တေက်ာ့ျပန္ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ကခ်င္စစ္သည္မ်ား
*********************************** ၁၉၆၆တရုတ္ယဥ္ေက်းမွဳေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အူ တရုတ္တိ့ုသည္ ပစၥည္းမဲ့နိုင္ငံတကာဝါဒကို
ေျကြးေျကာ္၍ နိုင္ငံတကာေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို
ကူညီေထာက္ပ့ံအားေပးခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ပဲခူးရိုးမကိုအေျခစိုက္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟို
သည္ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အ
သြယ္ျပဳလုပ္ခ့ဲ့ျပီး ဗကပဗဟိုမွ ဒုဥကၠဌ သခင္ဗ သိန္းတင္ ဦးစီး ဗဟိုကိုယ္စားလည္အဖြဲ့ႏွင့္တရုတ္ ျပည္တြင္ သင္တန္းတက္မည့္ ဗကပ အဆင့္ျမင့္ေကဒါမ်ား သူတိ့ုအား လုံျခံဳေရးလိုက္ပို့ေသာ ကင္းတပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ားသည္ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၅၃ ျကားတြင္ တသုတ္ျပီးတသုတ္ တရုတ္ျပည္သုိ့ေရာက္ရွိလာ
ခ့ဲျကသည္။
တရုတ္ျပည္သုိ့ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအနက္
ဗဟိုကိုယ္စားလည္အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗသိန္းတင္အား ေဘက်င္း၌ ထားရွိျပီးက်န္သင္တန္း တက္မည့္သူမ်ား တရုတ္ျပည္ စစ္ခ်ြမ္းျပည္နယ္ ၌ ထားရွိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားခ့ဲသည္။၁၉၆၃ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ ဗိုလ္ေဇယ် ရဲေဘာ္ေအာင္ျကီး အပါ ဗကပ ပါတီေကဒါအခ်ိဳ့ ပဲခူးရိုးမသုိ့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း ဒုဥကၠဌ သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္အင္အားအခ်ိဳ့မွာ တရုတါျပည္တြင္က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။
သုိ့ျဖစ္ရာ ၆၆ တရုတ္ယဥ္ေက်းမွဳေတာ္လွန္
ေရးအျပီး အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း၌ ဗကပတိ့ု၏ အေျခခံ
စခန္းတခုအား တရုတ္၏အားေပးကူညီမွဳျဖင့္ ေဖၚ
ေဆာင္ရန္အေျကာင္းဖန္လာေတာ့သည္။ ထိ့ုအ
တြက္္ ဗကပတိ့ုသည္ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီ၏ ဆက္သြယ္ေအာင္သြယ္ေပးမွဳႏွင့္ ေကြ့
က်ိဳးျပည္နယ္တြင္ ရွိေနေသာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတိ့ု
အဖြဲ့ႏွင္ ေဆြးေႏြး စည္းရံုးပူးေပါင္းလိုက္ျကသည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ ၁၉၆၈ မွ စတင္လိုက္ေသာ ဗကပ အ ေရွ့ေျမာက္ ၁၀၁ စစ္ေဒသ ပန္ဝါ ၂၀၂ စစ္ေဒသ
ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္ ၃၀၃ စစ္ေဒသ မုန္းကိုး ေဖါင္း
ဆိုင္ မုန္းေပၚ ျကဴကုတ္ေဒသ ၄၀၄ စစ္ေေဒသ
ကိုးကန့္ေဒသတို့တြင္ ဗကပ ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္သူ၏ကခ်င္စစ္သည္မ်ား ပါဝင္၍ တေျကာ့ျပန္တိုက္ခိုက္ခ့ဲျကျပန္ေတာ့သည္။ ဤတေခါက္ျပန္ထြက္လာေသာအခါ
ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ ကခ်င္စစ္သည္ ၃၀၀ ေက်ာ္
သာျပန္လာခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။အခ်ိဳ့ကား အ ေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေျကာင့္ပါမလာနိုင္ေတာ့ေပ။
ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းသည္ ၃၀၃ စစ္ေဒသတပ္မွဴးအ
ျဖစ္ဦးစြာေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္း
ဝ နယ္သုိ့ တိုးခ်ဲ့ဝင္ေရာက္ျပီးေနာက္ ၃၀၃စစ္ေဒ
သ ၄၀၄ စစ္ေဒသႏွင့္ ဝ နယ္တိ့ုအားေပါင္းျပီး
အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသဟု ဖြဲ့စည္းလိုက္ေသာအခါ
အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသတပ္မွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္
ခ့ဲသည္။ ငယ္စဥ္ကထဲ အမဲလိုက္ဝါသနာထုံျပီး
ေသနတ္လက္ေျဖာင့္ေသာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းသည္
၁၉၇၂ ေဖဖဝါရီလအတြင္း ဝ နယ္ေတာင္တန္း တေနရာ၌ အမဲလိုက္ရင္း လ်ိွဳထဲျပဳတ္က်ျပီးကြယ္
လြန္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း သူ
၏ ကခ်င္စစ္သည္မ်ားကေတာ့ ဗကပ အေရွ့
ေျမာက္စစ္ေဒသတြင္ တာဝန္ျကီးမ်ားဆက္လက္
ထမ္းေဆာင္ခ့ဲျကပါသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ျပန္ဖြဲ့စည္းေသာ ဗကပ ဗဟ္ိုေကာ္မတီတြင္
ဗိုလ္ေဇာ္မိုင္ႏွင့္ ဗိုလ္ဖရန္ဂန္ဒီး တိ့ုပါဝင္ခ့ဲျကသည္
အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသရွိ တပ္မဟာမွဴး ခရိုင္မွဴး
တာဝန္မ်ားကို အင္ဖန္းဂမ္ ေဇာ္လီ ေစာထြန္းတင္
ရွဒန္ ခမ္းမန္ ခြန္ေနာ္ စသည့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း၏
ကခ်င္စစ္သည္မ်ားကတာဝန္ယူခ့ဲျကသည္။
အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသတြင္ မူလသေႏၶအျဖစ္
စတင္ခ့ဲသည့္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအျဖစ္ မူလကြန္
ျမဴနစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္အဖြဲ့မွ
ကခ်င္စစ္သည္မ်ားကိုသတ္မွတ္ျကသည္။ ၎တိ့ု
တရုတ္ျပည္တြင္းေနထိုင္ခ့ဲရာ ျပည္နယ္မ်ားအား
အစြဲျပဳ၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္မ်ားအား စစ္ခ်ြမ္း
ရဲေဘာ္ေဟာင္း ဟူ၍၎ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းအဖြဲ့မွရဲ
ေဘာ္မ်ားအား ေကြ့က်ိဳးရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားဟူ၍၎
ေခၚဆိုျကပါသည္။
၁၉၈၉ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား
ခြဲထြက္ျကျပီး ဗကပျပိဳကြဲသည္။ မူလ ေကြ့က်ိဳး
စစ္ခ်ြမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခ့ဲျကေသာ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအား တရုတ္တိ့ုမွ ျပန္လည္ေန
ထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမွဳေပးသည္။ အလားတူပင္
ခြဲထြက္ေသာ ကိုးကန့္ ဝ မိုင္းလားေဒသမွေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းတပ္ဖြဲ့မွ ကခ်င္စစ္
သည္မ်ားကို သူတိ့ု၏ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ခြင့္ ေပးသက့ဲသု္ိ့ ေထာက္ပ့ံမွဳလဲေပးခ့ဲျကသည္။တိုင္း
ရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စာနာမွဳကိုျပခ့ဲျကသည္။
အသက္ရြယ္ျပီးရင့္ျပီျဖစ္ျကေသာဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း
၏ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား အနားယူခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္ေပ
