Saturday, March 12, 2016

အပိုင္း ( ၃) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားစစ္သည္မ်ား ၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း


===========================
(ဤစာကို Faebook name - Mg Mg Soe ေဆာင္းပါးမွကူးယူေဖာ္ျပသည္)

KIA ႏွင့္ CPB တိ့ု၏ပဋိပကၡ
*************************
၁၉၆၇ ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္အတြင္းသုိ့ဝင္ ္ေရာက္သြားေသာ မရန္ဘရန္ဆိုင္းအေနႏွင့္ တရုတ္တိ့ုႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံေဆြးေႏြးရန္ ရည္
ရြယ္ခ့ဲေသာ္လည္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စီစဥ္
ေပးမွဳေျကာင့္ တရုတ္ျပည္တြင္းသုိ့ ေရာက္ရွိေန ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ CPB ဒုဥကၠဌ
သခင္ဗသိန္းတိ့ုႏွင့္ ေတြ့ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲရသည္။ ထို
အခ်ိန္က ဗကပတိ့ုအေနႏွင့္ အေရွ့ေျမာက္ေဒသ သုိ့ ဝင္ေရာက္ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ KIA ႏွင့္
ေဆြးေႏြးျပီး မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ရန္ သေဘာ
တူခ့ဲျကသည္။ထိ့ုသေဘာတူညီခ်က္ရျပီးေနာက္
ဗကပတိ့ုမွ KIA ကိုယ္စားလည္အဖြဲ့အား လက္ နက္ငယ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ားအကူအညီ ေပးခ့ဲျကသည္။
သုိ့ေသာ္ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသေဘာတူလာခ့ဲ
ေသာ ဗကပႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့မွဳအား
လေထာ္ေဇာ္တူးႏွင့္ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မခံဘဲပယ္ခ်ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ထိ့ုေျကာင့္
လည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဗကပ ဝင္ေရာက္လာျပီး ေနာက္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ဗကပႏွင့္KIA တိ့ုျကား
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ၈ ႏွစ္ခန့္ျဖစ္ပြါးလာခ့ဲ
ေတာ့သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္ တြင္စတင္ခ့ဲေသာ ဗကပ ၃၀၃
စစ္ေဒသနယ္ေျမျဖစ္သည့္ မူစယ္အေရွ့ေျမာက္ ဖက္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ မုန္းေပၚ
မုန္းယား မုန္းေဟာင္ မုန္းစီး နမ့္က်ြမ္း ေဒသမ်ား
သည္၎ ၂၀၂ စစ္ေဒသနယ္ေျမျဖစ္သည့္ နမ့္ခမ္း
ႏွင့္မိုးမိတ္ျကားရွိ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္သည္၎ KIA
တိ့ုစတင္အေျခစိုက္ လွဳပ္ရွားခ့ဲသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္
ခ့ဲရာ ဗကပႏွင့္ KIA တိ့ုနယ္ေျမစိုးမိုးထိမ္းခ်ဳပ္ရန္
အျပိဳင္အားထုတ္ျကရင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ားျဖစ္ပြါးေတာ့သည္။
၁၉၆၈ ႏွစ္ ဗကပမ်ားဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္
KIA နွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြါးခ့ဲရာ
၁၉၆၈ နိုဝင္ဘာလတြင္ မုန္းယား၌ ဗကပတပ္မွဴး
လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ KIA တပ္မဟာ ၄ မွဴး လေထာ္
