Saturday, March 12, 2016

အပိုင္း ( ၅) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း

 ( ဤစာကို Facebook name Mg Mg Soe ေဆာင္းပါးမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။) CPB မွဖြင့္လွစ္ေသာ KI သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား
*******************
၁၉၇၆ KIA ႏွင့္ CPB သေဘာတူညီခ်က္အရ
၁၉၇၇ တြင္ CPB အေျခခံေဒသမ်ားအတြင္း KIA
တိ့ုအတြက္ဖြင့္လွစ္ေသာနိုင္ငံေရးစစ္ေရးသင္တန္း ေက်ာင္း ၂ ခုေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ပထမ ေက်ာင္းအား သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းဟု
ေခၚသည္။ မုန္လုံေခၚေဟမုန္လုံရြာတြင္ဖြင့္လွစ္
သည္။ မုန္လုံရြာသည္ ျကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းႏွင့္မုန္း
ကိုးျကားတြင္ရွိသည္။ မုန္လုံေတာင္ေခၚ လြယ္ဂ်ံဳ ဘြမ္၏ ေျမာက္ဖက္ တရုတ္ျပည္ဖက္ကို မ်က္ႏွာ မူထားသည့္ ဆင္ေျခေလ်ာတြင္ရွိသည္။ CPB အေရွ့ ေျမာက္စစ္ေဒသ ကြတ္ခိုင္ခရိုင္အတြင္း၌ ရွိသည္။အဆိုပါမုန္လုံေတာင္သည္ အျမင့္ေပ ၇၀၀၀ေက်ာ္ရွိျပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္အျမင့္ ဆုံးဟုဆိုသည္။ မုန္လုံရြာသည္လည္း ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားျကံဳခ့ဲရသည့္ရြာဟုဆိုရမည္။
ထိုေက်ာင္္းအား သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္း ေက်ာင္းဟုေခၚျခင္းမွာ ထိုေက်ာင္းတြင္တက္ ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ KIA အရာရွိအ
ဆင့္အတန္းကိုေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္း
တြင္တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားမွာ KIA တပ္ဖက္မွ
ဆိုလ်င္ တပ္ရင္းမွဴး တပ္မဟာမွဴး ႏွင့္ဗဟိုအဆင့္
အားသတ္မွတ္ထားျပီး အရပ္ဖက္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဆိုလ်င္ ခရိုင္ တိုင္း ဗဟိုအဆင့္ ဟူ၍
အထက္အဆင့္ ၃ ဆင့္တက္ေရာက္ရန္တက္
ေရာက္ရန္သတ္မွတ္ထား၍ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ႏွင့္ KIA အားသင္တန္းပိ့ုခ်ရန္
CPB ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္သူ ဗိုလ္သန္းေရႊမွတာဝန္
ယူပါသည္။ ဗိုလ္သန္းေရြသည္ ဂ်ပန္ေခတ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းဆရာအျဖစ္
တာဝန္ယူဘူးသက့ဲ့သုိ့ CPB အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒ
သ နိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ယူခ့ဲသူျဖစ္သည္။ အေရွ့ေျမာက္စစ္ေဒသတြင္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းကသူ
ႏွင့္တြဲ၍ တပ္မွဴးျကီးအျဖစ္တာဝန္ယူခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္
ေခတ္မွစ၍ နိုင္ငံေရး စစ္ေရးအေတြ့အျကံဳ ျပည့္
ဝသူဟုဆိုနိုင္ျပီး အရည္အခ်င္းရွိသူျဖစ္သည္။
အဆိုပါ KIA အတြက္ဖြင့္လွစ္ေသာ သုံးဆင့္
ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းအား ၁၉၇၇ ဇႏၷဝါရီတြင္
စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္း
ပထမပတ္တြင္ ထိုစဥ္ KIO အတြင္းေရးမွဴး လေယာ္ေဇာင္းဟရာ(လက္ရွိ KIO ဥကၠဌ) ဦးစီး
ျပီး ၁၅ ေယာက္တက္ေရာက္သည္။ တိုင္းမွဴးအ ဆင့္မွ ဆင္ဝါးေနာ္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ဗိုလ္ျကီး လခန္ပန္းေအာင္ (ကြယ္လြန္) ဗိုလ္ျကီးအင္ဘန္္လ (ယခုဒုဥကၠဌ) တိ့ုပါဝင္သည္။
သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းကာလကို ၆ လသတ္မွတ္ထားသည္။ ၅ လကို မုန္လုံ၌ သင္ တန္းပို့ခ် အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ျပီး တရုတ္ျပည္တြင္း လွည့္လည္ေလ့လာျကည့္ရွဳ
ေရးအစီအစဥ္တစ္လပါဝင္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးသ
ေဘာတရားမ်ား ပို့ခ်ခ်က္မ်ားမွာ တကယ္တမ္း
ဆိုလ်င္ KIA တိ့ုႏွင့္ သဟာဇာတမျဖစ္လွေခ်။ သုိ့
ေသာ္သင္တန္းပို့ခ်သူ ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ စိတ္ရွည္
လက္ရွည္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမွဳမ်ားေျကာင့္ စိတ္ပါ
ဝင္စားမွဳ အတန္သင့္ရခ့ဲသည္။ အျပန္အလွန္ေဆြး
ေႏြးျငင္းခုံမွဳမ်ားႏွင့္ စည္ကားသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။
KIA အရာရွိမ်ားသည္ စစ္ေသနဂၤၤဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပရိယာယ္ျပသနာမ်ား CPB ၏တိုက္ပြဲ အ ေတြ့အျကံဳမ်ားစသည့္ စစ္ေရးဖက္ဆိုင္ရာတြင္
ပို၍စိတ္ဝင္စားခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။
သေဘာတရားေရးသင္တန္းမ်ားအျပီးတြင္ လက္ ္ေတြ့တိုက္ပြဲတခုတိုက္ျပသည့္ အစီအစဥ္တခုပါ
ထည့္သြင္းခ့ဲေသးသည္။ တိုက္ပြဲမွာ ေရႊက်င္ဝမ္
ေခၚ စီစီဝမ္တာပန္ေတာင္ေျကာေပၚမွ အစိုးရတပ္
စခန္းတခုအားတိုက္ခိုက္၍ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲတခု
တိုက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ KIA အရာရွိမ်ားအား စစ္
ကြပ္ကဲေရးဌာနရွိ စစ္ေျမျပင္သုိ့ေခၚသြားျပီး တပ္ျဖန့္ခြဲမွဳ လက္နက္ျကီးေနရာခ်မွဳ လက္နက္ျကီးႏွင့္
ေျခလ်င္ေပါင္းစပ္မွဳမ်ားကကို လက္ေတြ့စစ္ေျမျပင္
တြင္ အေတြ့အျကံဳရေစခ့ဲသည္။ ၁၉၇၇ ေမလတြင္
ျဖစ္သည္။
ထိုတိုက္ပြဲသည္ KIA အရာရွိမ်ားအား အေတြ့ အျကံဳ တခုရေစခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ပြဲေတာ့မရခ့ဲ
ေပ။ ထိုစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲတြင္ တက္ထိုးသည့္
CPB ကြတ္ခိုင္ခရိုင္တပ္မွ တပ္ခြဲနိုင္ငံေရးမွဴး အင္
ခြန္ေနာ္က်ဆုံးသည္။ တပ္ခြဲမွဴး မုန္ဆာလတိ့ု ျပန္
လည္ဆုတ္ခြါရသည္။ CPB ၏ လက္နက္ျကီးတပ္ ဖြဲ့ တန္ျပန္ျပန္လည္အပစ္ခံရသည္။ KIA တိ့ု ေတာ့ ေကာင္းစြာအေတြ့အျကံဳရသြားသည္ဟု ဆိုရမည္။
ထိုတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခ့ဲ့သည့္ တပ္ခြဲမွဴးမုန္ဆာ
လမွာ ၁၉၉၅ ခန့္တြင္ ကိုးကန့္အဖြဲ့မွခြဲထြက္ျပီး MDA မုန္းကိုးကာကြယ္ေရးတပ္ ဖြဲ့ကာ မုန္းကိုး မုန္းယားေဒသမ်ားတြင္ တစင္ေထာင္ရပ္တည္ခ့ဲ သူျဖစ္သည္။၂၀၀၀ ခန့္တြင္ အစိုးရက ဖမ္းဆီး၍ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရကာ ေမာင္းေတာ ေထာင္တြင္း၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားခ့ဲသည္။
သုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္း ဒုတိယပတ္
အား ၁၉၇၇ ျသဂုတ္လတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္
သည္။ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ဦးစီး ၃၈ ဦးခန့္တက္ေရာက္
သည္။ ၎ဒုတိယပတ္၌ လမုန္တူးဂ်ိဳင္(ေနာင္KIO ဥကၠဌ တာဝန္ယူျပီးကြယ္လြန္)ႏွင့္အတူ
လားမားလရိန္( ကြယ္လြန္)ေဒါက္တာလဂ်ာ( KIO အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ယူခ့ဲသူ )ဦးေဇာ္ဆိုင္း(KIC)
တို့ႏွင့္ မရန္ဘရန္ဆိုင္း၏ဇနီး လေယာ္ေဇာင္းဟရာ၏ဇနီး တိ့ုလည္းပါဝင္သည္။သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ CPB မွ ဗိုလ္သန္းေရႊပင္ဆက္လက္တာဝန္ယူည္။
သုံးဆင္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္း တတိယ
ပတ္ကား အနဲငယ္အေျပာင္းအလဲရွိသည္။ CPB တိ့ုဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ေျပာင္းေရႊ့ျခင္း တစ္ႏွစ္နီးပါးျကာေသာ CPB ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပေနျခင္း သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္တာဝန္ယူသူ ဗိုလ္သန္းေရႊ ပါတီတြင္းအေရး
ယူခံရျပီး တာဝန္မွခ်ထားခံရျခင္းတိ့ုေျကာင့္ျဖစ္သည္။
ထိ့ုေျကာင့္ သုံးဆင့္ေကဒါ သင္တန္းေက်ာင္းကို
၁၉၈၀ ခန့္တြင္ မန္ရွဳိး ( မန္ဟီးရိုး ) ေဒသ ေကာက္ကြတ္ေက်ာင္းတြင္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည္။
KIA မွ သင္တန္းသား အရာရွိ ၅၀ ခန့္တက္ ေရာက္သည္။ဗိုလ္မွဴးခြန္ခ်ိဳ( ေနာင္ KIC ကုန္သြယ္ေရး ) ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ဆန္းတိ့ုပါဝင္သည္။ တတိယပတ္သင္တန္းအား CPB မွအရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္စိန္
မွ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္တာဝန္ယူသည္။ ေနာက္
ဆုံးအပတ္စဥ္သည္ ယခင္သင္တန္းႏွစ္ပတ္ ေလာက္ေတာ့ အဆင္မေျပခ့ဲေပ။CPB သင္တန္း
ပိ့ုခ်ခ်က္မွာလည္း ေျပာင္းသြားျပီး CPB ၁၉၇၉
ဗဟိုေကာ္မတီမွခ်မွတ္သည့္ လမ္းစဥ္မ်ားကိုေဆြး
ေႏြးရာ KIA တိ့ုစိတ္ဝင္စားမွဳမရေပ။ ထိ့ုျပင္ သင္ တန္း ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္တာဝန္ယူသူ ရဲေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိန္မွာ စစ္ေရးဘက္တြင္အားသန္သူမဟုတ္။ ထိ့ုျပင္ အေရွ့ေျမာက္တိုက္ပြဲျပီးငယ္မ်ားတြင္ပါဝင္ခ့ဲသူမဟုတ္၍ ဗိုလ္သန္းေရႊက့ဲသုိ့ စစ္ေရးအျမင္ႏွင့္ အေရွ့ေျမာက္တိုက္ပြဲျကီးမ်ားကို ဆက္စပ္ရွင္းျပသူေလာက္ KIA မ်ားစိတ္မဝင္စားခ့ဲျကေပ။
တတိယပတ္လည္းျဖစ္ ေနာက္ဆုံးပတ္လည္း
ျဖစ္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္း၏သင္တန္းကာလ မွာလည္း ၄ လခန့္သာျကာျမင့္ခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္တရုတ္ျပည္၌ တိန့္ေရွာက္ဖင္တက္လာျပီး ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္ရာ တရုတ္ျပည္
ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မွာလည္း သိပ္ျကာျမင့္ျခင္း
မရွိေတာ့ေပ။

ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္း

မုန္လုံသုံးဆင့္ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္
အတူ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းေက်ာင္းမွာ အလြယ္
တကူ ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းဟုေခၚ
ဟုေခၚသည္။ထိုသင္တန္းေက်ာင္း တပ္ရင္းအ လိုက္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ KIA တပ္ရင္းအား သင္ တန္းေပးရန္ျဖစ္သည္။အဆိုပါသင္တန္းတက္မည့္
တပ္ရင္းအား တပ္ရင္းမွဴး တပ္ခြဲမွဴး တပ္စုမွဴး တပ္
စိတ္မွဴး တပ္သားအစရွိသည့္ တပ္ရင္းဖြဲ့စည္းပုံျဖင့္
ဖြဲ့စည္းထားသည့္ အဆင့္အားလုံးပါသည့္ သင္ တန္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးသင္တန္းအျပင္ အေျခခံ
စစ္ပညာသင္တန္းပါ ပါဝင္သည္။
အဆိုပါသင္တန္းအား CPB၏ အေရွ့ေျမာက္စစ္
ေဒသ နမ့္ခမ္းခရိုင္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။ ထိုစဥ္ CPB နမ့္ခမ္းခရိုင္တြင္ နမ့္ခမ္း မူစယ္ကားလမ္းႏွင့္
အျပိဳင္ေရႊလီျမစ္တဖက္ကမ္းရွိ ရွမ္းရြာ ၂၀ ခန့္ပါ
ဝင္ေသာ မန္ရွဳိး(မန္ဟီးရိုး)ေဒသ(ယခု မန္ဟီးရိုး
ျမိဳ့နယ္ခြဲ)ႏွင့္ နမ့္ခမ္းအနီးမုန္းဝီးေဒသျဖစ္သည္။ မုန္ဝီးေဒသကေတာ့ ေျပာက္က်ားေဒသျဖစ္ျပီး မန္ရွဳိးေဒသကေတာ့ အေျခခံေဒသျဖစ္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းကို မန္ရွဳိးႏွင့္ ၃ မိုင္ခန့္အကြာရွိ ေကာက္ကြတ္ရြာအနီး၌ဖြင့္လွစ္သည္။ မန္ရွဳိးေဒသ
ေတာင္ဖက္စြန္း ကြန္ဟိုင္းေက်းရြာ မွျဖတ္ထြက္ လ်င္ (တရုတ္ျပည္ လုံးေတာင္ရြာအနီး) နမ့္ခမ္း
တဖက္ကမ္း မန္ဝိန္းကြင္းမွတဆင့္ လဂတ္ေတာ္
ကိုက္ထိပ္လမ္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲသုိ့ေရာက္ သြားျပီျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ သစ္ေမွာင္ခိုမ်ား တြင္
တြင္က်ယ္က်ယ္သုံးေနေသာလမ္းျဖစ္သည္။
ဤေနရာကိုစီစဥ္ရျခင္းမွာ သင္တန္းေက်ာင္းသုိ့
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ KIA တပ္မ်ားကို ေစလႊတ္မည္
ျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းေျမာက္ရွိ KIA
တပ္မဟာ ၄ မွာ CPB တပ္မ်ားႏွင့္ ၈ ႏွစ္ခန့္ လက္
နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးခ့ဲရာ ထိုေဒသမွတပ္မ်ားကို
မေစလႊတ္ဘဲ CPB နွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္
ပြါးျခင္းမရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွတပ္မ်ားကို
ေစလႊတ္ရန္စီစဥ္၍ ျဖစ္သည္။ KIO ဥကၠဌ မရန္ဘ
ရန္ဆိုင္းသည္ CPB ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပသနာကို
အထူးဂရုစိုက္ကိုင္တြယ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။
အဆိုပါေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းအား
CPB အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္