သည္။ သူတိ့ု ဘဝတေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္မ်ားစြာ ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခ့ဲျကသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္
မွစ၍ ၁၉၈၉ ထိ တိုက္ရင္းခိုက္ရင္း ရပ္တည္ခ့ဲရ
သည့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ားဟုဆိုရမည္။ ပထမဆုံး
အစိုးရအားပုန္ကန္သည့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ားဟု
ဆိုရေပမည္။ ယခုအခါတရုတ္ျပည္ ေကြ့က်ိဳးျပည္
နယ္၌ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း၏ကခ်င္စစ္သည္ ေကြ့က်ိဳး
ရဲေဘာ္ေဟာင္း ၂၂ ေယာက္အသက္ရွင္က်န္ေသး သည္ဟုဆိုပါသည္။ အသက္အရြယ္ျကီးျမင့္၍ သူတို၏ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနျကေပျပီ။
KIA သုိ့မဟုတ္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖဖဝါရိီ ၅ ရက္ေန့တြင့္ KIA ကို
စတင္ဖြဲ့စည္းသည္။ျမန္မာအစုိးရကို ပုန္ကန္ရန္ ဖြဲ့
စည္းလိုက္ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္တပ္ဖြဲ့ျဖစ္သည္။ ၎ KIA တပ္ဖြဲ့ကို စည္းရံုး
ဖြဲ့စည္းဦးေဆာင္သူမွာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းအဖြဲ့မွ က်န္
ေနသူ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းျဖစ္သည္။ လေထာ္ေဇာ္
ဆိုင္းသည္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္အတူ တရုတ္ျပည္ပါ
မသြားဘဲ သံေတာင္ ေဘာဂလိနယ္တြင္ KNDO အတူလွဳပ္ရွား
ေနခ့ဲသည္။
ဗိုလ္ေဇာ္ဆိုင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ေတာ္ လွန္ပုန္ကန္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၁၉၅၇ ေလာက္မွစ
တင္စည္းရံုး လွဳပ္ရွားခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ရန္ကုန္
တကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ သူ၏ညီ လေထာ္ေဇာ္တူး ႏွင့္ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ားကို
စည္းရံုးျခင္း အဖြဲ့ငယ္မ်ားဖြဲ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္
ဟုဆိုသည္။၁၉၅၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္ ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္သုိ့သြားေရာက္၍ စည္း
ရံုးျခင္း ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရာတြင္ အေျခစိုက္မည့္
ေဒသမ်ားအားလိုက္လံျကည့္ရွဳခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ ၁၉၆၀ ေအာက္တိုဘာတြင္ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၌ နိုင္ငံေရးအဖြဲ့အစည္းျဖစ္သည့္ KIO
Kachin Independence Organization ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ့ ကို တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ထိုစဥ္
ဦးနုအစိုးရ၏ ဗုဒၶဘာသာကို နိုင္ငံေတာ္ဘာသာ
အျဖစ္ေျကျငာျခင္း ဖီေမာ္ ဂါလန္ ကမ္ဖန္ ေဒသ
အား နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ တရုတ္ဖက္သုိ့
ထည့္သြင္းေပးရန္ သေဘာတူျခင္းမ်ားကို ၁၉၆၀
ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ ခရစ္ယန္ဘာသာ
ဝင္ ကခ်င္မ်ားအေနႏွင့္ ဘာသာေရးအရႏွိပ္ကြပ္