ေဇာ္ဒန္ ( လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း၏ညီ ) တိ့ုေတြ့ဆုံ ေဆြးေႏြးျပီး အပစ္ရပ္ရန္သေဘာတူခ့ဲျကသည္။
သုိ့ေသာ္ ၁၉၆၉ တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြါးခ့ဲျပန္သည္။ ၁၉၇၁ နိုဝင္ဘာတြင္ KIA အထူးကိုယ္စားလည္ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ႏွင့္
ဗကပတပ္မွဴးျကီး လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းတိ့ု မုန္းေပၚတြင္
ဒုတိယအျကိမ္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျပီး အပစ္ရပ္ရန္
ျပန္လည္သေဘာတူခ့ဲျကျပန္သည္။ သုိ့ေသာ္ ထို
အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္သည္လည္း သိပ္ျကာ
ျကာမခံခ့ဲေပ။ ၁၉၇၂ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္၍ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြါးခ့ဲျပန္ပါသည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရစစ္
တပ္ ဗကပႏွင့္ KIA တိ့ု စစ္မ်က္ႏွာ ၂ ဖက္စီဖြင့္၍
၃ ဦး ၃ ဖလွယ္တိုက္ခိုက္ေနရေတာ့သည္။ ဤသုိ့
ဗကပႏွင့္ KIA တိ့ုအျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္လာခ်ိန္
၁၉၇၂ ႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ KIA ႏွင့္အဆက္အသြယ္ ျပဳ၍ ဗကပအားတိုက္ခိုက္ရန္ KIAတပ္ဖြဲ့အား ကူညီမွဳမ်ားေပးခ့ဲသည္။ ၁၉၇၂ ဇြန္လမွစ၍ အစိုးရႏွင့္ KIA တိ့ု အဆက္အသြယ္ျပဳကာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ့ဆုံရန္ စီစဥ္လာျက သည္။
သုိ့ေသာ္ ၁၉၇၂ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ပိုင္း
တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္မွ လက္နက္ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္မ်ားသယ္လာသည့္ KIA ရင္း ၈ တပ္ရင္း
မွဴး ဗိုလ္ျကီးမထုေနာ္ ( ယခု KDA ေကာင္းခါး ပသစ ေခါင္းေဆာင္ ) ဦးစီး အင္အား ၃၀၀ လား ျမင္း အေကာင္ ၂၅၀ ခန့္ပါသည့္ စစ္ေျကာင္းအား
တန့္ယန္းျမိဳ့နယ္အတြင္း အစိုးရစစ္တပ္မွ ေျခလ်င္
တပ္အျပင္ ေလေျကာင္းပါအသုံးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခ့ဲရာ KIA စစ္ေျကာင္းမ်ားစြာအထိနာ
ခ့ဲရျပီး အစိုးရႏွင့္ KIA တို့၏ဆက္ဆံေရး ျပတ္
ေတာက္သြားခ့ဲေတာ့သည္။
သုိ့ေသာ္လည္း ဗကပႏွင့္ KIA တို့၏တိုက္ပြဲမ်ား
လည္းရပ္မသြားေခ်။ ပို၍ပင္ျပင္းထန္လာသည္ဟု
ဆိုရမည္။ ၁၉၇၅ မတ္လတြင္ KIA တပ္မဟာ ၄
မွဴး လေထာ္ေဇာ္ဒန္သည္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းဂြင္ နန့္
ဟိုင္းေဒသ၌ ဗကပႏင့္ ျဖစ္ပြါးေသာ တိုက္ပြဲတြင္က်ဆုံးခ့ဲသည္။
၁၉၇၆ KIO/KIA အတြင္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျပီးေနာက္ KIA ႏွင့္ CPB တိ့ုအ
ပစ္ရပ္ေရး မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ေရးတိ့ု ျပန္
လည္ညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးခ့ဲျကသည္။ ၁၉၇၆ ေမလခန့္
၌ မုန္းကိုးေဒသ ေကာင္းဒပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီမွဳရခ့ဲသည္။ ဤအ
ျကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္နယ္ေျမစိုးမိုးမွဳႏွင့္
ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားမွဳမ်ား
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အလဲအလွယ္မ်ားလည္းျပဳလုပ္ခ့ဲ
သည္။ ဥပမာ မိုးမိတ္အထက္ဖက္ တုန္းျကီး လြယ္ရေဒသအား KIA က CPB အားေပးျပီး တာမိုးညဲအနီးရွိ မုန္းေပၚေလး တဝိုက္အား CPBမွ KIA နယ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲသည္။
KIA ႏွင့္ CPB တိ့ု၏လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာ
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဓိကျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခ်ီေဗြ ေဆာ့ေလာ္ ဆဒုံဘက္
ျခမ္းတြင္ ဆက္စပ္မွဳရွိေသာ္လည္း ျပသနာသိပ္မ ျကီးခ့ဲေပ။ အသစ္တက္လာေသာ KIO ဥကၠဌ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို မႏွစ္သက္
ေသာ္လည္း KIA အတြက္ လက္ေတြ့က်ေသာ လမ္းကို ေရြးခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ KIA ႏွင့္ CPB
သေဘာတူညီခ်က္အရ CPB မွ KIA အားနိုင္ငံေရး စစ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း အျပင္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ေထာက္ပံ့ ့ံကူညီျခင္းလည္းပါသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ KIA ၏ လက္နက္ခဲယမ္းျပသနာေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူသြား သည္ဟု ဆိုရမည္။
ဤအျကိမ္ KIA ႏွင့္ CPB တိ့ု၏ သေဘာတူ
ညီခ်က္သည္ ခိုင္ျမဲသြားသည္။ ၁၉၇၆ မွ ၁၉၈၉
CPB ျပိဳကြဲသည့္ အခ်ိန္ထိ KIA ႏွင့္ CPB တိ့ုျကား
တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမရွိေတာ့ဘဲ KIA ႏွင့္
CPB တိ့ုပူးေပါင္း၍ အစိုးရစစ္တပ္အား တိုက္ခိုက္ သည္သာ ရွိေတာ့သည္။
KIO/KIC/KIA
အမ်ားကေတာ့ အလြယ္တကူ KIA ဟုသုံးစြဲ
ျကေသာ္လည္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ့တြင္ အဖြဲ့စည္း ၃ ခုခြဲ၍ ဖြဲ့ထားသည္။ KIOွ
Kachin Independence Organizatjon ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ့ က နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္၎ KIC Kachin Independence Council ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ့အျဖစ္၎
KIA Kachin Independence Army ကခ်င္
လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကစစ္တပ္အျဖစ္၎ခြဲျခား
ဖြဲ့စည္းထားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ လွဳပ္ရွားစည္းရံုးခ့ဲေသာ KIA အေနႏွင့္ သူတိ့ု
၏ နယ္ေျမ စစ္တပ္လွဳပ္ရွားမွဳကို ၁၉၇၂ ခန့္တြင္
အေျခခံအားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းနိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆုံအထက္ဖက္အား ေျမာက္
ပိုင္းတိုင္းအျဖစ္၎ ျမစ္ျကီးနားေအာက္ဖက္ ဧရာ
ဝတီျမစ္အေနာက္ျခမ္းအား အေနာက္ပိုင္းတိုင္းဟူ
၍၎ ဧရာဝတီျမစ္အေရွ့ဖက္ကမ္းအား အေရွ့ပိုင္း
တိုင္းဟူ၍၎ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ယခင္ ကခ်င္
ျပည္ခြဲ Substate သတ္မွတ္ခ့ဲသည့္ေဒသအား
ေတာင္ပိုင္းတိုင္းအျဖစ္၎ သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။