့ရဲေဘာ္စိုင္းေအာင္ဝင္း( ကြယ္လြန္) ကတာဝန္ယူ
သည္။ ရဲေဘာ္စိုင္းေအာင္ဝင္းသည္ ၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္အေရးအခင္းကာလက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ္ေက်ာင္းသားျဖစ္ျပီး ဗိုလ္ခင္ညြန့္ႏွင္အတူ့ မႏၲ ေလးေဆာင္တြင္ အတူေနခ့ဲသူျဖစ္သည္ဟုဆို သည္။၇ ရက္ ဇူလိုင္အေရး အ ခင္းအျပီး ပဲခူးရိုးမ CPB ဗဟိုသုိ့ေရာက္ျပီး သခင္သန္းထြန္းမွ စဝ္ေရႊသုိက္၏ဇနီးျဖစ္သူ မဟာေဒဝိီထံသုိ့ဆက္သားအ ျဖစ္ ေစလႊတ္ခ့ဲသည့္ ရွမ္းရဲေဘာ္ျဖစ္သည္။
ေကာက္ကြတ္ေက်ာင္းသည္ မုန္လုံေက်ာင္း
ႏွင့္မတူ။ မုန္လုံတြင္ လူနည္းသျဖင့္သင္တန္းနည္း ျပအျဖစ္ ဗိုလ္သန္းေရႊအျပင္ လက္ေထာက္တစ္ဦး သာ ထားရွိသည္။ထိ့ုျပင္ ရိကၡာခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး
အတြက္လည္း လူနည္းသျဖင့္ ျပသနာမျကီး။ လူ
အနဲငယ္သာလိုသည္။ လုံျခံဳေရးအတြက္သာ ခြဲမွဴးဦးစီးတပ္စု ၂ စုထားရွိသည္။
ေကာက္ေကြ့သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္း
သားမ်ားသျဖင့္ လက္ေထာက္သင္တန္းနည္းျပ
၂၀ ေက်ာ္ ၃၀ ခန့္ထားရသည္။ ထိ့ုျပင္ေဆးအဖြဲ့
လုံျခံဳေရးတပ္စုတစ္စု ရိကၡာအဖြဲ့တိ့ုထားရွိရသည္။
တပ္ရင္းတရင္းစာ လူ ၃၅၀ ခန့္အား သင္တန္း
အပတ္စဥ္တခုစာ ေန့ေရာညပါ ခ်က္ျပဳတ္ေပးရန္
လူ ၃၀နီးပါးရွိရိကၡာအဖြဲ့လိုအပ္ရာCPB၏ ေကာက္ ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ CPB မွအင္အား ၁၀၀ နီးပါးတာဝန္ယူခ့ဲရသည္။
ထိုစဥ္ CPB မွ သင္တန္းေက်ာင္း ၂ ခုစလုံးတြင္
လာေရာက္တက္သည့္ သင္တန္းသားအားလုံး အတြက္ ယူနီေဖါင္းဝတ္စုံ အျပည့္အစုံ ၂ စုံစီ
ေက်ာပိုးအိတ္ ေစာင္ ျခင္ေထာင္ မိုးကာ မွအစ
အျပည့္အစုံထုတ္ေပးသည္။ ေနထိုင္ရန္အေဆာင္
မ်ား သင္တန္းကာလအတြင္း စာေရးေသာက္ေရး
ရိကၡာ အျပည့္အစုံခ်က္ျပဳတ္ေက်ြးေမြးေရးမွအစ
တာဝန္ယူသည္။ ထိ့ုျပင္ သင္တန္းတက္စဥ္ကာလ
နာမက်န္းျဖစ္မွဳမ်ားအားလုံးအားလည္း တာဝန္ယူ
ရပါသည္။
ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းအပတ္စဥ္တခု
လ်င္ ၃ လျကာျမင့္သည္။ ၁၉၇၇ ဇႏၷဝါရိီမွမတ္လ
ကုန္ထိ ပထမပတ္ ၁၉၇၇ ဇြန္လမွျသဂုတ္လကုန္
္ထိ ဒုတိယပတ္ ၁၉၇၈ တြင္ တတိယပတ္ ၁၉၇၉
တြင္ စတုတၳပတ္တိ့ုဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ေရွ့ဆုံးသုံး
ပတ္တြင္ သင္တန္းသား ၃၅၀ ေက်ာ္စီတက္ခ့ဲျပီး
ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ သင္တန္းသား ၂၅၀ ေက်ာ္
တက္ေရာက္ရာ သင္တန္း ၄ ပတ္အတြင္း KIA စစ္သည္၁၃၀၀ ေက်ာ္ သင္တန္းတက္ ေရာက္ခ့ဲ သည္။
အဆိုပါ ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္း ပထမပတ္ႏွင္ဒုတိယပတ္ သင္တန္းတက္သည့္
တပ္ရင္းအား ႏွစ္ပတ္ဆက္ ဦးေဆာင္လာသည့္
တပ္မွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေတာင္ျဖစ္သည္။အ
မွန္ေတာ့ သူသည္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ KIAအရာရွိ
မဟုတ္ေခ်။ KIA ဗဟ္ိုမွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္
သည္။ ထိုစဥ္ KIA တပ္အတြင္းတြင္၌ ခြဲမွဴးအဆင့္