ခံရမည္ကိုစုိးရိမ္းပူပန္ျခင္း နယ္နမိတ္ခြဲရာတြင္
အစဥ္အလာ ကခ်င္တိ့ုပိုင္ေသာ နယ္ေျမ ၃ ခုပါ
သြားျခင္းေျကာင့္ မေျကမခ်မ္းျဖစ္ေနရာ ဗိုလ္ေဇာ္
ဆိုင္းတိ့ု စည္းရံုးဖြဲ့စည္းျခင္းမ်ားအတြက္ တအား
ျဖစ္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရေပမည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ ကခ်င္သမတ
နိုင္ငံေတာ္ ကခ်င္အစိုးရတရပ္ကို ထူေထာင္နိုင္ရန္
ကခ်င္တပ္မေတာ္တရပ္ထူေထာင္ရန္ စိုင္းျပင္လာေပ
ေတာ့သည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ့အစည္းတခုျဖစ္သည့္ KIA Kachin Indenpendence Army ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မ ေတာ္ကို ၁၉၆၁ ေဖဖဝါရီ ၅ ရက္ေန့တြင္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း သိႏၷီျမိဳ့နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတရြာတြင္ စတင္ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ထိုသုိ့ဖြဲ့
စည္းရာတြင္ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းဦးစီး၍ ညီျဖစ္သူ
လေထာ္ေဇာ္တူး လားမားလရိန္ လမုန္တူးဂ်ိဳင္တိ့ု
ပါဝင္ျကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ KIA တပ္ဖြဲ့
စည္းရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း
ႏွင့္အတူ KNU မွ ဗိုလ္မွဴးလတ္လဲ ဆိုသူတစ္ဦး
လည္း လိုက္ပါလာသည္ဟုဆိုပါသည္။
KIA အဖြဲ့အစည္းစတင္ဖြဲ့စည္းသည္ႏွင့္ေငြေျကး
လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ၁၉၆၁ မတ္လဆန္းတြင္
လားရွဳိးေငြတိုက္အား လေထာ္ေဇာ္တူးႏွင့္ လားမားလရိန္တိ့ု ဦးေဆာင္၍ ဝင္ေရာက္စီနင္းတိုက္
ခိုက္ျပီး KIA ၏ ပုန္ကန္မွဳကို စတင္လိုက္ျကသည္။
ထိ့ုေနာက္ ကြတ္ခိုင္အနီးရွိ ေတာေတာင္မ်ား
တြင္ စစ္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း တပ္သားမ်ား
စုေဆာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး ၁၉၆၁ မတ္လတြင္ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းဦးစီး၍ စံျပတပ္မဟာဖြဲ့စည္းျပီး
ထိုတပ္မဟာေအာက္၌္ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ မြန္ဘာပါတြင္ KIA ရင္း ၁ အား၎ ရွမ္းျပည္ ္ေျမာက္ပိုင္း မုန္စီး မုန္းထန္ ေဒသတြင္ လားမား လရိန္ဦးစီး ရင္း ၂ အား၎ ဖြဲ့စည္းခ့ဲသည္။
ထိ့ုေနာက္ တစတစ အင္အားမ်ားျပားလာျပီး
၁၉၆၃ တြင္ တပ္မဟာ ၁ ခုႏွင့္ တပ္ရင္း ၆ ရင္း
အထိဖြဲ့စည္းနိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ၁၉၆၃ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း၏ညီ
လေထာ္ေဇာ္ဒန္ႏွင့္အဖြဲ့ ဗန္းေမာ္မွတဆင့္ မႏၲ ေလးသုိ့ သြားေရာက္၍ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ တပ္မဟာ ၇ မွဴးႏွင့္ေတြ့ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ္လည္း သေဘာတူ
ညီမွဳ မရခ့ဲေပ။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းဦးစီးျပီး
မန္စီ မြန္ဘာပါတြင္ တပ္မဟာ ၂ ကိုဖြဲ့စည္းသည္။
လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားအျဖစ္ ရင္း ၁/၂/၅
တိ့ုပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ လေထာ္ေဇာ္တူးဦးစီး၍ တပ္မဟာ ၁ ကို မဂ်ီဘြမ္
တြင္ဖြဲ့စည္းခ့ဲျပီး လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းအျဖစ္
ရင္း ၃/၄/၆ တိ့ုပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ တဆက္
တည္းတြင္ ပူတာအိုေဒသ၌ တပ္ရင္း ၇ အားဖြဲ့ စည္းခ့ဲျကသည္။တခ်ိန္တည္းတြင္ VDF Villages
Defence Force ေခၚေက်းရြာျပည္သူ့စစ္မ်ားကို
ဖြဲ့စည္းခ့ဲျကသည္ဟုဆိုသည္။
ဤသုိ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပီး KIA တိ့ု
တစထက္တစအားေကာင္းလာရာ ျမန္မာအစိုးရ
ျပင္းထန္ေသာ ထိုးစစ္မ်ားကို 1964/65/66 အ တြင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ KIA မ်ားက်ဆုံးမွဳရွိခ့ဲသက့ဲသုိ့
အမ်ားအျပား ဖမ္းမိျခင္း လက္နက္ခ်ျခင္းမ်ားရွိခ့ဲ
သည္ဟု အစိုးရသတင္းမ်ားမွေဖၚျပပါသည္
KIA အေနႏွွင့္ လူသူစုေဆာင္းရန္လြံယ္ကူေသာ္
လည္း လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ျဖည့္တင္းရရွိ
ရန္ခက္ခဲေနေပသည္။ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာစစ္
ဖက္ႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ရပါက လက္
နက္ခဲယမ္းလိုအပ္ခ်က္ျကီးမားလာေပေတာ့သည္။
လပ္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ျဖည့္တင္းရရွိနိုင္ရန္
လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္အင္အားအခ်ိဳ့
သည္ ၁၉၆၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းနယ္စပ္သုိ့
ထြက္ခြါခ့ဲသည္။လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္အတူ KIA
အင္အား ၃၀၀ ခန့္ လားျမင္း ၁၀၀ ခန့္ပါသြားျပီး
၃ လခန့္အျကား ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္ ထန္ေငါ့သုိ့
ေရာက္ရွိျပီး စခန္းဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ယင္းစခန္းမွ
နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း လက္နက္ခဲယမ္းမီး
ေက်ာက္မ်ား ဝယ္ယူစုေဆာင္းျပီး ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ့ ေပးပိ့ုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ KIA သည္ထိုင္းနယ္စပ္မွ လက္နက္ခဲ ယမ္းဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္
နိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရပါမည္။သုိ့ေသာ္ထိုလမ္းေျကာင္း
သည္ ေဝးကြာ၍ ပင္ပမ္းသည့္ျပင္ အႏၲရယ္မ်ား
သည့္လမ္းေျကာင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္မွ ရွမ္း
ေျမာက္ေရာက္သည္အထိ အစိုးရတပ္ပိတ္ဆိ့ုမွဳ
မ်ားအျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား
ပါရွိရာ အဆင္ေျပသည့္ အေခါက္မ်ားရွိသက့ဲသုိ့
အဆင္မေျပသည့္အေခါက္မ်ားလည္း ရွိခ့ဲသည္ကို
ေတြ့ရသည္။
အလားတူပင္ KIO ၏ နိုင္ငံျခား ဆက္ဆံ ေရး တာဝန္ယူထားသူ မရန္ဘရန္ဆိုင္း သည္ ၁၉၆၆ တြင္အိႏၵိယသုိ့၎ ၁၉၆၇ ဇူလိုင္တြင္ တရုတ္ျပည္သုိ့၎ သြားေရာက္၍အဆက္အသြယ္ ရွာျခင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ KIA တိ့ုအဖိ့ု နိုင္ငံတကာႏွင့္အဆက္အသြယ္ရရန္ စတင္ျကိဳးပမ္းသည့္ကာလလည္းျဖစ္သက့ဲသုိ့ စုစည္းမိလာသည့္အင္အားမ်ားကို လက္နက္ခဲ ယမ္းတပ္ဆင္ေပးနိုင္ရန္ လမ္းေျကာင္းရွာေဖြလုံး ပမ္းသည့္ကာလလည္းျဖစ္ေပသည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္