ေျမာင္ပိုင္းတိုင္းနယ္ေျမတြင္ တပ္မဟာ ၁
အေနာက္ပိုင္းတိုင္းနယ္ေျမတြင္ တပ္မဟာ ၂
အေရွ့ပိုင္းတိုင္းနယ္ေျမတြင္ တပ္မဟာ ၃ ေတာင္
ပိုင္တိုင္းနယ္ေျမတြင္ တပ္မဟာ ၄ ဟူ၍ တိုင္းတစ္
ခုတြင္ တပ္မဟာတစ္ခုဖြဲ့စည္းလိုက္သည္။
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းနယ္ေျမတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အရ ပူတာအိုခရိုင္အပါ ခရိုင္ ၃ ခု ဖြဲ့စည္းျပီး တပ္မဟာ ၁ ေအာက္တြင္ ရင္း ၄/၇/၁၀ ဟူ၍ တပ္ရင္း ၃ ရင္းဖြဲ့စည္းသည္။
အေနာက္ပိုင္းတိုင္းနယ္ေျမတြင္ ျမစ္ျကီးနား
ခရိုင္ မိုးညွင္းခရိုင္အပါ ခရိုင္ ၃ ခုဖြဲ့စည္းျပီး တပ္
မဟာ ၂ လက္ေအာက္တြင္ တပ္ရင္း ၅/၆/၁၁ ဟူ
၍ တပ္ရင္း ၃ ရင္းဖြဲ့စည္းသည္။
အေရွ့ပိုင္းတိုင္းနယ္ေျမတြင္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ႏွင့္
ဆဒုံးခရိုင္ဟူ၍ ခရိုင္ ၂ ခုဖြဲ့စည္းသည္။ တပ္မဟာ
၃ လက္ေအာက္တြင္ ရင္း ၁/၃ ဟူ၍ တပ္ရင္း ၂ ရင္း ထားရွိသည္။
ေတာင္ပိုင္းတိုင္းနယ္ေျမတြင္ ကြတ္ခိုင္ခရိုင္
လားရွဳိးခရိုင္ ကိုးေတာင္ခရိုင္
ဟူ၍ ခရိုင္ ၃ ခုဖြဲ့စည္းသည္။ တပ္ဟာ ၄ ေအာက္ တြင္ ရင္း ၂/၈/၉ ဟူ၍ တပ္ရင္း ၃ ရင္းဖြဲ့စည္း သည္။
KIA တိ့ုဖြဲ့စည္းထားပုံအရ တိုင္းတစ္ခုတြင္ တပ္မဟာတစ္ခု ခရိုင္တစ္ခုတြင္ တပ္ရင္းတစ္ရင္း
ျမိဳ့နယ္ တစ္ခုတြင္ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ ဟူ၍ ထပ္မံျဖန့္ခြဲ
ထားရွိသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ဥပမာဆိုရလ်င္ KIA
အေရွ့ပိုင္းတိုင္း နွင့္ တပ္မဟာ ၃ ဌနခတိ့ု တြဲ၍ ရွိျပီး ဆဒုံးခရိုင္တြင္ ရင္း ၃ ဗန္းေမာ္ခရိုင္တြင္ ရင္း
၁ တို့ျဖန့္ခြဲျပီး ျမိဳ့နယ္အလိုက္ တပ္ခြဲမ်ားထပ္မံျဖန့္
ခြဲသည္။ ပုံမွန္အား ေဒသတြင္ တပ္မ်ားျဖန့္ခြဲ၍
ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။ စစ္ဆင္ေရး
အျကီးျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မွ တပ္မ်ားကိုစုစည္းေလ့ရွိ
သည္။
၁၉၇၂ ဖြဲ့စည္းမွဳအရ KIO/KIA ၏
ဥကၠဌ လေထာ္ေဇာ္ဆိုင္း
ဒုဥကၠဌ လေထာ္ေဇာ္တူး
အတြင္းေရးမွဴး ပုန္ေရႊေဇာ္ဆိုင္း
တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး လမုန္တူးဂ်ိဳင္
ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ လားမားလရိန္
မရန္ဘရန္ဆိုင္း လေထာ္ေဇာ္ဒန္ မရန္ဘရန္ေတာင္ ေဇာ္မိုင္ ေဇာ္ဖန္ ေဇာ္ဘြန္ ေဇာ္အိမ္
ခြန္ခ်ိဳ တိ့ုျဖစ္ျကသည္။
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းတိုင္းမွဴး ထြယ္ေရွာင္
တပ္မဟာ ၁ မွဴး တူးဂ်ိဳင္
အေနာက္ပိုင္းတိုင္းမွဴး လားမားလရိန္
တပ္မဟာ ၂ မွဴး ေဇာ္တူး
အေရွ့ပိုင္းတိုင္းမွဴး ခြန္ခ်ိဳ
တပ္မဟာ ၃ မွဴး ေဇာ္မိုင္
ေတာင္ပိုင္းတိုင္းမွဴး ေဇာ္ဖန္
တပ္မဟာ ၄ မွဴး ေဇာ္ဒန္
တိ့ုုတာဝန္ယူခ့ဲျကသည္ဟုဆိုသည္။
၁၉၆၁ မွစတင္ဖြဲ့စည္းခ့ဲေသာ KIO/KIA တိ့ု
အေနႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ခန့္ ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားျပီးခ်ိန္တြင္
အေျခခံက်သည့္ ဖြဲ့စည္းမွဳ တပ္ျဖန့္မွဳကို လုပ္ေဆာင္ နိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္