အား ဗို္လ္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္အား ဗိုလ္ျကီး တပ္မ
ဟာမွဴးအဆင့္မွ ဗိုလ္မွဴးဟု သတ္မွတ္ထားေသး
သည္။ ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေတာင္အား ဦးစီးေစ
လႊတ္ျခင္းသည္ CPB ႏွင့္ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေစ
လို၍ ျဖစ္သည္။ယခုေတာ့ သူလည္းကြယ္လြန္ျပီ ဟုဆိုသည္။
အမွန္တကယ္လည္း ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေတာင္သည္
အလြန္ဆက္ဆံဆရးေျပျပစ္သူျဖစ္သည္။
ေကာက္ကြတ္သင္တန္းေက်ာင္းဒုတိယပတ္တြင္
ဗိုလ္မွဴးဘရန္ေတာင္ႏွင့္အတူ တပ္ေရးဗိုလ္ျကီး
အျဖစ္လိုက္ပါလာသူမွာ ဗိုလ္ေဂ်ဆန္လီျဖစ္သည္။
သူကထိုစဥ္ KIA ရင္း ၁ တြင္ တပ္ခြဲမွဴးျဖစ္သည္။
ေနာင္ KIA ဗဟိုတပ္မ်ား၏ဗ်ဴဟာမွဴးအျဖစ္တာ
ဝန္ယူခ့ဲျပီးေနာက္ကြယ္လြန္သြားျပီဟုဆိုသည္။
ထိုေကာက္ကြတ္ေက်ာင္း ဒုတိယပတ္တြင္ တပ္
ခဲြတစ္ခု၌ တပ္ျကပ္ အျဖစ္ပါလာသူတစ္ဦးလည္းရွိ ေသးသည္။ သူကေတာ့ရန္ကုန္စီးပြါးေရးတကၠသုိလ္ မွ ဘြဲ့ရထားျပီး KIA သုိ့ဝင္ေရာက္လာသည္ မွာ မျကာေသးသူျဖစ္သည္။
ကိုယ္သေဘာႏွင့္ KIA သုိ့ဝင္ေရာက္သူမ်ားတြင္ပါဝင္သည္။
သူအမည္ကို ဂြမ္ထန္ဂမ္ေရွာင္ဟု ေခၚျပီး ထိုတပ္ျကပ္ကေလးသည္
ယခုေတာ့ KIA တခုလုံးကိုဦးစီးေနသည့္ စစ္ဦးစီ
ခ်ဳပ္ႏွင့္ KIC ၏ ဒုဥကၠဌ ၁ တာဝန္ယူထားသည့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေပသည္။
ေကာက္ကြတ္ေက်ာင္း စတုတၳပတ္၌ သင္တန္းတက္မည့္တပ္ရင္းကို ဦးစီးလာသူမွာ ဗိုလ္ကြန္လီျဖစ္သည္။သူသည္ ျမစ္ျကီးနား တကၠ သုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး CPB ႏွင့္ KIA တိုက္ခိုက္စဥ္ကာလက KIA တပ္မ ဟာ ၄ တြင္ရွိေနျပီး တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴး လေထာ္ေဇာ္ဒန္က်ဆုံးသည့္တိုက္ပြဲတြင္ အနီးကပ္ ္ပါဝင္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ျပန္ေပါင္းထုပ္ သည့္ ဇတ္တြင္လည္း ဇတ္ေကာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ျပန္လည္ပါဝင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ ေကာက္ကြတ္ ေက်ာင္းစတုတၳပတ္ သင္တန္းတပ္ရင္း၏ ထူးျခား ခ်က္တခုမွာ KIA အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ရူထ ဦးစီးေသာ အင္အား ၆၀ေက်ာ္ခန့္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတပ္ခြဲတစ္ခြဲပါဝင္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထိ့ုျပင္ စတုတၳပတ္တြင္ ဘြဲ့ရကခ်င္လူငယ္တစ္ဦး
ပါဝင္သည္ကိုေတြ့ရသည္။ သူ့အမည္မွာ လဇိန္ ေဂ်းေနာင္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က KIA တြင္းေရာက္ သည္မွာျကာပုံမရေသး။ဒုတပ္ျကပ္အဆင့္ျဖစ္
သည္။ေနာင္ ဥကၠဌမရန္ဘရန္ဆိုင္း၏ PA ျဖစ္လာ
ျပီး ၂၀၁၂ ႏွစ္ ေရႊလီတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဆြးေႏြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဗိုလ္မွဴးျကီးအဆင့္ျဖင့္
ေတြ့လိုက္ရသည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung